kordegneuddannelsen
Job

Kordegn

Som kordegn er du med ved gudstjenesten i kirken, men det meste af dit arbejde foregår ved skrivebordet i kirkekontoret.

Fakta

Arbejdssteder:
Folkekirkens kirker
Stillingsbetegnelser:
Kordegn

En kordegn registrerer fødsler, dødsfald, vielser osv. Kordegnen deltager også i de kirkelige handlinger. Som kordegn arbejder du også om aftenen og på både lørdage og søndage.

Fold alle afsnit ud

Om jobbet

foto af kordegn
Et andet af kordegnens arbejdsområder som kordegn er kirketjenesten.

Som korden har du typisk tre forskellige arbejdsområder:

For det første arbejder du med at føre kirkebogen. På kordegnekontorerne foregår landets grundlæggende personregistrering. Kordegnen modtager anmeldelser om fødsler og dødsfald for personer, som bor i sognet, og registrerer oplysningerne i den elektroniske kirkebog.

Oplysningerne indberettes bl.a. til det centrale personregister. Du registrerer alle navngivninger, navneændringer og adoptioner samt alle kirkelige handlinger, dvs. dåb, konfirmationer, kirkelige vielser og begravelser. Kordegnen udfærdiger attester i forbindelse med de kirkelige handlinger, fx dåbsattester og vielsesattester.

Kirkebogen føres efter sognepræstens anvisning og på præstens ansvar. Arbejdet med kirkebogen forudsætter godt kendskab til love og cirkulærer om registrering, personnavne, begravelser og kirkelige forhold i øvrigt. Kirkebogen føres i dag elektronisk, men det kan være nødvendigt at slå ældre oplysninger op i de gamle kirkebøger.

Kordegnen er med til gudstjenester og andre kirkelige handlinger. Kordegnen underretter kirkens øvrige personale om tidspunkterne for de kirkelige handlinger og ser i den forbindelse efter, at alt er i orden, bl.a. at vidner møder ved vielser, og at faddere er til stede ved dåb.

Kordegnen læser ind- og udgangsbønnen, fører bog over antal altergæster og laver meddelelser om gudstjenester, indsamlinger, møder og kirkekoncerter m.v. Det er også kordegnen, der skriver ned, hvor store beløb der bliver indsamlet i kirken.

Det tredje arbejdsområde for en kordegn er kasserer- og sekretærarbejde. Mange steder fungerer kordegnen som sekretær for menighedsrådet og kasserer for de kirkelige kasser, der hører under menighedsrådet. Derfor skal man have et grundigt kendskab til kirkelig budgetlægning og regnskabsføring.

Du kan også have andre administrative og praktiske opgaver, fx i forbindelse med transport af kirkegængere, udgivelse af kirkeblad, vedligeholdelse af sognets hjemmeside, konfirmandundervisning og mødearrangementer samt regnskab for legater.

Som kordegn arbejder du også om aftenen og lørdag/søndag. Du har ret til en fast ugentlig fridag samt yderligere en fridag pr. uge, så din arbejdsuge udgør 5 arbejdsdage. Dine arbejdsdage skal lægges sådan, at du i løbet af et år har mindst 8 fri-weekender.

Om uddannelse

Der er ikke nogen krav til forudgående uddannelse for at blive ansat som kordegn. Nyansatte kordegne skal dog gennemføre 5 ugers grundlæggende uddannelse inden 2 år efter ansættelsen.

Arbejdsplads

Kordegne er ansat i folkekirken. Det er kun de større kirker, der har en kordegn. Se mere i branchen Organisationer og foreninger.

Indkomst

Gennemsnitlig indtægt pr. måned for nyuddannede (2018). Indtægten er med pension, tillæg, værdi af personalegoder mv.

 PrivatKommuneStat
Kordegn--34.704 kr.

Kilde: Danmarks Statistik

Se forklaring til lønoplysninger

Stillingerne aflønnes i øvrigt efter arbejdsopgavernes omfang.

Fremtidsmuligheder

Ledige stillinger offentliggøres på Danmarks Kordegneforenings hjemmeside og eventuelt i dagspressen.

Mere uddannelse

Der udbydes relevante AMU-kurser inden for området Praktisk kirketjeneste. Se andre efteruddannelsesmuligheder for kordegne på Kirkeuddannelse.dk

Beskæftigelsesmuligheder

Rigtig gode
Gode
Mindre gode

Kilde: Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering.

Inspiration

Se job ud fra interesser, og få inspiration til dit valg af job og uddannelse.

Om at vælge uddannelse og karriere og om at være selvstændig.

Interviewer med mikrofon
Interviewer med mikrofon

Interview med folk under uddannelse og i job.