Foto af Bygningsingeniør
Job

Bygningsingeniør

Som bygningsingeniør planlægger og styrer du alle slags projekter inden for bygge- og anlægsarbejde.

Fakta

Arbejdssteder:
Rådgivende ingeniørfirmaer, Regioner, Kommuner, Entreprenørfirmaer og i industrien
Jobtyper:
Bygningsingeniører, Statiker, Byplanlægger, Byggesagkyndig, Geotekniker, Rådgivende ingeniør, Entreprenør

Typiske arbejdsområder for bygningsingeniører er projektering, rådgivning, entreprenørvirksomhed og tilsyn. De er gode til matematik og til at tænke i praktiske løsninger.

Inden for energi- og vandforsyning, spildevandsrensning og miljø arbejder bygningsingeniører med løsning af tekniske problemer.

Fold alle afsnit ud

Om jobbet

foto af bygningsingeniør
Idéudvikling - Bygningsingeniører arbejder bl.a. med at udvikle helt nye byggeprojekter.

Bygningsingeniører er gode til matematik, fysik og ofte også kemi. De udvikler deres analytiske evner og bruger deres fantasi, når de skal anvende teoretisk viden til praktiske problemløsninger. De er gode til at overskue og planlægge et længerevarende forløb.

En bygningsingeniør arbejder normalt med opgaver som projektering, planlægning, entreprenørvirksomhed, rådgivning, administration og tilsyn.

Projekteringen er arbejdsgrundlaget for et byggeri eller et anlægsarbejde. Det kan dreje sig om byggeri af boliger, industri eller institutioner, eller det kan være anlæg af havne, kystsikring, veje og trafikanlæg, broer, tunneller kraftværker, kloaksystemer, renseanlæg, vandværker, fjernvarme eller naturgas.

Ved projektering arbejder du som bygningsingeniør tæt sammen med især bygherrer, arkitekter og entreprenører. Du undersøger forholdene, hvor byggeriet eller anlægsarbejdet skal laves og foretager tekniske analyser. Du vælger materialer og beregner de bærende konstruktioner.

Samtidig undersøger du også økonomien i projektet. Ud fra dette fremstiller du detaljerede konstruktions- og installationstegninger. En stor del af projekteringen foregår ved hjælp af cad (computer aided design) og cae (computer assisted engineering).

Nogle bygningsingeniører er projektledere både under projektering og under udførelse af bygge- eller anlægsarbejdet.

Planlægning kan være at tilrettelægge et byggeri eller anlægsarbejde, men bygningsingeniører arbejder også med mere generel planlægning. Det kan være regions- og kommuneplanlægning, vand- og energiplanlægning eller trafik- eller miljøplanlægning for et større geografisk område.

En entreprenørvirksomhed er et byggefirma, der står for den praktiske udførelse af byggeriet eller anlægsarbejdet. I entreprenørfirmaer tager bygningsingeniørerne sig især af planlægning og organisering af arbejdet, så de forskellige opgaver bliver koordineret og udført til tiden og så økonomisk som muligt.

Rådgivende ingeniørvirksomheder tager sig af dele af opgaver som projektering eller løsning af særlige tekniske problemer, fx i forbindelse med installationer, fx vvs og el i bygninger.

Nogle bygningsingeniører er beskæftiget med administration og tilsyn i kommuner. Her behandler de byggesager og fører kontrol med, om love og bestemmelser bliver overholdt.

Ved produktion af byggematerialer og bygningselementer kan bygningsingeniører deltage i udvikling og afprøvning af nye produkter. De kan desuden tage sig af markedsføring og salg af produkterne.

Bygningsingeniører kan opnå anerkendelse som statiker. Den anerkendte statiker fungerer som projekterende og som kontrollant af byggeprojekter over for myndighederne. Efter ordningen behøver myndighederne ikke kontrollere almindeligt forekommende husbygningskonstruktioner, når projektet er udarbejdet eller kontrolleret og underskrevet af en anerkendt statiker.

En geotekniker er en ingeniør, der beskæftiger sig med jordlagenes sammensætning, stabilitet og styrke. For at opnå en sikker og økonomisk fundering af et bygværk skal man have kendskab til jordens styrke-, stivheds- og strømningsparametre.

Disse egenskaber måles ved forsøg på jordprøver fra den aktuelle byggeplads og ved inddragelse af geologi, da egenskaberne afhænger stærkt af den måde, jorden er dannet på.

Bygningsingeniører kan også arbejde med undervisning og forskning på bl.a. ingeniørhøjskolerne.

Endelig kan de arbejde som byggesagkyndige, hvor de udarbejder tilstandsrapporter til brug for vurdering af bygninger i forbindelse med salg.

Udvikler og iværksætter

En række store byggeprojekter realiseres, uden at bygherren selv skal bruge huset, men i stedet sælge eller leje det ud.

Denne type bygherre kaldes også entreprenør og undertiden finansiel entreprenør. Entreprenøren er ofte bygningsingeniør, men kan også have en økonomisk eller finansiel baggrund.

Entreprenøren, der står for udvikling af hele forretningsprojektet, kaldes også for developer. Developeren udarbejder i samarbejde med bygherren, arkitekten og den udførende entreprenør konceptet for, hvordan byggeriet skal udformes for at opfylde de kommende brugeres behov bedst.

Developeren samarbejder også med det ejendomsmæglerfirma, som skal sælge det færdige byggeri, og som målretter salget mod bestemte kundegrupper, såkaldt projektsalg.

En developer har ofte baggrund som ingeniør eller arkitekt, men kan også være uddannet inden for projektledelse eller forretningsudvikling.

Arbejdsplads

Bygningsingeniører er ansat i rådgivende ingeniørvirksomheder, i håndværks- og entreprenørfirmaer, i kommuners tekniske forvaltning (se Offentlig administration) eller i byggendustrien.

Mange får også job, der indebærer planlægning og ledelse af andres arbejde samt ledelse af virksomheder, se mere om jobbet som Leder.

Som finansiel entreprenør kan ingeniøren både være knyttet til et byggefirma, et finansierings- eller investeringsselskab, et ejendomsselskab, der investerer penge i byggeriet, eller en privat investor, som sætter sine penge i byggeri.

Indkomst

Gennemsnitlig indtægt pr. måned for nyuddannede (2018). Indtægten er med pension, tillæg, værdi af personalegoder mv.

 PrivatKommuneStat
Stadsingeniør---
Bygmester, Entreprenør,42.304 kr.--
Anlægsingeniør, Bygningsingeniør40.566 kr.36.860 kr.39.432 kr.
Civilingeniør - infrastruktur40.566 kr.36.860 kr.39.432 kr.
Diplomingeniør - infrastruktur35.896 kr.--
Byplanlægger44.751 kr.-37.229 kr.
Geotekniker43.941 kr.-34.405 kr.

Kilde: Danmarks Statistik

Sådan definerer vi indkomst på ug.dk

Fremtidsmuligheder

En del bygningsingeniører tager arbejde i udlandet eller arbejder for danske firmaer i udlandet.

En del bygningsingeniører har selvstændig virksomhed som entreprenører eller som rådgivende ingeniører.

Mere uddannelse

Bygningsingeniører kan ansøge om at blive godkendt som anerkendt statiker, der udfører nøjagtige beregninger af bygningskonstruktioner. Ordningen administreres af Ingeniørforeningen.

Efteruddannelseskurser for bygningsingeniører arrangeres blandt andet af Dansk Byggeri og Teknologisk Institut.

Se også ingeniørernes lederuddannelse.

Få mere at vide

Dansk Byggeri
www.danskbyggeri.dk

Foreningen af rådgivende ingeniører
www.frinet.dk

Ingeniørforeningen i Danmark (IDA)
www.ida.dk

Teknologisk Institut
www.teknologisk.dk

Kommunalteknisk chefforening (KTC)
www.ktc.dk

Kampagnesite for ingeniøruddannelserne
www.engineerthefuture.dk

Beskæftigelsesmuligheder

Rigtig gode
Gode
Mindre gode

Kilde: Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering.

Inspiration

Er du i tvivl om, hvad du vil være, så hent inspiration i jobartiklerne.

Klik og gå til siden, der præsenterer værktøjet Jobkompasset.
Klik og gå til siden, der præsenterer værktøjet Jobkompasset.

Få hjælp til at vælge job og se mulige uddannelsesveje.

To eVejledere i gang med vejledning.
To eVejledere i gang med vejledning.

Tag fat i vores eVejledere og få hjælp via telefon, mail eller chat.