finansmedarbejdere på kontor
Job

Finansmedarbejder

Som finansmedarbejder kan du fx arbejde med kunderådgivning, værdipapirer, handel eller analyse af renterisici.

Fakta

Arbejdssteder:
Pengeinstitutter, Finansieringsselskaber, Investeringsfonde, Kreditforeninger, Finansielle selskaber, Virksomhedskoncerner, Offentlige virksomheder
Stillingsbetegnelser:
Valutahandler, Kunderådgiver, Kreditvurderingsmand, Finansassistent, Leasingmedarbejder, Kundemedarbejder, Dealer, Vekselerer, Finansmedarbejder, Forsikringsfunktionær, Ejendomsadministrator, Administrationschef, Finanschef, Regnskabschef, Økonomichef, Forretningsudvikler, Produktspecialist

Du kan finde beskæftigelse mange forskellige steder, og dine arbejdsopgaver afhænger af, hvilken finansvirksomhed, du er ansat i. For alle finansmedarbejdere gælder det, at de skal være dygtige til tal og økonomi, og de skal nære stor interesse for finansiering og handel.

Desuden er det en fordel at være god til at kommunikere med mange forskellige typer mennesker, da der indgår en del kundekontakt i arbejdet.

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Om jobbet

foto af finansmedarbejder
God til tal - og til at snakke med folk, er vigtige kompetencer.

Finansiel virksomhed bygger på, at samfundet har penge som betalingsmiddel. Dermed bliver kredit mulig. Betalinger, kreditgivning og værdiopbevaring er centrale opgaver i finansielle virksomheder, der har udviklet en høj grad af specialisering og arbejdsdeling.

Når vi som privatpersoner tager lån til køb af ejerbolig, bil, møbler, ferierejser og andre forbrugsgoder, kan vi låne penge i forskellige finansielle virksomheder.

På samme måde skal virksomheder hele tiden bruge meget store summer fx til anskaffelse af produktionsudstyr, til varelagre og til distribution.

Lånene kaldes virksomhedens finanskapital, altså lån, der hverken er dens egenkapital eller aktiekapital, men som er tilført udefra fra kreditinstitutioner og finansieringsselskaber.

Finansvirksomheden yder lånet på en række betingelser. Dels tager den betaling for udlånet i form af rente, og dels har den en slags forkøbsret, hvis fx et hus skal på tvangsauktion.

Også virksomheder, der optager lån, afgiver en vis indflydelse til finansvirksomheden. Det kan være i form af krav på virksomhedens indtjening, prioritetsstilling ved konkurs, indflydelse på virksomhedens ledelse og drift og på dens skattemæssige behandling.

Den offentlige sektor foretager ligeledes finansielle operationer, primært i forbindelse med politikken omkring statens gæld, finanspolitik og pengepolitik. Kommunerne og regionernes finansielle dispositioner er underlagt en snæver statslig kontrol.

Finansmedarbejderes opgaver afhænger af, hvilken type virksomhed de er ansat i. Nogle arbejder i store virksomheder med egne finansafdelinger (kaldet intern bank). Her udfører de samme opgaver som i traditionelle banker.

Foruden de nævnte uddannelser nederst i artiklen, kan finansmedarbejdere have en anden samfundsvidenskabelig eller økonomisk uddannelse.

Langt den vigtigste del af bankernes forretningsområde er at drive kommerciel finansieringsvirksomhed, forskellige former for forsikringsvirksomhed samt anden finansiel virksomhed. Kun en mindre del af pengeinstitutters virksomhed er at administrere betalingsordninger og opsparingskonti for de private husholdninger.

Realkreditinstitutter yder lån mod sikkerhed i fast ejendom. Andre kreditinstitutters virksomhed består i at modtage indlån eller andre midler fra offentligheden eller andre afgrænsesede kundegrupper samt i at yde lån for egen regning. Det er fx KommuneKredit og Danmarks Skibskreditfond.

I realkreditinstitutter og kreditforeninger kan det være omsætning af værdipapirer, opstilling af lånebetingelser, undersøgelse af kundens kreditværdighed, samt tilbud om finansiering i form af lån og pantebreve. Se mere i artiklen Realkreditassistent.

Mange finansmedarbejdere, der handler med værdipapirer, har opgaver med formidling af betalinger, formidling af handler, opbevaring af værdier, modtagelse af indlån, udstedelse af obligationer og andre værdipapirer, udlån, forsikring samt anden beskyttelse imod risici. Se mere i artiklen Børsmægler.

En valutarådgiver har det salgs- og rådgivningsmæssige ansvar for en portefølje af private kunder og erhvervskunder.

Rådgiveren analyserer kundens valuta- og renterisici, kommer med løsningsforslag og handler med alle former for valuta og renteprodukter.

Rådgivningen kan også handle om at formulere og implementere politikker i virksomheder og offentlige institutioner og afdække, hvordan privatkunder bedst kan investere.

Andre arbejder med at indsamle information om kundevirksomhederne, deres finansielle situation og tidligere adfærd, for derved at skabe sikkerhed for institutionen.

Finansvirksomheden kan på den måde mindske de finansielle risici ved at opbygge porteføljer, fx med værdipapirer eller med mange udlån til forskellige brancher og regioner.

Finansmedarbejdere findes også i forsikringsselskaber, se mere om deres arbejde i artiklen om Forsikringsfunktionær.

Finansmedarbejdere kan også arbejde i selskaber, der administrerer udlejningsejendomme, erhvervsejendomme eller andelsboliger.

Flere slags virksomheder

Finansieringsvirksomhederne opdeles efter, hvilke former for ydelser de tilbyder kunderne. Nogle arbejder specielt med finansiering af bestemte behov i virksomhederne (fx etablering, eksportaktiviteter), finansiering inden for bestemte brancher eller i bestemte egne af landet.

Andre finansieringsvirksomheder arbejder med finansiel leasing, hvor finansieringsvirksomheden ejer de biler, maskiner eller andet udstyr, som leases af kundevirksomhederne.

Finansieringsselskaber omfatter også kreditkortselskaber og forbrugerkreditselskaber.

Handel med valuta og værdipapirer sker enten gennem børser eller som individuelle handler. De finansielle markeder er opdelt i en række delmarkeder: pengemarkedet, obligationsmarkedet, pantebrevsmarkedet, aktiemarkedet og valutamarkedet.

Også pengeinstitutter og forsikringsselskaber arbejder, foruden deres primære forretningsområder, med udbud af finansielle tjenesteydelser.

Endelig findes investeringsforeninger samt finansielle holdingselskaber.

Finansmedarbejdere ansættes også inden for ejendomsadministration, hvor opgaverne handler om at holde styr på en lang række økonomiske og regnskabsmæssige driftsopgaver lige fra finansiering af køb af fast ejendom over udlejning, huslejeopkrævning, vedligeholdelse og løbende drift, herunder forbrug af varme, vand og el. 

Medarbejderen (ejendomsadministratoren) kan deltage i forbindelse med diverse møder, fx den årlige generalforsamling i en andelsforening. Desuden er der opgaver med løbende indberetning til myndigheder.

Offentligt ansatte finansmedarbejdere

Finansielle medarbejdere arbejder også i offentlige virksomheder og i statsadministrationen. I SKAT arbejder de med administration af og tilsyn med finansielle og skattemæssige spørgsmål, fx administration af skatteordninger, opkrævning af toldafgifter og andre afgifter på varer samt behandling af skatteunddragelsessager.

De ansættes i Finansministeriet til forvaltning af offentlige midler og offentlig gæld, herunder optagelse af offentlige lån og kontrol med udbetalingen heraf.

De varetager desuden offentlige tjenester vedrørende økonomisk og social planlægning samt statistiske tjenester på de forskellige myndighedsniveauer. Ansættelsessteder er Folketinget, regionsråd og kommunalbestyrelser. Desuden Statsministeriets, Kirkeministeriets, Justitsministeriets, Finansministeriets og Skatteministeriets departementer og styrelser mv. samt regionernes og kommunernes centralforvaltninger. Endelig er de ansat i Rigsrevisionen og Danmarks Statistik, statslige finansieringsvirksomheder som fx ATP og Lønmodtagernes Dyrtidsfond (LD).

Finansielle medarbejdere ansættes i Udenrigsministeriet og diplomatiske og konsulære repræsentationer i udlandet samt kontorer i internationale organisationer til arbejde med administration og information omkring kulturelle aktiviteter, som skal formidles ud over de nationale grænser. Desuden arbejder de med bistand til udviklingslandene og forvaltning af udenrigshandelen, internationale finansielle og tekniske spørgsmål.

Arbejdsplads

Finansmedarbejdere ansættes i statsadministrationen, banker og pengeinstitutter, finansieringsselskaber, kreditforeninger, forsikringsselskaber, pensionsfonde og investeringsfonde. De kan også ansættes i selskaber, der administrerer udlejningsejendomme eller andelsboligforeninger.

Finansmedarbejdere kan også være ansat i Finanstilsynet, som kontrollerer de finansielle virksomheders aktiviteter. Eller de kan være ansat i Danmarks Nationalbank, der udøver en overordnet styring af de finansielle markeder og virksomheder.

En del ansættes i virksomheder, der udfører administrative opgaver i forbindelse med udlejning af fast ejendom.

Se mere om brancherne Pengeinstitutter, Finansiel service, Forsikring og pension, Boligudlejning, Udlejning af erhvervsejendomme samt Offentlig administration.

Indkomst

Gennemsnitlig indtægt pr. måned for nyuddannede (2019), inklusive pension, tillæg, værdi af personalegoder mv.

 PrivatKommuneStat
Rådgivning af storkunder (finans, pension og forsikring)50.772 kr.--
Rådgivning af erhvervskunder (finans, pension og forsikring)35.908 kr.--
Rådgivning af privatkunder (finans, pension og forsikring)35.697 kr.--
Rådgivning inden for investering, valuta og formue50.800 kr.--
Kontorarbejde ifm. finansielle transaktioner27.311 kr.-26.148 kr.
Statistikassistent47.936 kr.-36.187 kr.
Ejendomsadministrator36.360 kr.--
Ledelse inden for økonomifunktioner Finansdirektør56.074 kr.--
Revisions- og regnskabscontrollerarbejde42.792 kr.-39.063 kr.
Analytikerarbejde (finans og forsikring), Quantative analyst50.232 kr.-40.975 kr.
Arbejde med udvikling af bank- og forsikringsprodukter49.965 kr.--

Kilde: Danmarks Statistik

Sådan definerer vi indkomst på ug.dk

Fremtidsmuligheder

Mere uddannelse

De større realkreditinstitutter har interne uddannelsesafdelinger, der gennemfører et varieret udbud af interne efter- og videreuddannelseskurser. Visse kurser udbydes i samarbejde med Finanssektorens Uddannelsescenter.

Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse udbyder bl.a. kurser for medarbejdere i finanssektoren.

Få mere at vide

Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse
www.uddannelsesnaevnet.dk

Finansforbundet
www.finansforbundet.dk

Finanssektorens Arbejdsgiverforening
www.fanet.dk

Finanssektorens Uddannelsescenter
www.finansudd.dk

Realkreditrådet (RR)
www.realkreditraadet.dk

Finansrådet
www.finansdanmark.dk

Ejendom Danmark

Beskæftigelsesmuligheder

Rigtig gode
Gode
Mindre gode

Kilde: Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering.

Inspiration

Er du i tvivl om, hvad du vil være, så hent inspiration i jobartiklerne.

Klik og gå til siden, der præsenterer værktøjet Jobkompasset.
Klik og gå til siden, der præsenterer værktøjet Jobkompasset.

Få hjælp til at vælge job og se mulige uddannelsesveje.

To eVejledere i gang med vejledning.
To eVejledere i gang med vejledning.

Tag fat i vores eVejledere og få hjælp via telefon, mail eller chat.