Social- og sundhedsassistent
Job

Social- og sundhedsassistent

Social- og sundhedsassistenter (sosu-assistenter) arbejder på hospitaler, i hjemmeplejen eller i bofællesskaber.

Fakta

Arbejdssteder:
Plejehjem, Hjemmeplejen, Hospitaler, Institutioner
Stillingsbetegnelser:
Social- og sundhedsassistent, Plejehjemsassistent, Sygehjælper

De tager sig af forskellige typer patienter; både børn, unge, ældre og psykisk syge. De udfører sygeplejeopgaver, planlægger aktiviteter og vejleder social- og sundhedshjælpere.

Som sosu-assistent er du uddannet til at se helheden i plejen og omsorgen, og du kan selvstændigt udføre sygeplejeopgaver og beskæftigelsesvejledning.

Fold alle afsnit ud

Om jobbet

foto af social- og sundhedsassistent
Kontakt - Social- og sundhedsassistenten er ofte patienternes tætteste kontakt til hospitalet.

En social- og sundhedsassistent plejer og laver aktiviteter for ældre, syge og handicappede mennesker på fx plejehjem og sygehuse.

Det betyder, at du kan tilrettelægge og udføre omsorgsopgaver og aktiverende arbejde, som kan fremme sundhed og trivsel for den enkelte. Du kan også genkende symptomer på de almindeligste sygdomme, såvel fysiske som psykiske, og tage beslutning om, hvorvidt der eventuelt skal tilkaldes en læge.

Ofte kan brugerne være meget handicappede mennesker, der har brug for hjælp til forskellige og ofte helt grundlæggende behov, som fx personlig pleje. Det kan også være personer, der er blevet isolerede pga. sygdom eller handicap.

I den forbindelse er det social- og sundhedsassistentens opgave at holde kontakt med brugerne og aktivere dem, så de fx kommer ud blandt andre eller får trænet tabte færdigheder som at spise selv, tage tøj på mv.

Social- og sundhedsassistenten kan også fungere som bindeled mellem hjem og sygehus, fx når de hjælper døende i eget hjem. Her vejleder de blandt andet social- og sundhedshjælperne.

Social- og sundhedsassistentens arbejde varierer, afhængigt af arbejdsstedet. På almindelige sygehusafdelinger udfører social- og sundhedsassistenter grundlæggende sygepleje og er med til at give patienterne de bedst mulige betingelser for at blive helbredt. Arbejdet sker i et samarbejde med fx sygeplejersker, ergoterapeuter og fysioterapeuter.

Inden for det psykiatriske område arbejder social- og sundhedsassistenterne både på hospitaler og institutioner, i bofællesskaber og i distrikts- og socialpsykiatrien. Her består arbejdet i at skabe et trygt og udviklende plejemiljø. Assistenten støtter og rådgiver patienten, så han eller hun kan være aktiv i sin dagligdag, bruge sine ressourcer og være med til at bestemme over sin egen situation.

Arbejdet kræver selvstændighed og samarbejdsevne samt overblik, initiativ og handlekraft. Du skal have forståelse og interesse for mennesker, der har behov for pleje og omsorg. Arbejdet kan være fysisk og psykisk belastende, men også meget givende.

Nogle arbejder om dagen, andre har aften- og nattevagt og vagt på søn- og helligdage. Arbejde uden for normal arbejdstid afhænger af ansættelsesstedet.

Nogle steder er der på plejehjem ansat såkaldte beskæftigelsesvejledere, der står for at arrangere de ældres aktiviteter.

En teamleder er ansat i den kommunale hjemmepleje og varetager opgaver på kontoret, fx at lave hjemmebesøg hos borgerne samt indgå i samarbejde med udekørende personale, visitationer, sygeplejersker og pårørende.

Autorisation

For at arbejde som social- og sundhedsassistent skal man have autorisation, se mere på Styrelsen for Patientsikkerheds hjemmeside.

Arbejdsplads

Arbejdet foregår primært på plejehjem mv., i hjemmeplejen, ved dagcentre, plejecentre, på sygehuse og andre behandlingsinstitutioner samt inden for det psykiatriske område.

Indkomst

Gennemsnitlig indtægt pr. måned for nyuddannede (2018). Indtægten er med pension, tillæg, værdi af personalegoder mv.

PrivatKommuneStat
Social og sundhedsassistent35.737 kr.30.917 kr.-
Plejehjemsassistent31.348 kr.30.232 kr.-

Kilde: Danmarks Statistik

Se forklaring til lønoplysninger

Fremtidsmuligheder

De aktuelle beskæftigelsesmuligheder for social- og sundhedsassistenter er overordentlig gode. Der er stor mangel på arbejdskraft i alle regioner. Ledigheden er lav, men alligevel er der problemer med at få besat stillingerne.

Der er mangel på social- og sundhedsassistenter, og der vil i de kommende år være et øget behov for folk, der har taget uddannelsen.

Hvis man interesserer sig for ledelse og videreuddanner sig inden for fx personaleledelse samt drift- og økonomistyring, er det muligt at søge lederstillinger, fx som plejehjemsleder.

Mere uddannelse

Efteruddannelsesudvalget for det Pædagogiske Område og Social- og Sundhedsområdet (EPOS) tilrettelægger efteruddannelseskurser. Oplysning om de enkelte kurser kan findes på udvalgets hjemmeside.

Herudover findes AMU-kurser inden for det pædagogiske område og social- og sundhedsområdet.

Som social- og sundhedsassistent har du forskellige muligheder for at specialisere dig, fx inden for det palliative område, der handler om pleje af svært syge og døende patienter. Videncenter for Rehabilitering og Palliation (REHPA) nævner mulige efteruddannelsestilbud.

Få mere at vide

Efteruddannelsesudvalget for det Pædagogiske Område og Social- og Sundhedsområdet (EPOS)
www.epos-amu.dk

FOA - Fag og arbejde
www.foa.dk

Bekendtgørelse af lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed. Nr. 1141 af 13. september 2018.

Beskæftigelsesmuligheder

Rigtig gode
Gode
Mindre gode

Kilde: Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering.

Inspiration

Se job ud fra interesser, og få inspiration til dit valg af job og uddannelse.

Hjælp til at vælge uddannelse - for dig i 8. og 9. klasse.

Om at vælge uddannelse og karriere og om at være selvstændig.