bioanalytiker
Job

Bioanalytiker

Bioanalytikere arbejder fortrinsvis på lægelaboratorier eller på hospitaler.

Fakta

Arbejdssteder:
Hospitaler, Sygehuse, Lægepraksis, Lægemiddelindustrien, Universiteter
Stillingsbetegnelser:
Bioanalytiker, Histolaborant, Hospitalslaborant

De tager blodprøver og andre prøver fra patienter, fx blod- og vævsprøver. Nogle prøver tager bioanalytikerne selv, andre får de fra hospitalsafdelinger og praktiserende læger. Analyseresultaterne bliver brugt af lægerne til at fastslå, hvad patienten fejler, og til at holde øje med om behandlingen virker.

Arbejdsfeltet er meget bredt, idet der indgår både komplekst teknologisk udstyr og manuelt arbejde. Arbejdet stiller krav til en bred faglig viden samt selvstændighed, ansvarsfølelse og samarbejdsevne. Det er vigtigt, at analyserne er nøjagtige, da en eventuel behandling er afhængig af korrekt diagnose.

Fold alle afsnit ud

Om jobbet

foto af bioanalytiker
Analyse - Bioanalytikere benytter avanceret it-udstyr til analyse af undersøgelsesmaterialet.

På hospitalerne findes der flere laboratoriemedicinske afdelinger med hvert sit speciale. De fleste er nævnt herunder:

På klinisk biokemiske afdelinger analyserer bioanalytikere patientmateriale på it-styret analyseudstyr eller ved manuelle metoder. Analyserne kan f.eks. være at bestemme indhold af enzymer, hormoner, fedtstoffer, salte og proteiner.

På klinisk mikrobiologiske afdelinger udfører bioanalytikere analyser, som kan afgøre, om en patient har eller har haft en infektion. De undersøger, om der er bakterier, vira, svampe og parasitter eller antistoffer i patientprøven. Prøvematerialet dyrkes og analyseres herefter for at bestemme mængden og arten af mikroorganismer.

På afdelinger for klinisk immunologi udfører man analyser, der skal sikre, at blodtransfusioner og transplantationer sker uden risiko for patienterne. Bioanalytikeren bestemmer blodtype og -undertyper. Desuden bliver donorblod undersøgt for at sikre, at smitsomme sygdomme som f.eks. leverbetændelse og aids ikke bliver givet videre.

På afdelinger for klinisk fysiologi og nuklearmedicin foretager bioanalytikeren undersøgelser direkte på patienten. Det kan være hjerte- og lungefunktionsundersøgelser eller blodtryksmålinger. De nuklearmedicinske undersøgelser sker hyppigst ved, at der sprøjtes et radioaktivt sporstof ind i en blodåre. Sporstofferne bliver fulgt af et gammakamera, der tager billeder af f.eks. knogler, nyrer eller hjerte.

På afdelinger for patologi undersøger man væv fjernet ved operation og celleprøver med henblik på at stille en diagnose – fx kræft. Bioanalytikeren sørger for at vævet bliver skåret meget fint og farvet så eventuelle forandringer eller sygdom kan ses i et mikroskop.

Bioanalytikere kan påtage sig ledelsesfunktioner som ledende bioanalytiker (for en gruppe af bioanalytikere) eller som laboratorieleder, hvor de har ansvar for hele laboratoriet, økonomistyring, faglig udvikling, personaleledelse, undervisning mv.

Arbejdssted

De fleste bioanalytikere bliver ansat på hospitalslaboratorier samt i lægehuse eller på fertilitetsklinikker.

Andre er ansat på universiteternes forskningsafdelinger eller på mere specialiserede laboratorier, så som genetiske laboratorier. Se mere om branchen Forskning og udvikling.

Nogle få har arbejde inden for medicinalindustri og bioteknologi eller eventuelt som salgskonsulent for firmaer, der fremstiller laboratorieudstyr, farmaceutiske råvarer og præparater, se mere om Medicinalindustri.

Indkomst

Gennemsnitlig indtægt pr. måned for nyuddannede (2018). Indtægten er med pension, tillæg, værdi af personalegoder mv.

PrivatKommuneStat
Bioanalytikerarbejde, basisfunktioner29.664 kr.30.236 kr.33.285 kr.
Bioanalytikerarbejde, specialfunktioner -37.016 kr.-

Kilde: Danmarks Statistik

Se forklaring til lønoplysninger

Lønnen på sygehusene er afhængig af geografisk placering og eventuelt kvalifikationstillæg. I levnedsmiddel- og medicinalindustrien er lønnen generelt højere.

Fremtidsmuligheder

Der er generelt gode muligheder for at få job. På længere sigt er der mulighed for at blive ledende bioanalytiker, afdelingsbioanalytiker, udviklings- og projektbioanalytiker eller bioanalytikerunderviser.

Inden for medicinalindustrien kan du blive produktspecialist m.m.

Mere uddannelse

Skolerne for bioanalytikeruddannelsen udbyder kurser for bioanalytikere.

Danske Bioanalytikere udbyder også efteruddannelse i form af kortere kurser, temadage mv.

Hvis du er ansat på et hospital, kan du videreuddanne dig som perfusionist. Perfusionister arbejder på hjertekirurgiske afdelinger. De deltager i operationer, hvor man er nødt til at standse hjertets pumpefunktion. Perfusionisten betjener den hjerte-lunge-maskine, som holder patientens livsvigtige funktioner i gang under operationen.

Du skal ansættes som perfusionistaspirant på en hjertekirurgisk afdeling og normalt være ansat på afdelingen i mindst 3 måneder, før du begynder på uddannelsen. Ledige aspirantstillinger bliver annonceret gennem dagspressen. Læs mere om uddannelsen på perfusionistskolen.au.dk.

Beskæftigelsesmuligheder

Rigtig gode
Gode
Mindre gode

Kilde: Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering.

Inspiration

Se job ud fra interesser, og få inspiration til dit valg af job og uddannelse.

Lene Gredal er 44 år og uddannet bioanalytiker - ansat som forsker på Hvidovre Hospital.

Hjælp til at vælge uddannelse - for dig i 8. og 9. klasse.