Foto af Auktionsleder
Job

Auktionsleder

En auktionsleder holder auktioner over fx antikviteter, malerier og husdyr.

Fakta

Arbejdssteder:
Auktionshuse
Stillingsbetegnelser:
Auktionsleder, Auktionsholder, Auktionslederfuldmægtig

De står for alt det praktiske omkring auktionen, fx lokaler og katalog. Som auktionsleder arbejder du med den form for salg, hvor man viser en genstand frem og råber den op for en forsamling.

Genstanden tilfalder den, der giver det højeste bud.

Fold alle afsnit ud

Om jobbet

foto af auktionsleder
Hammerslag - Første, anden, tredje - Auktionslederen afslutter handlen.

Auktionsledere er beskikket af Justitsministeriet til at holde frivillige, offentlige auktioner og tvangsauktioner over løsøre. Derimod holder auktionsledere ikke auktioner over fast ejendom, luftfartøjer og registrerede skibe. Det er fogeden (se Dommer), der holder disse auktioner. Fogeden er ansat på det lokale dommerkontor.

Auktionsholdere er selvstændige næringsdrivende, som modtager varer, der skal sælges på auktion, og som forbereder auktionen. Auktionsholdere vil normalt eje et auktionsfirma.

Virksomhed som auktionsholder kræver næringsbrev. Det er en tilladelse til at drive autionsvirksomhed, som søges hos det lokale politi. Samme person kan godt være både auktionsleder og auktionsholder.

I auktionsfirmaet kan være ansat forskelligt slags personale, fx fuldmægtige, der kan træde i stedet for auktionslederen. Desuden vil der ofte være ansat lager- og transportarbejdere, kunsthistorikere og kontorpersonale.

For at en offentlig auktion skal være lovlig, skal der medvirke en auktionsleder eller auktionslederens fuldmægtig. Derimod behøver der ikke medvirke en auktionsholder.

En auktion begynder med, at en person beder en auktionsholder om at sælge en vare. Auktionsholderen råder over lokaler, hvor man kan opmagasinere varerne, og lokaler, hvor auktionen kan foregå.

Inden auktionen udarbejder auktionsholderen et katalog, hvor varerne optræder med nummer. Der bliver fremstillet trykte kopier af kataloget. I kataloget kan være angivet, hvilket beløb auktionsholderen vurderer den enkelte vare til.

Auktionsholderen aftaler tid og sted for auktionen med auktionslederen. Tid og sted bliver også meddelt til offentligheden gennem dagbladsannoncer, internettet og lignende. Nogle dage inden auktionen er der eftersyn af varerne i auktionsholderens lokaler. Her kan alle komme og se på varerne. Auktionsholderen eller personalet vil være til stede for at vejlede publikum.

Den dag auktionen skal foregå, møder auktionslederen eller auktionslederens fuldmægtig op i auktionsfirmaet. Den, der leder selve auktionshandlingen, kalder man for auktionarius. Det er normalt auktionslederen eller fuldmægtigen, men andre, fx auktionsholderen, kan også lede handlingen, når blot auktionslederen eller fuldmægtigen er til stede under auktionen.

Lige før selve auktionen begynder, skal auktionslederen læse auktionsvilkårene op. De siger blandt andet, hvilke afgifter der skal betales, og hvornår køberne skal have betalt og afhentet varerne.

Selve auktionen foregår ved, at varerne bliver råbt op og vist frem. Publikum byder på et nummer ad gangen. Det kan fx være et maleri eller en ridehest, men det kan også være et parti varer, fx en kasse fisk eller et spisestel til tolv personer.

Så snart den enkelte vare er vist frem, opfordrer auktionarius publikum til at byde. Hvert nyt bud skal være højere end det foregående. Auktionarius gentager buddene, så alle ved, hvad det aktuelle, højeste bud er.

Når ingen længere ønsker at byde, gentager auktionarius den sidst budte pris tre gange. Ved at slå i sin pult med en særlig hammer angiver auktionarius, at varen er solgt. Der kan være fastsat en mindstepris for varen, og hvis den ikke bliver opnået, meddeler auktionarius, at varen trækkes tilbage.

Auktionsholderen eller en medarbejder i firmaet vil normalt fungere som inkassator, dvs. den, der modtager betaling og udsteder kvittering for varen. Dette kan foregå, mens auktionen er i gang.

Auktionslederen skal ikke kun sørge for, at selve auktionen går lovligt til. Han eller hun skal fx også se efter, at der ikke bliver solgt stjålne varer. Auktionslederen fører forskellige bøger, fx det originale auktionskatalog, hvor priser og købere føres ind, og en autoriseret auktionsbog, hvor de vigtigste omstændigheder ved den enkelte auktion bliver skrevet ned.

Hvis der ikke er en auktionsholder med til auktionen, skal auktionslederen selv leje lokaler, udarbejde og trykke kataloget, meddele tid og sted og inkassere pengene.

Der gælder ingen særlige uddannelseskrav for at blive beskikket som auktionsleder. Loven fastsætter blot, at beskikkelse kan meddeles personer, der er fyldt 25 år og er vederhæftige.

Man bliver typisk auktionsleder eller auktionsholder ved at søge arbejde som funktionær i et auktionsfirma for på den måde at få kendskab til auktionsvirksomhed. Det er en fordel at være fortrolig med de typer varer, der bliver solgt. Viden om antikviteter og kunst er især nyttig. Men auktionsledere skal kunne holde auktioner over genstande af enhver art. Derfor er det godt at have alsidige kundskaber.

En auktionsleder har brug for en kraftig og tydelig stemme, en god hørelse samt evne for hurtigt overblik over en situation. Jobbet kræver, at man har en sikker og myndig optræden, så man kan afgøre eventuelle uenigheder.

Arbejdsplads

En auktionsholder er selvstændig indehaver af et auktionshus. Auktionslederen arbejder typisk i auktionshuse.

Auktioner findes inden for en række brancher: Fiskeauktioner, agenturhandel med specialiseret varesortiment, handel med brugte varer i forretninger, handel fra postordreforretninger eller via internet samt handel fra stadepladser og markeder. Se mere om brancherne Agenturhandel, Internethandel, postordre mv. samt Bilhandel.

Indkomst

Gennemsnitlig indtægt pr. måned for nyuddannede (2019), inklusive pension, tillæg, værdi af personalegoder mv.

PrivatKommuneStat
Auktionarius40.931 kr.--

Kilde: Danmarks Statistik

Sådan definerer vi indkomst på ug.dk

Fremtidsmuligheder

Der er ca. 140 auktionsledere i Danmark og lidt flere auktionslederfuldmægtige. Der er ca. 50 auktionsholdere.

For at kunne virke som auktionsleder, auktionslederfuldmægtig og auktionsholder skal man have henholdsvis beskikkelse, Autorisation og næringsbrev.

Auktionsledere beskikkes af Justitsministeriet efter indstilling fra fogeden. Man får beskikkelse for et nærmere betegnet geografisk område, normalt en retskreds. Inden for dette område er man berettiget og forpligtet til at afholde auktion.

Justitsministeriet udsteder kun et begrænset antal beskikkelser. Ledige beskikkelser annonceres i Statstidende eller lokale aviser.

Man kan kun få beskikkelse, hvis man er fyldt 25 år og er vederhæftig. Auktionslederen skal stille sikkerhed for sin eventuelle erstatningspligt over for sælgere og købere.

Auktionslederfuldmægtige skal have autorisation. Der gælder det samme krav om vederhæftighed som for auktionsledere. Man skal være fyldt 18 år.

Auktionsholdere skal løse næringsbrev. Man ansøger om næringsbrev hos politimesteren og i København hos kommunalbestyrelsen.

For at få næringsbrev skal man have dansk statsborgerskab, statsborgerskab i et EU- eller EØS-land eller have arbejds- og opholdstilladelse i Danmark. Man skal have fast bopæl i Danmark eller i et EU- eller EØS-land, og man skal være myndig eller efter værgemålsloven have tilladelse til at drive næring som auktionsholder på egen hånd. Man må ikke være under konkurs.

Myndighederne kan nægte at udstede næringsbrevet, hvis man har en betydelig gæld til det offentlige.

Som auktionsholder må man ikke drive anden handel, håndværk eller industri. Næringsbrevet skal være opslået et iøjnefaldende sted i auktionslokalet, og man skal have tilladelse fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsens til at drive anden næringsvirksomhed i lokalerne.

Mere uddannelse

Der er ingen efteruddannelse specielt for auktionsledere eller auktionsholdere.

Få mere at vide

Auktionsholderforeningen
Tlf. 39 29 90 00

Foreningen af Auktionsledere i Danmark
Tlf. 33 13 69 11

Lov om offentlig auktion ved auktionsledere. Nr. 132 af 16. april 1935, jf. lovbekendtgørelse nr. 191 af 9. april 1986, ændret ved lov nr. 385 af 22. maj 1996 og lov nr. 1018 af 23. december 1998.

Instruks for auktionsledere. Nr. 211 af 2. juli 1935, sidst ændret ved bekendtgørelse nr. 955 af 11. december 1995.

Beskæftigelsesmuligheder

Rigtig gode
Gode
Mindre gode

Kilde: Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering.

Inspiration

Er du i tvivl om, hvad du vil være, så hent inspiration i jobartiklerne.

Klik og gå til siden, der præsenterer værktøjet Jobkompasset.
Klik og gå til siden, der præsenterer værktøjet Jobkompasset.

Få hjælp til at vælge job og se mulige uddannelsesveje.

To eVejledere i gang med vejledning.
To eVejledere i gang med vejledning.

Tag fat i vores eVejledere og få hjælp via telefon, mail eller chat.