Foto af Bore- og udvindingsarbejder
Job

Bore- og udvindingsarbejder

De fleste specialarbejdere inden for bygge- og anlægsområdet arbejdere for private entreprenør- og byggefirmaer.

Fakta

Arbejdssteder:
Grusgrave, Stenbrud, Entreprenørfirmaer
Stillingsbetegnelser:
Borearbejder, Grusgravsarbejder, Stenbrudsarbejder, Brøndborer

Nogle af dem arbejder med udvinding og fremstilling af byggematerialer. Det gælder folk som grusgravsarbejdere, stenbrudsarbejdere, stenfiskere og teglværksarbejdere. Andre arbejder med prøveboringer og prøveudtagning med henblik på bygge- og anlægsarbejde, geologiske eller lignende formål.

Fold alle afsnit ud

Om jobbet

Borearbejder - Brøndgravere i gang med at finde vand i undergrunden.
Borearbejder - Brøndgravere i gang med at finde vand i undergrunden.

Borearbejdere kan arbejder med boring af drikkevandsbrønde eller boringer til undersøgelser af jordbunden og dybere lag i undergrunden, men de laver også det praktiske arbejde ved andre undersøgelser, fx omkring grundvandsforhold, dyre- og planteliv, arkæologi, mv.

Grusgravsarbejdere fjerner det øverste lag muldjord, så der bliver adgang til store mængder grus og sten tæt på jordens overflade.

Arbejderne laver undersøgelsesboringer, så geologer kan fastlægge mængden og kvaliteten af materiale i undergrunden, fx sten, ler eller grus.

De laver også prøvegravninger, der er mere kostbare og kun bruges for at være sikrere på forekomstens omfang og kvalitet.

Bore- og udvindingsarbejdere bryder, flytter og renser materialerne med store maskiner. Fjernelsen (afrømning) laves ved, at en bulldozer eller en gummihjulslæsser skubber overjorden direkte over i et deponeringslager. Herfra kan det skubbes tilbage på arealet, når gruslaget er udgravet.

Opgravning af materialet sker over grundvandsspejlet og foregår med gummihjulslæssere. Gummihjulslæsserne bruges også over kortere afstande til transport af materialer fra gravefronten til forædlingsanlæg.

Gummihjulslæsserne kører vinkelret ind fra bunden og henter grus og sten fra de skrænter, der opstår efterhånden. Skrænterne er ofte 10-20 meter høje. Jo højere skrænter, desto større maskiner.

For at undgå at skrænterne bliver for høje, reducerer man dem ved sprængning. Ved meget dybe forekomster kan blive tale om at arbejde i niveauer, som man kender det fra store miner i udlandet.

Gravning kan også foregå under grundvandsspejlet, såkaldt vådgravning. Ved mindre dybder graves med en wiremaskine fra land. Ved større dybder benytter man en flåde med grab eller sugepumpe.

Gummihjulslæsseren skovler gruset ud af skrænten og kører det over i et depot eller et sorteringsanlæg.

Der kan også være et transportbånd fra gravefronten til forædlingsanlægget, når gruset skal transporteres over længere afstande.

Grus, der skal bruges til opfyldning fx på en byggeplads, kan sælges og køres væk straks. Grus til støbning af beton, vejanlæg og lignende skal først forarbejdes og renses, inden det kan sendes ud til vejene eller byggeriet.

Først grovsigtes rågruset over en stor rist, og de store sten skilles fra. Til den efterfølgende sortereing i forskellige størrelser af sten bruges en vibrations- og tromlesigter.

Er der ler i rågruset, kan det skilles fra ved at spule vand hen over nettene, så humus, ler og silt vaskes væk.

En metode til at sortere gruset efter mineralogisk sammensætning er at opslemme rågruset i tung væske. De lette korn flyder ovenpå, mens de tunge falder til bunds.

I såkaldt bærelagsgrus, fx under veje, skal der være knuste sten i materialet. De større sten bliver transporteret over i knusemaskiner, der kværner stenene i forskellige størrelser og former.

I mange grusgrave benytter man desuden knusemaskinerne til bearbejdning af rester fra bygge- og anlæg, der skal oparbejdes til genbrug.

I mange større grusgrave har man depoter med forskellige kornfraktioner. Derfra kan man blande fraktionerne, så kunden får netop det produkt, han ønsker.

Der udtages løbende prøver af de indvundne og forædlede materialer, som gennemgår sigteanalyser og andre tests, så man kan vurdere kvaliteten, for eksempel angående kornstørrelser og reaktive flint. Mange grusgrave har hjemmesider, hvor det er muligt at studere deres DS certifikater for betontilslag og grus til vejsektoren.

Udvindingsarbejdere vedligeholder både køretøjer og transportbånd, som der er meget slid på.

Udvindingsarbejdere kan også arbejde i stenbrud, en mine hvor der brydes sten af undergrundens klippeformationer. De fleste stenbrud er åbne, dvs. de består af et dybt hul i jorden.

I stenbruddet sprænges, skæres eller flækkes stenen ud af undergrunden. Produkterne er for en stor dels vedkommende findelte materialer i de samme størrelser som grus. Skærverne fra stenbruddet har blot skarpere kanter end gruset fra grusgraven. De skarpe kanter giver andre egenskaber end det runde grus.

I Danmark findes stenbrud primært på Bornholm, hvor der er flere forskellige typer af granit og sandsten.

Enkelte udvindingsarbejdere arbejder som stenfiskere, hvor de fra specielle skibe indsamler sten fra havbunden eller de opsamler sand med et specialskib, en sandsuger.

Materialerne køres ofte til grusgrave på land, så man har et bredt udvalg af varer til byggeindustrien.

Når der ikke kan udvindes mere grus, fyldes nyere grusgrave op med uskadeligt affald som fx tegl, beton, gips og ikke-forurenet jord. Affaldet dækkes med den jord, der tidligere er gravet af. Derefter kan arealet udnyttes som byggegrunde, landbrugsjord eller skov.

Arbejdspladser

En del udvindingsarbejdere arbejder i grusgrave og stenbrud. Andre arbejder som stenfiskere. Borearbejdere er ansat i entreprenørfirmaer.

Indkomst

Gennemsnitlig indtægt pr. måned for nyuddannede (2019), inklusive pension, tillæg, værdi af personalegoder mv.

PrivatKommuneStat
Operatørarbejde ved anlæg til råstofudvinding---
Brøndborer, Diamantborer36.713 kr.--
Brøndgraver30.313 kr.26.924 kr.25.077 kr.

Kilde: Danmarks Statistik

Sådan definerer vi indkomst på ug.dk

Fremtidsmuligheder

Der er ikke beskæftiget ret mange mennesker i en grusgrav. Det hele foregår meget maskinelt. Der er tale om et ret lille arbejdsområde.

Mere uddannelse

Bore- og udvindingsarbejdere kan tage AMU-kurser, fx inden for områderne Boringer på land og jordbundsundersøgelser, Anvendelse af entreprenørmateriel og Anlægsarbejder.

Få mere at vide

3F - Fagligt Fælles Forbund
www.3f.dk

Dansk Industri
www.danskindustri.dk

Beskæftigelsesmuligheder

Rigtig gode
Gode
Mindre gode

Kilde: Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering.

Inspiration

Er du i tvivl om, hvad du vil være, så hent inspiration i jobartiklerne.

Klik og gå til siden, der præsenterer værktøjet Jobkompasset.
Klik og gå til siden, der præsenterer værktøjet Jobkompasset.

Få hjælp til at vælge job og se mulige uddannelsesveje.

To eVejledere i gang med vejledning.
To eVejledere i gang med vejledning.

Tag fat i vores eVejledere og få hjælp via telefon, mail eller chat.