Foto af Assistent i kommuner
Job

Assistent i det offentlige

Jobbet som assistent i kommunale, regionale og statslige institutioner kan bestå af mange forskellige opgaver.

Fakta

Arbejdssteder:
Kommuner og regioner samt statslige institutioner
Stillingsbetegnelser:
Assistent, Overassistent, Sagsbehandler, Jobformidler, Jobkonsulent, Kommuneassistenter

Du kan fx arbejde med administration, regnskab, kunderådgivning eller research og analyse. Det gælder for alle assistenter i offentlige institutioner, at de skal være gode til at kommunikere med en bred gruppe af mennesker, og de skal have lyst til at hjælpe og rådgive borgere.

Desuden er det vigtigt at være samarbejdsvillig, da meget af arbejdet foregår i projekter og grupper. Som assistent i det offentlige har du ofte varierende opgaver, og du har mulighed for at avancere eller videreuddanne dig inden for kommunen, regionen eller den statslige institution.

Fold alle afsnit ud

Om jobbet

Borgmestersekretær - En assistent kan blive borgmesterens personlige sekretær.
Borgmestersekretær - En assistent kan blive borgmesterens personlige sekretær.

Som assistent i offentlige institutioner er du en faglært medarbejder, der beskæftiger sig med administration, sagsbehandling, borgerbetjening samt udviklings- og analyseopgaver.

Kommunerne har ansat assistenter i afdelinger for skatteforhold, social service, teknik, miljø, skoleforhold og kultur. Sådanne afdelinger hedder typisk skatteforvaltning, socialforvaltning, teknisk forvaltning osv.

Siden kommunalreformen har kommunerne fået flere og nye opgaver, bl.a. udvidet arbejde med forebyggelse, træning og pleje af syge og ældre.

Kommunerne har også flere opgaver inden for arbejdsformidling, kollektiv trafik, vejvæsen, natur- og miljøopgaver samt fysisk planlægning og de lokale kulturtilbud.

Kommunerne har i den forbindelse oprettet åbne skranker, servicebutikker og jobcentre, som skal kunne hjælpe den enkelte borger med alle spørgsmål og ydelser. Derfor er assistenterne ofte i kontakt med borgerne, enten telefonisk eller ansigt til ansigt.

Arbejdet går især ud på at rådgive og lave sagsbehandling vedrørende lov om social service, sygedagpengeloven, sociale pensioner, hjælpemidler til handicappede og anvisning af pladser i den kommunale dagpleje og kommunernes daginstitutioner.

Andre assistenter arbejder med at udarbejde kommuneplaner og udbygningsplaner for diverse områder, bl.a. skoleområdet og det sociale område. Se mere om jobkonsulenternes arbejde i Jobkonsulent.

Regionernes opgaver omfatter drift af sygehusene, den behandlende psykiatri, praktiserende læger, speciallæger og Sygesikringen.

Regionerne skal drive og udvikle en række institutioner for udsatte grupper og mennesker med særlige behov, bl.a. inden for det sociale område, socialpsykiatri og specialundervisning.

Regionerne skal sørge for udviklingen og de strategiske udviklingsplaner inden for erhverv, turisme, beskæftigelse, uddannelse, kultur, udkantsområder og landdistrikter samt natur og miljø. Regionerne har desuden en række opgaver inden for erhverv, uddannelse og kultur, natur og miljø samt kollektiv trafik.

Statens institutioner administrerer de landsdækkende sociale forsikringsordninger. Det gælder fx lovpligtige ordninger som arbejdsløshedsdagpenge samt de statsanerkendte arbejdsløshedskasser, Arbejdsmarkedets Tillægspension, ATP samt Lønmodtagernes Garantifond.

Statens opgaver omfatter desuden gymnasier, hf og øvrige ungdomsuddannelser, en del af vejnettet og de fleste opgaver omkring inddrivelse af skat. Se mere om Skattefunktionær.

I de statslige institutioner udgør kontorfunktionærer og kontorassistenter en mindre gruppe. I institutionerne er desuden ansat sagsbehandlere og fagspecialister inden for de forskellige sagsområder, se mere i Offentlig akademisk medarbejder.

Arbejdet foregår ikke blot inden for den enkelte forvaltning, men også på tværs af dem, fx som projektarbejde.

I nogle institutioner arbejder der også ufaglærte medarbejdere. Dem kalder man normalt kontorassistenter eller kontorfunktionærer. I nogle tilfælde kaldes de betjente, se mere om Ministerialbetjent og Rådhusbetjent.

Arbejdsplads

Som assistent i kommuner og regioner arbejder du på kommunernes rådhuse og regionskontorer samt i statslige kontorer rundt om i landet og i centraladministrationen. Se Offentlig administration.

Indkomst

Gennemsnitlig indtægt pr. måned for nyuddannede (2019), inklusive pension, tillæg, værdi af personalegoder mv.

 PrivatKommuneStat
Formidling af offentlige ydelser-35.862 kr.35.492 kr.
Kontorfuldmægtig - stat, interne funktioner29.287 kr.34.576 kr.30.581 kr.
Assistent26.220 kr.26.613 kr.27.057 kr.
Overassistent - kontor34.900 kr.30.652 kr.31.650 kr.

Kilde: Danmarks Statistik

Sådan definerer vi indkomst på ug.dk

Fremtidsmuligheder

Når man er ansat som assistent i en offentlig forvaltning, kan man avancere til fx overassistent, fuldmægtig, skatterevisor, ekspeditionssekretær, souschef, vicekontorchef eller kontorchef.

Der er rimelig gode muligheder for beskæftigelse på området, fordi mange ansatte går på pension i disse år. Omvendt har den såkaldte strukturreform med sammenlægning af kommunerne i større enheder betydet en anden fordeling af arbejdsopgaverne. Yderligere specialisering af assistenterne forekommer som led i den udvikling.

Mere uddannelse

Alle assistenter får tilbud om at videreuddanne sig. I kommunerne kan assistenterne tage kommunomuddannelsen, som regel inden for 1 år efter ansættelsen. Uddannelsen kan tages på 2-3 år og skal være afsluttet inden for 6 år.

Der findes desuden en række efteruddannelsesmuligheder på handelsskoler og AMU-centre.

Andre muligheder for efteruddannelse er:

Desuden findes en række diplomuddannelser.

Få mere at vide

Komponent - Kommunernes Udviklingscenter

Handels- og Kontorfunktionærernes Forbund i Danmark (HK)
www.hk-kommunal.dk

Genvej til det offentlige
www.borger.dk

Kommunernes Landsforening
www.kl.dk

Danske Regioner
www.regioner.dk

Beskæftigelsesmuligheder

Rigtig gode
Gode
Mindre gode

Kilde: Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering.

Inspiration

Er du i tvivl om, hvad du vil være, så hent inspiration i jobartiklerne.

Klik og gå til siden, der præsenterer værktøjet Jobkompasset.
Klik og gå til siden, der præsenterer værktøjet Jobkompasset.

Få hjælp til at vælge job og se mulige uddannelsesveje.

To eVejledere i gang med vejledning.
To eVejledere i gang med vejledning.

Tag fat i vores eVejledere og få hjælp via telefon, mail eller chat.