Foto af Politifuldmægtig
Job

Anklagerfuldmægtig

En anklagerfuldmægtig beskæftiger sig primært med straffesager.

Fakta

Arbejdssteder:
Politikreds, anklagemyndigheden
Stillingsbetegnelser:
Politifuldmægtig, Politianklager, anklagerfuldmægtig

Som anklagerfuldmægtig fungerer du som anklager, og du skal derfor have en juridisk uddannelse og et indgående kendskab til lovgivning og regler. Det er vigtigt at kunne præsentere sin sag på en klar og overbevisende måde.

En væsentlig del af arbejdet består i at tage kontakt til offentlige myndigheder og institutioner og indhente information. Som anklagerfuldmægtig er du tilknyttet en bestemt politikreds, hvor du er den ansvarlige for at optræde som anklager i straffesager.

Fold alle afsnit ud

Om jobbet

Som anklagerfuldmægtig består en del af dit arbejde i at forberede straffesager og at optræde som offentlig anklager under selve retsmøderne.

Det er især politibetjente, der beskæftiger sig med at afsløre og efterforske forbrydelser, men anklagerfuldmægtige kan også deltage.

Når en efterforskning er afsluttet, skal der først og fremmest tages stilling til, om der skal rejses tiltale mod nogen. Hvis der er en tiltalt, skal du udarbejde et anklageskrift. Ofte skal der indhentes erklæringer fra kriminalforsorgen, læger, sygehuse eller andre myndigheder. Det er også en del af sagsbehandlingen at sørge for stævninger og indkaldelse af vidner.

Personer, der er anholdt, skal inden for 24 timer fremstilles for en dommer, som skal afgøre, om de fortsat skal være fængslet. Her er politiet normalt repræsenteret ved en anklagerfuldmægtig, der forelægger argumenterne for, om en fængsling skal opretholdes.

I strafferetssager optræder du som anklager. Du skal mundtligt kunne forklare, hvad tiltalte er anklaget for, og hvilken straf, anklagemyndigheden mener, er den rette. Du skal også udspørge den anklagede og eventuelle vidner.

Foruden straffesager arbejder du med en række juridiske spørgsmål, som hører under den enkelte politikreds, fx sager vedrørende brand-, bygnings- og sundhedslovgivningen og sager om kørekort, registrering af motorkøretøjer, restaurationsbevillinger, lotteritilladelser, pas, ligsyn og tvangsindlæggelser.

Arbejdsplads

De fleste nyansatte anklagerfuldmægtige bliver knyttet til en af landets 12 politikredse, der hver især ledes af en politidirektør.

Politikredsenes jurister optræder som anklager i straffesager ved byretten.

Ved sager for landsretten er anklagemyndigheden repræsenteret af statsadvokaterne og deres juridiske medarbejdere.

Ved sager for højesteret og den særlige klageret er anklagemyndigheden repræsenteret af rigsadvokaten og dennes juridiske medarbejdere. Rigsadvokaten er desuden de øvrige anklageres overordnede.

Indkomst

Gennemsnitlig indtægt pr. måned for nyuddannede (2019), inklusive pension, tillæg, værdi af personalegoder mv.

 PrivatKommuneStat
Politifuldmægtig43.168 kr.39.718 kr.38.281 kr.

Kilde: Danmarks Statistik

Se forklaring til lønoplysninger

Fremtidsmuligheder

Som anklagerfuldmægtig har du mulighed for at avancere til politiassessor, politiadvokat, statsadvokatassessor, vicestatsadvokat, statsadvokat osv.

Mere uddannelse

De første 3 år efter ansættelsen får anklagerfuldmægtige en intern grunduddannelse, som består af ni moduler, hvoraf det første og sidste modul er praktiske forløb på dit tjenestested. De øvrige syv moduler består af kurser på to-tre dages varighed samt forberedelse og opfølgning på dit tjenestested.

Også senere i karrieren bliver man tilbudt kurser. Derudover holder Danmarks Jurist- og Økonomforbund kurser for sine medlemmer.

Få mere at vide

Danmarks Jurist- og Økonomforbund (DJØF)
www.djoef.dk

Politiet
www.politi.dk

Mulige uddannelser

Job der ligner

Beskæftigelsesmuligheder

Rigtig gode
Gode
Mindre gode

Kilde: Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering.

Inspiration

Er du i tvivl om, hvad du vil være, så hent inspiration i jobartiklerne.

Klik og gå til siden, der præsenterer værktøjet Jobkompasset.
Klik og gå til siden, der præsenterer værktøjet Jobkompasset.

Få hjælp til at vælge job og se mulige uddannelsesveje.

To eVejledere i gang med vejledning.
To eVejledere i gang med vejledning.

Tag fat i vores eVejledere og få hjælp via telefon, mail eller chat.