Foto af Ejendomsmægler
Job

Ejendomsmægler

Ejendomsmæglere formidler køb og salg af grunde, huse, andelsboliger og ejerlejligheder.

Fakta

Arbejdssteder:
Ejendomshandlere, Ejendomsmæglerfirmaer
Jobtyper:
Ejendomsmægler, Vurderingsmand, Valuar, Ejendomsadministrator, Ejendomsmæglerassistent, Skøns- og synsmand

Mægleren rådgiver sælgeren og vurderer husets værdi. Som ejendomsmægler overtager man det praktiske arbejde med hussalg fra folk, der gerne vil sælge deres bolig.

Arbejdet går ud på at se på ejendommen, vurdere handelsværdien, fastsætte kontantprisen og rådgive om muligheden for en byggeteknisk gennemgang af ejendommen.

Læs om uddannelsen i denne artikel.

Fold alle afsnit ud

Om jobbet

foto af ejendomsmægler
Projektsalg - Nogle ejendomsmæglere arbejder med salg af boliger, inden de er opført.

Ejendomsmægleren skal skaffe en række oplysninger om retslige og økonomiske forhold, fx prioriteter og servitutter, fredningsbestemmelser, planbestemmelser, miljøforhold, forkøbsrettigheder samt skatter og afgifter.

Ud fra gennemgangen laver ejendomsmægleren en salgsopstilling. På salgsopstillingen er der foretaget beregninger af bl.a. salgsprisen og muligheden for at belåne ejendommen. Desuden viser opstillingen, hvad den nye ejer vil komme til at betale i faste udgifter pr. år eller måned.

Hvis det er en udlejningsejendom, laver mægleren en oversigt over ejendommens indtægter og udgifter. Er det en erhvervsvirksomhed, må omsætningens størrelse, avanceforhold, varelager, goodwill m.v. belyses.

Ejendomme til salg bliver udbudt gennem annoncer, fx på internettet eller i dagbladene. En ejendomsmægler har også et køberegister, hvor interesserede købere kan blive skrevet op til boliger, de efterspørger. Mægleren kan også annoncere efter ejendomme, som han i forvejen har købere til blandt sine kunder.

Herefter kommer en af de væsentlige dele af arbejdet: at vise ejendommen frem for eventuelle købere. Dette foregår ofte uden for normal arbejdstid, fx i weekenden.

Det er ikke tilladt at være formidler for både køber og sælger i samme ejendomshandel. Mange købere har deres egen ejendomsmægler som rådgiver.

En aftale mellem sælger og ejendomsmægler om salg af en ejendom kaldes en formidlingsaftale. Selve købsaftalen indgås mellem sælger og køber og angiver betingelserne for handelen. Købsaftalen danner grundlag for skødet (ejerbeviset), som normalt bliver udfærdiget af en advokat eller ejendomsmægler.

Ejendomsmæglere kan endvidere beskæftige sig med prioritering og omprioritering af lån i boliger. De benyttes også af kreditinstitutionerne som vurderingsmænd og af domstolene som syns- og skønsmænd.

Større ejendomsmæglerkæder har - under de gode konjunkturer - i stigende grad benyttet det, der kaldes projektsalg. Metoden er dog afhængig af stabile - og helst stigende - huspriser.

Fra kun at sælge færdige boliger, deltager ejendomsmæglervirksomhederne i hele projektfasen af byggeriet. De rådgiver bygherrer, arkitekter og entreprenører om indretning, materialevalg m.v. ud fra deres kendskab til de kommende købere.

Nogle ejendomsmæglere virker som ejendomsadministratorer og tager sig af udlejningen, fører regnskab, indkasserer husleje og sørger for ejendommens drift. Andre specialiserer sig i formidling af andelsboliger.

Mange af butikkerne er kædeforretninger, drevet af ejendomsmæglere, men ofte med kontraktmæssig tilknytning til kreditforeninger, forsikringsselskaber eller banker. Der er dog også mange uafhængige ejendomsmæglere.

Ud over ejendomsmæglere er det kun advokater, pengeinstitutter, realkreditinstitutter og forsikringsselskaber, der har lov til at virke som ejendomsformidlere. I den enkelte butik skal den daglige leder under alle omstændigheder være ejendomsmægler (eller advokat).

Om uddannelsen

For at blive registret ejendomsmægler hos Erhvervs og Selskabsstyrelsen skal man have en relevant uddannelse samt 2 års praktisk erfaring med ejendomshandel. Den praktiske erfaring kan optjenes efter eller under uddannelsen.

Du kan blive registreret som ejendomsmægler med baggrund i en af følgende typer af uddannelse:

Se eller download en oversigt over uddannelsesvejene (pdf) fra Dansk Ejendomsmæglerforenings hjemmeside.

Uanset hvilken uddannelsesvej, du vælger, skal du have mindst 2 års praktisk erfaring med ejendomsformidling fra ansættelse hos en boligejendomsmægler, før du kan blive registreret hos Erhvervsstyrelsen som ejendomsmægler.

Arbejdsplads

Ejendomsmæglere arbejder hos ejendomsmæglerfirmaer, kreditinstitutioner og domstole. Se mere om branchen Ejendomsmæglere mv.

Ejendomsmæglere, der handler med erhvervejendomme er ansat i virksomhederne i branchen Anden videnservice.

Indkomst

Gennemsnitlig indtægt pr. måned for nyuddannede (2017), inklusive pension, tillæg, værdi af personalegoder mv.

 PrivatKommuneStat
Ejendomsmægler, Valuar34.464 kr.--
Ejendomsmæglerassistent24.502 kr.--

Kilde: Danmarks Statistik

Se forklaring til lønoplysninger

Gennemsnitslønnen dækker ansatte ejendomsmæglere, der får løn plus en provision, som bliver aftalt individuelt.

Selvstændige ejendomsmæglere får som regel et vederlag, der ofte udgør en procentdel af ejendommens pris. Nogle ejendomsmæglere aftaler en fast pris med sælgeren.

Fremtidsmuligheder

Ejendomsmæglere kan have deres egen virksomhed, ligesom de kan være ansat hos andre eller være indehavere af en kædeforretning.

For at have lov til at kalde sig ejendomsmægler skal man være optaget i Ejendomsmæglerregistret.

Registrering i Ejendomsmæglerregistret hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen forudsætter, at man opfylder følgende krav:

  • Man skal have gennemført en af de nævnte uddannelser til ejendomsmægler samt have haft 2 års fuldtidsbeskæftigelse.
  • Man skal have bopæl her i landet, i et EU-land eller i et EØS-land.
  • Man skal være myndig og ikke under værgemål eller samværgemål.
  • Man må ikke være i betalingsstandsning eller under konkurs, og man må ikke have gæld til det offentlige på 50.000 kr. eller derover.
  • Man skal kunne stille sikkerhed over for de erstatningskrav, som forbrugerne måtte kunne rejse (de nærmere regler fremgår af bekendtgørelsen om sikkerhedsstillelse.

Mere uddannelse

Du kan tage valuarkursus. Det foregår på handelsskoler, som holder kursus i ejendomsvurdering med et omfang svarende til 25 % af et arbejdsår. Efter at have bestået dette kursus kan du bruge betegnelsen valuar, såfremt du er optaget i Ejendomsmæglerregistret. Du kan også tage en diplomuddannelse i vurdering og ejendomsinvestering.

Beskæftigelsesmuligheder

Rigtig gode
Gode
Mindre gode

Kilde: Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering.

Inspiration

Se job ud fra interesser, og få inspiration til dit valg af job og uddannelse.

Mette Hein er ejendomsmægler. Ud over at fremvise huse er der også arbejde bag skrivebordet.

Om at vælge uddannelse og karriere og om at være selvstændig.