Foto af sygeplejerske
Job

Sygeplejerske

Som sygeplejerske arbejder du med pleje og behandling af patienter på hospitaler, plejehjem eller i hjemmet.

Fakta

Arbejdssteder:
Sygehuse, Lægeklinikker, Kommuner
Stillingsbetegnelser:
Sygeplejerske

Som sygeplejerske skal du være god til at tale med mennesker i ofte belastede situationer og du skal kunne samarbejde med andre. Arbejdet kræver en høj grad af tolerance og respekt over for den enkelte patient, herunder patientens livsstil, sygdomsopfattelse m.v.

Det kan være belastende, både fysisk og psykisk, og kræver et godt helbred. Udviklingen inden for behandlingsteknologien betyder, at patienterne er indlagt i kortere tid på sygehusene. Mange sygeplejeopgaver foregår derfor i institutioner eller i patienternes eget hjem.

Fold alle afsnit ud

Om jobbet

foto af sygeplejerske
Mere uddannelse - på 2 år kan man få speciale i anæstesi og arbejde på en intensivafdeling.

Sygeplejersker ansættes inden for sundhedsområdet til en lang række meget forskellige opgaver. En sygeplejerske skal kunne sætte sit eget og andres arbejde i et større perspektiv, så plejen kan udvikles og forbedres.

De primære arbejdsopgaver findes i den direkte kontakt med patienter, både ved akut opstået sygdom og kliniske indgreb, i den efterfølgende behandling og pleje samt i forbindelse med forebyggende arbejde.

Som hospitalsansat sygeplejerske har du som regel ansvaret for én gruppe patienter ad gangen. I tæt samarbejde med fx læger og social- og sundhedsassistenter planlægger du plejen for patienterne. En vigtig del af dette arbejde er at indsamle de nødvendige oplysninger, så patienten kan få den rette behandling og pleje.

Ud over at udføre konkret sygepleje skal du kunne formidle din viden til fx andre faggrupper, studerende eller pårørende. At kunne tale med såvel patient som pårørende, fx i forbindelse med en livstruende sygdom, er en vigtig og krævende del af jobbet.

Som sygeplejerske kommer du tæt på mennesker, som er i en vanskelig situation. Du skal derfor kunne indleve dig i patientens livssituation og samtidig være parat til at træffe en selvstændig beslutning og handle hurtigt.

De fleste sygeplejersker arbejder på hospitaler i regionerne, på hospices og i psykiatrien. Opgaverne er primært pleje og behandling af patienterne. Sygeplejersken samarbejder med både læger og plejepersonale og har desuden kontakt med de pårørende.

En del sygeplejersker arbejder med pleje af ældre borgere på kommunale og private plejehjem.

Hjemmesygeplejersker arbejder i patienternes eget hjem med ret begrænsede opgaver. Det kan fx være sårpleje, genoptræning, dialysebehandling og pleje af kirurgiske patienter og patienter med psykiske problemer. Også her skal sygeplejersken koordinere arbejdet i samarbejde med andre faggrupper inden for sundhedsvæsenet.

I den kommunale hjemmepleje kan sygeplejersken med efteruddannelse i ledelse fungere som teamleder. Teamlederen står for organisering af hjemmeplejens opgaver, kontakten til borgere og pårørende, hospitaler mv. Opgaven indebærer personaleledelse og tilrettelæggelse af det daglige arbejde i teamet.

Sygeplejersker kan også være ansat i lægehuse og på sundhedscentre. Her kan de tage blodprøver på patienter, de kan vaccinere eller vejlede omkring kroniske sygdomme, kost og ernæring mv.

Det er også sygeplejersker, som bemander Akuttelefonen og Alarmcentralen, hvor de rådgiver borgere med akut opstået sygdom eller ulykke. Opgaven er i høj grad at vurdere behovet for den rette hjælp i situationen. Der kan være tale om henvisning til lægebehandling eller tilkaldelse af ambulance.

I staten ansættes sygeplejersker i fængselsvæsnet og i forsvaret. Nogle har taget en pædagogisk efteruddannelse og underviser på universiteter, professionshøjskoler eller på Sosu-skoler.

Arbejdsplads

De fleste sygeplejersker er ansat på de regionale hospitaler, hvor de arbejder med patienspleje og behandling på alle typer af afdelinger, fx medicinsk afdeling, intensiv afdeling, børneafdeling, øjenafdeling, psykiatrisk afdeling, ambulatorium og skadestue. 

I kommunerne kan sygeplejersker arbejde på fx plejehjem, i den kommunale hjemmesygepleje og distriktspsykiatrien.

Mange sygeplejersker er ansat hos alment praktiserende læger og praktiserende speciallæger.

Andre ansættelsessteder er ved fængselsvæsnet i forsvaret eller i medicinalfirmaer. Nogle underviser på sundhedsuddannelserne og på sygeplejeskolerne.

Endelig er der mulighed for at få arbejde i bistands- og nødhjælpsorganisationer i udlandet. Se Internationale organisationer og organer.

Indkomst

Gennemsnitlig indtægt pr. måned for nyuddannede (2017), inklusive pension, tillæg, værdi af personalegoder mv.

 PrivatKommuneStat
Sygeplejerskearbejde, basisfunktioner37.424 kr.32.553 kr.31.277 kr.
Sygeplejerskearbejde, specialfunktioner41.970 kr.35.820 kr.-

Kilde: Danmarks Statistik

Tal for kommunal ansættelse dækker også ansættelse i regionerne.

Se forklaring til lønoplysninger

Fremtidsmuligheder

De aktuelle beskæftigelsesmuligheder for alle typer af sygeplejersker er overordentlig gode. Der er omfattende mangel på arbejdskraft i alle regioner. Ledigheden er lav, men alligevel er der problemer med at få besat stillingerne.

Sygeplejersker kan uddanne sig og avancere til lederstillinger som fx oversygeplejerske, afdelingssygeplejerske, sygeplejeforstander eller ledende hjemmesygeplejerske.

Andre specialiserer sig inden for faget til fx:

Desuden findes interne uddannelser til operationssygeplejerske, øjensygeplejerske m.m.

Sygeplejerskers arbejde med telemedicinsk udstyr stiller nye krav til it-kompetencer og kommunikationsfærdigheder.

Mere uddannelse

Regionerne tilbyder for sygeplejersker ansat på hospitalerne en række specialuddannelser inden for sundhedspleje, kræftsygepleje, intensivsygepleje, anæstesi og psykiatri.

Professionshøjskolerne tilbyder efteruddannelse, se diplomuddannelser inden for det sundhedsfaglige område. Sygeplejersker har desuden mulighed for at tage en sundhedfaglig kandidatuddannelse samt en række masteruddannelser inden for det sundhedsvidenskabelige område.

Dansk Sygeplejeråd tilbyder konferencer og temadage mv. Oplysninger om emner, tid og sted mv. bringes i Sygeplejerådets medlemsblad og på Dansk Sygeplejeråds hjemmeside.

Som sygeplerske har du forskellige muligheder for at specialisere dig, fx inden for det palliative område, der handler om pleje af svært syge og døende patienter. Videncenter for Rehabilitering og Palliation (REHPA) nævner mulige efteruddannelsestilbud.

Endelig kan en uddannelse inden for sygepleje være en god baggrund for en psykoterapeutisk uddannelse, se mere i psykoterapeut.

Beskæftigelsesmuligheder

Rigtig gode
Gode
Mindre gode

Kilde: Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering.

Inspiration

32-årige Thea er sygeplejerske på intensiv-afdelingen på Frederiksberg Hospital.

Se job ud fra interesser, og få inspiration til dit valg af job og uddannelse.

Interviewer med mikrofon
Interviewer med mikrofon

”Når jeg har været hos en døende, kører jeg ofte ud og kigger lidt ud over vandet, trækker...

Anne Rugaard, 45 år, er uddannet sygeplejerske og arbejder som operationssygeplejerske på Århus...

Om at vælge uddannelse og karriere og om at være selvstændig.

For at blive anæstesisygeplejerske skal man først uddannes til sygeplejerske. Derefter skal man...