lærer ved gymnasiale uddannelser
Job

Lærer ved de gymnasiale uddannelser

Som gymnasielærer underviser du elever på en gymnasial uddannelse.

Fakta

Arbejdssteder:
Gymnasier, Hf-kurser, VUC-centre, Handelsgymnasier, Tekniske skoler
Stillingsbetegnelser:
Gymnasielærer

Eleverne tager enten en studentereksamen (stx), højere forberedelseseksamen (hf), højere handelseksamen (hhx) eller højere teknisk eksamen (htx).

Det kan både være unge, som kommer lige fra grundskolen, og voksne, som tager nogle kurser på et VUC-center.

Fold alle afsnit ud

Om jobbet

foto af gymnasielærer
Lærer ved de gymnasiale uddannelser i gang med undervisningen.

Dit arbejde begynder med planlægning af undervisningsforløbet i det eller de fag, du underviser i. I bekendtgørelserne står det beskrevet, hvad eleverne skal lære i de enkelte fag, og læreren er ansvarlig for, at målene bliver nået. Inden for disse rammer har man ret stor frihed i tilrettelæggelsen af undervisningen.

Selve undervisningen kan foregå på flere forskellige måder, fx som klasseundervisning, gruppeundervisning eller projektarbejde.

Klasseundervisning bygger normalt på, at lærere og elever i fællesskab gennemgår og bearbejder et stof ud fra bl.a. lærer- og elevforedrag, samtaler og diskussioner. I den mere lærerstyrede klasseundervisning er det læreren, der fremstiller og forklarer et bestemt stof.

I gruppeundervisning fungerer læreren nærmest som vejleder for eleverne, som i grupper behandler emneområder. Gruppearbejdet slutter ofte med elevforedrag, eller at eleverne laver en rapport eller opgave.

I projektarbejde arbejder klassen i en længere periode med et større overordnet emne, som de afslutter med en rapport. Noget projektarbejde foregår på tværs af fagene.

I en del fag er der et omfattende arbejde med at rette skriftlige opgaver, fx i fagene dansk, engelsk, matematik og tysk.

Lærerne har også andre opgaver. De deltager bl.a. i lærermøder og ekskursioner og fungerer som censorer ved eksamener rundt om i landet. Endelig bruger de en del tid på at følge med i deres fags udvikling, bl.a. på efteruddannelseskurser.

For at blive gymnasielærer skal du have en universitetsuddannelse i et eller to af de fag, der er undervisningsfag i de gymnasiale uddannelser. Du skal som regel have en uddannelse som cand.mag. eller cand.scient. Du kan godt ansættes alene på grundlag af bestået cand.phil.-eksamen (ét fag), men skolerne foretrækker lærere, der kan undervise i to fag. På htx kan man også ansættes med en uddannelsesbaggrund som ingeniør, farmaceut osv., og på hhx med en uddannelse som økonom, jurist, cand.merc. eller cand.ling.merc.

De fleste gymnasielærere har en humanistisk uddannelse, en naturvidenskabelig uddannelse eller en samfundsvidenskabelig uddannelse. Enkelte lærere har en anden uddannelsesbaggrund, fx som Kunstformidler. Kunstformidlere kan undervise i billedkunst og design.

En ansættelse som underviser kræver, at man gennemfører og består Pædagogikum ved de almene gymnasiale uddannelser.

Arbejdsplads

Undervisningen foregår på almene gymnasier, handelsgymnasier, studenter- og hf-kurser, handelsskoler og tekniske skoler. Hf-enkeltfagsundervisning foregår ofte på VUC.

Indkomst

Gennemsnitlig indtægt pr. måned for nyuddannede (2019), inklusive pension, tillæg, værdi af personalegoder mv.

 PrivatKommuneStat
Gymnasielærer40.169 kr.39.568 kr.38.306 kr.

Kilde: Danmarks Statistik

Sådan definerer vi indkomst på ug.dk

Fremtidsmuligheder

Nogle lærere arbejder også som studievejledere ved den skole, hvor de er ansat. De giver eleverne uddannelses- og erhvervsvejledning. Enkelte lærere ansættes af Ministeriet for Børn og Undervisning som fagkonsulenter, samtidig med at de fungerer som undervisere i et begrænset antal timer.

Mulighederne for beskæftigelse afhænger noget af, hvilke fag man har. Det er for tiden nemmere at få arbejde inden for det naturvidenskabelige fagområde end inden for det humanistiske.

Mere uddannelse

Efteruddannelsen bliver tilrettelagt af de faglige foreninger og faglige udvalg. Den foregår som kurser af få dages varighed dels i fritiden, dels i arbejdstiden. For erhvervsskolelærere udbyder Nationalt Center for Erhvervspædagogik (NCE) kurser.

For undervisere i naturfag, der ønsker matematik som et ekstra undervisningsfag, finder der en masteruddannelse:

Desuden findes der en masteruddannelse for gymnasielærere, der vil specialisere sig i didaktik eller ledelse:

Beskæftigelsesmuligheder

Rigtig gode
Gode
Mindre gode

Kilde: Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering.

Inspiration

Er du i tvivl om, hvad du vil være, så hent inspiration i jobartiklerne.

Klik og gå til siden, der præsenterer værktøjet Jobkompasset.
Klik og gå til siden, der præsenterer værktøjet Jobkompasset.

Få hjælp til at vælge job og se mulige uddannelsesveje.

To eVejledere i gang med vejledning.
To eVejledere i gang med vejledning.

Tag fat i vores eVejledere og få hjælp via telefon, mail eller chat.