Foto af Underviser
Job

Underviser

Som underviser skal du brænde for dit fag og være dygtig til at formidle det videre til andre mennesker.

Fakta

Arbejdssteder:
Skoler og undervisningsinstitutioner
Stillingsbetegnelser:
Underviser, Lærer, Instruktør

Du kan undervise i en lang række fag alt afhængigt af dine faglige kompetencer, og du kan finde job mange forskellige steder.

En central del af jobbet som underviser er, at du har lyst til at lære fra dig og har en evne til at kommunikere med mennesker i alle aldre og på forskellige niveauer. Du skal desuden kunne lide at arbejde selvstændigt og have et stort ansvar.

 

Fold alle afsnit ud

Om jobbet

foto af underviser
Voksenundervisning - Undervisning af voksne har ofte et mere præcist fagligt sigte.

Hvordan dit arbejde som underviser kommer til at foregå afhænger af en række ting. Det kommer blandt andet an på undervisningsniveau, formålet med undervisningen, skolens geografiske placering og de økonomiske rammer for undervisningen.

Jobbet som underviser kræver, at du har lyst til at undervise enten børn, unge eller voksne. Det kræver også interesse for de fag, du underviser i, og evne til at gøre stoffet interessant.

Uanset ansættelsessted er det normalt, at man som underviser før undervisningsperiodens start lægger en plan for den kommende undervisning. Planen må dog tit justeres, da man ikke altid kender eleverne, deres forudsætninger og interesser på forhånd.

For mange uddannelsers vedkommende er det fastlagt i bekendtgørelser og cirkulærer, hvad eleverne skal lære i de enkelte fag, og du skal sørge for, at målene bliver nået. Inden for disse rammer har du frihed til at tilrettelægge undervisningen efter dine egne idéer.

Undervisningens form

Undervisningsformen varierer meget, ikke blot fra uddannelse til uddannelse, men også inden for den enkelte uddannelse.

I klasseundervisning fremstiller og forklarer læreren et bestemt stof og overhører efterfølgende eleverne i det.

I gruppeundervisning fungerer læreren nærmest som vejleder for eleverne, der i grupper behandler emneområder. Hyppigt slutter et gruppearbejde med elevforedrag eller rapporter.

I projektarbejde arbejdes der i en kortere eller længere periode med et større overordnet emne. Ofte arbejder man på tværs af forskellige fag. Arbejdet afsluttes som regel med rapporter.

Forelæsninger for store hold spiller i dag en mindre rolle end tidligere. De findes stadig i et vist omfang ved universiteter og højere læreanstalter, men altid i kombination med undervisning for mindre grupper.

Beslægtet med forelæsninger er foredrag, der er fremlæggelse af en konkret viden inden for et hvilket som helst emne. Foredraget kan både have karakter af undervisning, oplæg til diskussion og præsentation af mere underholdende art.

Underviser, foredragsholder
Foredragsholdere skal kunne fange interessen hos et stort publikum.

Foredragsholdere er som regel professionelle inden for det fag eller emneområde, som foredraget handler om. Nogle lever af at holde foredrag, andre gør det som en mindre del af deres arbejde.

Uddannelser inden for eksperimenterende fag, som fx de kunstneriske uddannelser, og undervisning i fag, hvor det er nødvendigt at tilegne sig bestemte færdigheder eller undersøge ting i praksis, fx fysik og biologi, anvender i høj grad laboratorie- og værkstedsundervisning, dvs. undervisning på små hold, hvor læreren tager sig af hver enkelt elev.

Eneundervisning forekommer inden for en række kunstneriske discipliner, fx ved musikundervisning i et bestemt instrument.

Lærere har også andre opgaver som fx: opgaveretning, deltagelse i lærermøder, tilrettelæggelse af og deltagelse i studieture og ekskursioner, censorvirksomhed ved eksamener rundt om i landet, faglig udvikling, både på efteruddannelseskurser og ved selvstudium. Undervisere ved universiteter og højere læreanstalter har forpligtelse til at lave forskningsarbejde ved siden af deres undervisning.

En skolekonsulent er ansat i kommunen med direkte reference til skolechefen og indgår i forvaltningens opgaver i relation til skoler, SFO, SFO og klubber.

Konsulenten laver analyser og rådgiver skolebestyrelser og lærere omkring administration, organisation, strategi, jura og økonomi. Desuden samarbejder konsulenten med familieområdet og dagtilbudsområdet for de 0–18-årige.

En fagkonsulent er ansat i Undervisningsministeriet og bidrager til formidling og implementering af initiativer på undervisningsområdet, der er politisk besluttet. Der er ofte tale om deltidsansættelse ved siden af jobbet som underviser.

Arbejdsmiljø

Det er karakteristisk for underviseres arbejdsmiljø, at langt den største del af arbejdstiden tilbringes sammen med elever eller i enrum med forberedelse. Der er dog også et udbredt samarbejde underviserne imellem i form af teamarbejde, uformelt samarbejde og faste lærermøder.

Kvaliteten af institutionernes lokaler, udstyr og materialesamlinger er meget svingende. Bortset fra universiteter og højere læreanstalter råder institutionerne sjældent over arbejdsværelser for underviserne. Det betyder, at det meste af arbejdet med forberedelse og tilrettelæggelse må foregå i eget hjem. Det giver stor frihed, men kan også være en belastning.

Man arbejder typisk under en stram tidsplan med vekslen mellem koncentreret undervisning og kortvarige pauser. Inden for disse rammer har man til gengæld stor indflydelse på undervisningens forløb, og man er i almindelighed kun underkastet en ringe kontrol fra arbejdskolleger eller arbejdsgiver.

I de fleste underviserstillinger, dvs. i folkeskolen og gymnasiet, ligger der en forventning om, at man organiserer eller medvirker ved arrangementer uden for sædvanlig undervisningstid. Det kan dreje sig om faglige udflugter og lejrskoler, om tilrettelæggelse af udstillinger eller om sociale arrangementer, fx fester, teateropførelser og koncerter.

Lærere på kostskoler (fx efterskoler og højskoler) bor ofte på skolen eller tæt ved. For dem er det i praksis ikke muligt at trække en skarp grænse mellem arbejde og privatliv.

De væsentligste arbejdsmiljøproblemer for lærere er indeklimabelastninger og psykiske belastninger.

Uddannelser

Langt de fleste uddannelser kan danne baggrund for undervisning inden for fagområdet eller tilgrænsende områder. Som underviser vil det ofte være en fordel at tage en pædagogisk uddannelse eller efteruddannelse.

De nævnte uddannelser er eksempler på undervisningsfaglige uddannelser.

Arbejdsplads

Alt efter uddannelse kan du som underviser finde arbejde ved folkeskoler, friskoler, efterskoler, gymnasier, produktionsskoler, ungdomsskoler, landbrugsskoler, musikskoler, husholdningsskoler, højskoler, daghøjskoler, voksenuddannelsescentre, fritidsundervisningen, tekniske skoler, handelsskoler, universiteter og andre højere læreanstalter m.fl.

Nogle begynder deres underviserkarriere som lærervikar. Se mere om Undervisning.

Det er også muligt at finde arbejde i fx private virksomheders personaleafdelinger samt inden for fængselsvæsenet. Se mere om Offentlig administration.

Foredragsholdere og andre undervisere inden for sport og fritid samt undervisning i kulturelle discipliner er ofte selvstændige eller deltidsbeskæftiget, se mere om branchen Teater, musik og kunst.

Indkomst

Gennemsnitlig indtægt pr. måned for nyuddannede (2019), inklusive pension, tillæg, værdi af personalegoder mv.

 PrivatKommuneStat
Anden sprogundervisning37.410 kr.39.343 kr.-
Musikskolelærer-31.912 kr.-
Anden undervisning inden for kreative fag---
Anden undervisning inden for IT35.529 kr.--
Anden undervisning34.372 kr.-34.440 kr.

Kilde: Danmarks Statistik

Sådan definerer vi indkomst på ug.dk

Fremtidsmuligheder

Praktisk pædagogisk erfaring kan bruges inden for mange jobs. Som underviser kan du avancere til skoleleder, viceskoleinspektør, skoleinspektør, rektor, uddannelsesleder m.v. alt efter din uddannelsesbaggrund. Du kan også søge job i det private erhvervsliv og der eventuelt avancere til en lederstilling.

Mere uddannelse

Der er mange efteruddannelsesmuligheder for undervisere. De fleste faglige organisationer arrangerer efteruddannelseskurser for deres medlemmer.

Undervisere med en erhvervsfaglig uddannelse kan tage akademiuddannelse inden for det pædagogiske område eller en pædagogisk diplomuddannelse for at styrke deres kompetencer som undervisere.

Få mere at vide

Danmarks Lærerforening (DLF)
www.dlf.org

Dansk Magisterforening
www.dm.dk

Uddannelsesforbundet
www.uddannelsesforbundet.dk

Frie Skolers Lærerforening
www.fsl.dk

Gymnasieskolernes Lærerforening (GL)
www.gl.org

Handelsskolernes Lærerforening
www.hl.dk

Beskæftigelsesmuligheder

Rigtig gode
Gode
Mindre gode

Kilde: Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering.

Inspiration

Er du i tvivl om, hvad du vil være, så hent inspiration i jobartiklerne.

Klik og gå til siden, der præsenterer værktøjet Jobkompasset.
Klik og gå til siden, der præsenterer værktøjet Jobkompasset.

Få hjælp til at vælge job og se mulige uddannelsesveje.

To eVejledere i gang med vejledning.
To eVejledere i gang med vejledning.

Tag fat i vores eVejledere og få hjælp via telefon, mail eller chat.