medicotekniker
Job

Medicotekniker

Medicoteknikere er ansat på hospitaler, hvor de servicerer det tekniske udstyr, der bruges af læger, sygeplejesker, radiografer og andre.

Fakta

Arbejdssteder:
Hospitaler, medicoindustrien eller i Forsvaret
Stillingsbetegnelser:
Medicotekniker

De arbejder sammen med mange forskellige personalegrupper, fx sygeplejersker, læger, laboranter og andre teknikere på landets hospitaler. Medicoteknikere kan også have direkte kontakt med patienter om medicoteknisk udstyr.

Fold alle afsnit ud

Om jobbet

Tjek - Medicoteknikeren vedligeholder og reparerer udstyret.
Tjek - Medicoteknikeren vedligeholder og reparerer udstyret.

Medicoteknikere sørger for at sygehusenes medicotekniske udstyr fungerer og bliver brugt rigtigt. Deres job er struktureret omkring fire hovedområder:

  • Billeddiagnostik
  • Dialyse
  • Anæstesi, operation, patientovervågning
  • Laboratorium

Inden for de fire hovedområder sker der en vis specialisering afhængig af ansættelsesstedet.

Nogle medicoteknikere har et eller to udstyrs-specialer, men kan også løse opgaver inden for andre områder. De er især ansat inden for hovedområdet anæstesi, patientovervågning og operationsstuer.

De arbejder tæt sammen med det kliniske personale og servicerer typisk flere forskellige afdelinger på det enkelte sygehus.

Medicoteknikere på små sygehuse yder en bred servicering af udstyret og tilkalder ekstern hjælp, hvis der er behov for større teknisk ekspertise inden for et bestemt felt.

Andre medicoteknikere er mere specialiserede og har taget certifikater eller har opnået autorisation inden for et bestemt område, fx inden for røntgen.

Den specialiserede medicotekniker indgår typisk ikke i løsning af opgaver i andre afdelinger, men arbejdere eksempelvis inden for områder som billeddiagnostik og anæstesi. De kan også arbejde med dialyse.

Specialiseringen sker, fordi udstyret på de fire hovedområder er meget forskelligt. Medicoteknikeren skal have særlig viden om det udstyr, afdelingen bruger

Medicoteknikeren står selvstændigt for indkøb af mindre typer af udstyr. Udstyret registreres ved modtagelsen og skal derefter testes, konfigureres og opstilles på den kliniske afdeling.

Medicoteknikeren skal have fuldstændig styr på funktionsmåde og brug af udstyret i det kliniske miljø, og skal kunne rådgive og instruere det kliniske personale i anvendelsen af det.

Ofte opstår problemer akut, hvilket kræver teknikerens hurtige indgriben, fx hvis udstyr går ned under en operation.

Nogle medicoteknikere arbejder specielt med udstyr til billeddiagnostik, forskellige typer af scannere, ultralyd, røntgen og radiografisk udstyr.

Når afdelingen får nyt udstyr, er det medicoteknikeren, som tager imod udstyret, tester det og sætter det op på det laboratorium, hvor det skal fungere. Når udstyret er konfigureret, underviser teknikeren det kliniske personale i brugen af udstyret.

En medicotekniker skal kunne arbejde systematisk med dokumentation ud fra fastlagte procedurer.

Teknikeren skal desuden have viden om anatomi, fysiologi og forskellige typer af behandlingsforløb. Endelig er viden om hygiejne, både personlig hygiejne, inficeret udstyr og strålehygiejne, meget vigtig.

Medicoteknikere arbejder oftest alene på de kliniske afdelinger og på værkstedet. Det er sjældent, at løsningen af opgaver kræver to medicoteknikere. Arbejdet som medicotekniker kræver derfor stor selvstændighed, og der hviler et stort ansvar på den enkelte tekniker for at udstyret fungerer som det skal.

I private firmaer ansættes medicoteknikere til at fremstille, opstille og konfigurere medicoteknisk udstyr som ultralyd og respiratorer.

Enkelte medicoteknikere er ansat i Forsvaret. For at blive det, skal man ud over sin uddannelse have været ansat på en hospitalsafdeling. Desuden er der en række andre krav, som skal være opfyldt. Se mere om medicotekniker i Forsvaret.

Arbejdsplads

Medicoteknikere er ansat på landets sygehuse. På nogle hospitaler er medicoteknikere placeret i tilknytning til de kliniske afdelingerne, på andre har de deres eget værksted i den medicotekniske afdeling.

Enkelte er ansat i virksomheder, der handler engros med bestrålingsudstyr og elektromedicinsk og elektroterapeutisk udstyr.

Ganske få er ansat i Forsvaret.

Indkomst

Gennemsnitlig indtægt pr. måned for nyuddannede (2019), inklusive pension, tillæg, værdi af personalegoder mv.

PrivatKommuneStat
Medicotekniker35.069 kr.31.978 kr.-

Kilde: Danmarks Statistik

Se forklaring til lønoplysninger

Fremtidsmuligheder

Medicoteknikere arbejder primært på hospitaler i regionerne. I denne sektor er der et forholdsvis begrænset antal stillinger. I takt med, at teknikerne bliver efterspurgt inden for medicinalindiustrien, vil der komme job i udbud.

Mere uddannelse

Medicoteknikere kan tage kurser internt på sygehusene, eller de kan tage kurser inden for det data- og kommunikationsteknsike område eller inden for det elektronik- og svagstrømstekniske område.

Beskæftigelsesmuligheder

Rigtig gode
Gode
Mindre gode

Kilde: Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering.

Inspiration

Er du i tvivl om, hvad du vil være, så hent inspiration i jobartiklerne.

Klik og gå til siden, der præsenterer værktøjet Jobkompasset.
Klik og gå til siden, der præsenterer værktøjet Jobkompasset.

Få hjælp til at vælge job og se mulige uddannelsesveje.

To eVejledere i gang med vejledning.
To eVejledere i gang med vejledning.

Tag fat i vores eVejledere og få hjælp via telefon, mail eller chat.