Foto af Forsyningsoperatør
Job

Forsyningsoperatør

En forsyningsoperatør arbejder med el, gas og vand. Både med at betjene anlæg på værket og med at sikre, at vand, varme og energi kommer fra værkerne og ud til forbrugerne. En vigtig del af arbejdet går ud på at overvåge og vedligeholde netværket af rør og ledninger, så der ikke siver gas, varme eller vand ud.

Fakta

Arbejdssteder:
Fjernvarmeværker, Elkraftværker, Vandværker samt hospitaler, Skoler, Fabrikker med større varmeanlæg
Stillingsbetegnelser:
Forsyningsoperatør, Driftstekniker, Kedelpasser, Elværksarbejder, Pumpepasser, Vandværksarbejder, Varmemester

Arbejdsopgaverne indebærer overvågning af kontrolinstrumenter samt eftersyn og reparation af kedelanlægget. Som forsyningsoperatør arbejder man tit i skiftehold og du skal derfor kunne trives med aften- og nattearbejde.

Fold alle afsnit ud

Om jobbet

foto af varmekedler på kraftværk
Trykkedler - Operatører af store kedler til varmeproduktion kaldes kedelpassere.

Driftstekniker er en fællesbetegnelse for de ansatte, der arbejder med produktion og levering af elektrisk energi, naturgas, damp og vand gennem en permanent infrastruktur (netværk) af el-ledninger og rørledninger. Andre betegnelser bruges afhængig af, hvad man konkret arbejder med.

Produktionen af el foregår på en snes store centrale anlæg, mange decentrale kraftvarmeanlæg og hos private producenter (dvs. producenter uden for den egentlige forsyningssektor). Fjernvarmeværker eller store kraftvarmeværker leverer foruden elektricitet også varme i form af opvarmet vand.

Vandet sendes i fjernvarmeledninger til forbrugerne og retur. Produktionen af fjernvarme foregår på store centrale kraftvarmeanlæg, decentrale kraftvarmeanlæg, fjernvarmeværker samt større bebyggelsers egne varmecentraler.

Produktionen af fjernvarme er fordelt på vedvarende energi (herunder afbrænding af affald), naturgas, kul og olie. De private kraftvarmeproducenter leverer til forbrugerne, især gartnerier og varmecentraler i boligbebyggelser og i serviceerhverv.

Fremstilling af gas sker på gasværker ved forarbejdning af landbrugets biprodukter eller af affald. Andre metoder er fremstilling af gas ved rensning, blanding og andre processer på basis af bl.a. naturgas. Og endelig indvindes gas fra afbrænding af koks.

Kedelpassere arbejder med betjening og drift af anlæg, der anvender store trykkedler, fx på kraftvarmeværker. Som kedelpasser er det dit ansvar at starte og stoppe produktionen af damp eller varmt vand i varmeanlæg.

Vandværkerne tager sig af forsyning af rent vand, ligesom de ofte også beskæftiger sig med spildevandsbehandling. Vandværker indvinder vand fra boringer, renser og distribuerer vand.

Når anlægget er i drift, overvåger vandværksarbejdere de forskellige kontrolinstrumenter. Hvis der opstår uregelmæssigheder i driften, skal fejlen rettes, eller der skal tilkakldes teknikere, som kan gøre det.

Store virksomheder, hospitaler eller boligejendomme har ofte computerstyrede varmeanlæg. Opsynet med anlægget og driften foregår fra et kontrolrum, hvor varmemesteren ved hjælp af kontrolborde med diverse instrumenter følger og styrer driften.

Arbejdet kan også bestå i at efterse og rense hjælpemateriel såsom pumper, filtre, blæsere og fyringsanlæg. En forsyningsoperatør sørger for anlæggets vandforsyning og laver røganalyser for at få forbrændingen til at foregå så økonomisk og miljørigtigt som muligt.

I et vist omfang deltager værkets ansatte i eftersyn og reparation af kedelanlægget samt i almindeligt forefaldende arbejde i kedelrummet. Eller de kan tilkalde teknikere udefra til at løse opgaverne.

Som regel foregår arbejdet i skiftehold, hvilket betyder, at du i perioder kan komme til at arbejde om natten eller sent om aftenen.

Arbejdsplads

Arbejdet foregår typisk på fjernvarmeværker, elkraftværker, vandværker samt i bygninger med store varmeanlæg, fx hospitaler, skoler, fabrikker og lignende.

Se mere ombrancherne inden for Energiforsyning.

Indkomst

Gennemsnitlig indtægt pr. måned for nyuddannede (2018). Indtægten er med pension, tillæg, værdi af personalegoder mv.

 PrivatKommuneStat
Teknisk kontrolarbejde på kraftværker45.660 kr.--
Teknisk kontrolarbejde på forbrændings- og
vandrensningsanlæg
39.806 kr.--
Belysningsarbejder, Elværksarbejder,
Transformatorarbejder
41.153 kr.--
Andet operatørarbejde ved dampmaskine- og
kedelanlæg
37.301 kr.--
Kedelpasser41.532 kr.--
Operatørarbejde - vandforsyning og forbrændnings-
og rensningsanlæg
41.967 kr.--

Kilde: Danmarks Statistik

Se forklaring til lønoplysninger

Fremtidsmuligheder

Jobmulighederne varierer, bl.a. afhængig af uddannelse og erfaring og af hvor i landet, man søger arbejde. Et kedelpassercertifikat styrker mulighederne for at finde et job.

Mere uddannelse

Der findes AMU-kurser, bl.a. inden for Varmeteknisk område (fyrede anlæg) og inden for området Operatøropgaver i el-forsyning.

Få mere at vide

Dansk Metal
www.danskmetal.dk

Fag og Arbejde (FOA)
www.foa.dk

Fagligt Fælles Forbund (3F)
www.3f.dk

Industriens Uddannelser
www.industriensuddannelser.dk

Inspiration

Se job ud fra interesser, og få inspiration til dit valg af job og uddannelse.

Interviewer med mikrofon
Interviewer med mikrofon

Interview med folk under uddannelse og i job.

Om at vælge uddannelse og karriere og om at være selvstændig.