forsknings- og udviklingsmedarbejder
Job

Forsknings- og udviklingsmedarbejder

Normalt er brugen af ordet forskning synonymt med videnskab. Det gælder især, når der er tale om aktivt opsøgende arbejde inden for et felt.

Fakta

Arbejdssteder:
Fremstillingsvirksomheder, Offentlige og private forskningsvirksomheder
Stillingsbetegnelser:
Forsker, naturvidenskab og teknik; Forsker, samfundsvidenskab; Forsker, sundhedsvidenskab; Forsker, teologi; Udviklingsingeniør, Antropolog, Etnolog, Historiker, Kunsthistoriker, Litteraturhistoriker, Religionshistoriker

Videnskab handler ofte mere om ordning, bearbejdelse og fortolkning af data end om indsamling af dem.

Forskning og udviklingsarbejde (FoU), som vi kender det i dag, er skabende arbejde på et systematisk grundlag med henblik på at øge den videnskabelige og tekniske viden, herunder viden om mennesker, kultur og samfund, samt udnyttelse af den eksisterende viden til at anvise nye praktiske anvendelser.

Fold alle afsnit ud

Om jobbet

forsknings- og udviklingsmedarbejder
Forskning og eksperimentel udvikling er en vigtig drivkraft i samfundets udvikling, både økonomisk og i forhold til livskvalitet.

Forskning er grundig videnskabelig undersøgelse af et område, fx en sygdoms årsager. Forskning udføres dels af universitetsansat videnskabeligt personale (se mere i Sektorforsker), samt af forskere ansat i private virksomheder.

Forskning og eksperimentel udvikling er en vigtig drivkraft i samfundets udvikling, både i forhold til økonomisk fremgang, bæredygtig udvikling, øget livskvalitet, og intellektuel fremgang.

Forskere arbejder dels inden for naturvidenskab og teknik og dels inden for samfundsvidenskab og humanistiske videnskaber.

Forskning og udviklingsarbejde (FoU) omfatter tre overordnede discipliner:

  • Grundforskning tager sigte på at erhverve ny viden og indsigt uden specifikt sigte på noget bestemt praktisk mål eller anvendelse. Grundforskning danner på denne måde fundament for mere specialiserede former for forskning på snævre faglige områder samt for anvendt forskning.
       
  • Anvendt forskning eller anvendt videnskab tager sigte på bestemte praktiske mål og anvendelser. Anvendt forskning bygger på grundforskning og foregår ofte integreret i den virksomhed eller det område, som der forskes i, såkaldt aktionsforskning. Målet er at bidrage til løsning på menneskers praktiske problemer i daglige situationer, fx inden for humanistiske og samfundsfaglige områder.
       
  • Udviklingsarbejde er systematisk arbejde baseret på anvendelse af viden opnået gennem forskning og/eller praktisk erfaring med det formål at frembringe nye eller væsentligt forbedrede materialer, produkter, processer, systemer eller tjenesteydelser.

 

Meget forskning og eksperimentel udvikling inden for især naturvidenskab og teknik foregår i regi af private fremstillingsvirksomheder. Formålet er klart at udvikle nye produkter eller metoder til fremstilling gennem fysisk eller kemisk omdannelse af materialer, stoffer eller dele til nye produkter eller halvfabrikata beregnet til videreforarbejdning, typisk i industrien. Om forskning inden for teknisk videnskab, se Udviklingsingeniør.

Nye produktionsmetoder kan fx være automatiseret samling af komponentdele til færdige produkter eller robotstyrede processer i fremstillingen. Eller det kan være metoder til genindvinding af affald, dvs. bearbejdning af affald til sekundære råmaterialer.

Andre eksempler, der er resultat af anvendt forskning, er metoder til forarbejdning af friske fisk, pasteurisering og aftapning af mælk, forarbejdning af læder, træbeskyttelse, pakning eller aftapning af spiritus eller kemikalier, affaldssortering, blanding af maling; processer, der resulterer i et ændret eller nyt produkt.

Inden for bioteknologi arbejder man fx med DNA-kodning og -sekvensering, farmakogenetik, genprøver eller genteknik. Der forskes desuden inden for proteiner og molekyler, hormoner og vækstfaktorer. Andre områder er celle- og vævskultur, vaccine og immunstimulatorer mv.

Inden for procesbioteknologi arbejder man med bioreaktorer, fermentation, bioforarbejdning og bioudvinding mv.

Bioinformatik er opbygning af databaser, der beskriver genomer, proteinsekvenser, modellering af komplekse biologiske processer og systemer.

Nanobioteknologi anvender redskaber og processer til at konstruere mekanismer til undersøgelse af biologiske systemer og anvendelse i medicinering, diagnoser osv.

Anden forskning og eksperimentel udvikling finder sted inden for medicin, inden for landbrug eller på tværs af brancheområder.

Resultatet af udviklingsarbejdet har stor værdi for virksomheden. For at beskytte produktet søger virksomheden ofte patentbeskyttelse. Virksomheden kan udnytte det økonomiske potentiale i en opfindelse til egen produktion eller gennem at sælge licens til produktet til produktion i andre virksomheder. 

Inden for samfundsvidenskab og humanistiske videnskaber finder forskning og udvikling sted inden for kernefag som erhvervsøkonomi, nationaløkonomi, politologi, sociologi og retsvidenskab. Desuden indgår demografi også ofte som et samfundsvidenskabeligt fag med stor relevans også for de sundhedsvidenskabelige og humanistiske områder.

Humanistiske fag som antropologi, psykologi og historie indgår i forskningen i det omfang, de beskæftiger sig med samfundsmæssige problemstillinger. Det gælder fx gensidige dynamiske samspil mellem individer, grupper, virksomheder, organisationer og samfund.

Humanistisk forskning kan fx handle om, hvor ungdommen er på vej hen, hvordan religionskonflikter udspiller sig, hvad der sker, når børn bruger iPads, og hvordan musikvideoer fungerer. Humanistiske forskere ved også noget om, hvordan folkelige protester har ændret form, hvordan succesfulde danske TV krimiserier er skruet sammen, hvordan mænds drømme og kvinders ambitioner har forandret sig, og hvordan de ser ud lige nu.

Et eksempel på tværgående forskningsområder er virksomhedsøkonomi, der ligger i grænsefladen mellem erhvervsøkonomi og sociologi, eller kriminologi, der er et flerfagligt område bestående af fagene retsvidenskab og sociologi.

Teknologisociologi er tilsvarende et grænseområde mellem erhvervsøkonomi og sociologi på den ene side og produktions- og driftsteknik på den anden side.

Andre eksempler er fag og discipliner som planlægning, kulturgeografi og socialmedicin. De udgør fælles områder mellem samfundsvidenskab og de teknisk videnskabelige, de naturvidenskabelige og de sundhedsvidenskabelige områder. Hertil kommer centrale fag som matematik, statistik og datalogi, der især skaber forbindelse til det naturvidenskabelige område.

Inden for samfundsvidenskab og humaniora arbejder forskerne tæt sammen med dem, som forskningen omhandler, såkaldt aktionsforskning. På denne måde opnås en form for gensidig indsigt i, hvad der vil fungere bedst for at opnå den ønskede forandring. Det sker typisk, når man arbejder med enkeltpersoner eller mindre grupper. Aktionsforskere arbejder med frivillig deltagelse ud fra en opfattelse af, at ny kundskab øger interessen, hvilket stimulerer individet til selv at lære mere.

Uddannelse

Der er næsten ingen grænser for, hvilke (hovedsaglig) akademiske uddannelser, der kan danne baggrund for et job med udviklingsarbejde. Under Mulige uddannelser er nævnt en række specifikke kandidatuddannelser.

Arbejdsplads

Forskning og udvikling inden for naturvidenskab og tekniske områder foregår primært i eller i tilknytning til industrivirksomheder. Ansættelsen sker i en særlige forsknings- og udviklingsafdeling i virksomheden og i tæt samarbejde med produktionsenheden.

I nogle tilfælde er forskningen placeret i en selvstændig virksomhed, der udfører forskning på kontraktbasis for en eller flere fremstillingsvirksomheder.

Forskning og udvikling inden det samfundsvidenskabelige område foregår ofte i offentlige virksomheder inden for forvaltning og administration, statslige institutioner, regionale og kommunale forvaltninger.

Se mere om branchen Forskning og udvikling.

Indkomst

Gennemsnitlig indtægt pr. måned for nyuddannede (2019), inklusive pension, tillæg, værdi af personalegoder mv.

 PrivatKommuneStat
Ledelse af kommerciel forskning og udvikling46.470 kr.--
Produktionschef44.848 kr.--
Astronom, Fysiker, Klimatolog, Meteorolog41.656 kr.-36.768 kr.
Kemiker, Proceskemiker43.395 kr.--
Geofysiker, Geolog, Hydrolog, Mikropalæont,
Oceanograf
40.315 kr.-36.187 kr.
Matematiker, Statistiker48.882 kr.-37.347 kr.
Biokemiker, Mikrokemiker41.459 kr.-36.564 kr.
Biolog, Botaniker, Havbiolog, Mikrobiolog, Zoolog,
Økolog
40.915 kr.36.801 kr.38.867 kr.
Arbejde inden for miljøbeskyttelse34.100 kr.--
Arbejde med by- og trafikplanlægning41.086 kr.-40.210 kr.
Kartograf, Geodæt43.041 kr.37.750 kr.-
Veterinærarbejde40.504 kr.-41.356 kr.
Arbejde med odontologi57.238 kr.43.257 kr.-
Farmaceutisk arbejde48.102 kr.39.014 kr.37.312 kr.
Arbejde inden for arbejdsmiljø og hygiejne40.355 kr.-37.069 kr.
Laboratorieteknikerarbejde36.274 kr.-35.627 kr.
Arbejde med bedriftsygepleje45.749 kr.37.316 kr.-
Kost- og ernæringsarbejde, specialfunktioner37.105 kr.31.770 kr.36.738 kr.
Arbejdsmarkedsøkonom, Samfundsøkonom,
Civiløkonom
45.743 kr.39.344 kr.38.700 kr.
Antropolog, Etnograf, Etnolog, Kultursociolog,
Sociolog
34.701 kr.37.957 kr.36.267 kr.
Arbejde inden for filosofi, historie og
statskundskab
35.780 kr.36.209 kr.40.821 kr.
Arbejdspsykolog, Børnepsykolog, Klinisk
psykolog, Socialpsykolog
34.560 kr.37.633 kr.35.884 kr.
Agronom, Forstkandidat, Hortonom, Lic. agro34.834 kr.37.308 kr.36.589 kr.
Arbejde med landskabsarkitektur37.047 kr.37.868 kr.-
Forskning, udvikling og rådgivning inden
for undervisningsmetoder
40.427 kr.44.342 kr.38.792 kr.
Forskningsbibliotekar32.535 kr.35.203 kr.35.335 kr.
Arbejde inden for audiologi39.169 kr.--
Datalog45.442 kr.-43.375 kr.
Analytikerarbejde inden for finans og forsikring50.232 kr.-40.975 kr.
Arbejde med udvikling af bank- og
forsikringsprodukter
49.965 kr.--

Kilde: Danmarks Statistik

Se forklaring til lønoplysninger.

Fremtidsmuligheder

Nogle får ansættelse som Ph.d. på forskningsprojekter i offentlige og private virksomheder. Der er også gode muligheder for at starte selvstændig virksomhed eller en udviklings- og/eller produktionsvirksomhed.

Værdien af forsknings- og udviklingsindsatsen (den såkaldte FoU-kapital) er jævnt stigende. FoU-kapital vil sige værdien af patenter, intellektuelle rettigheder, opskrifter samt produktionshemmeligheder og -beskrivelser m.m. - altså forudsætningerne for at producere noget.

Arbejde med forskning og udvikling er udprægede investeringsområder for virksomhederne. Udviklingsopgaver udføres sideløbende med produktionen og i tæt relation til ledelsen.

Den naturvidenskabelige forskning har stor betydning for samfundet og for virksomhederne særligt gennem teknologiske udviklinger.

På samme måde har den samfundsvidenskabelige forskning betydning for erhvervslivet og samfundet som helhed.

Udfordringen for den humanistiske forskning er, at den skal forklare sit bidrag til væksten i samfundet og føre til profit for en virksomhed. Et voksende samarbejde viser dog, at virksomheder har brug for humanistisk forskning for at udvikle deres produkter til et marked, der i sidste instans består af mennesker i mangfoldige relationer og formationer.

De fleste virksomheder har dog i dag har indset, at de ikke kan konkurrere på teknologi alene, men på deres kvalitative forståelse af det at være et menneske. Det ses tydeligt i eksempler som, at flere antropologer bruges som rådgivere om, hvorfor mennesker spiser en særlig ost fremfor en anden, bruger den ene musiktjeneste fremfor andre og lignende.

Mere uddannelse

Forskere kan tage en masteruddannelse.

Kurser og efteruddannelse udbydes desuden af de faglige organisationer og af private kursusudbydere.

Få mere at vide

Uddannelses- og Forskningsministeriet
www.ufm.dk

Danmarks Grundforskningsfond
www.dg.dk

Medie om forskning og videnskab
www.videnskab.dk

Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
www.vive.dk

Dansk Center for Forskningsanalyse
www.ps.au.dk

Beskæftigelsesmuligheder

Rigtig gode
Gode
Mindre gode

Kilde: Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering.

Inspiration

Er du i tvivl om, hvad du vil være, så hent inspiration i jobartiklerne.

Klik og gå til siden, der præsenterer værktøjet Jobkompasset.
Klik og gå til siden, der præsenterer værktøjet Jobkompasset.

Få hjælp til at vælge job og se mulige uddannelsesveje.

To eVejledere i gang med vejledning.
To eVejledere i gang med vejledning.

Tag fat i vores eVejledere og få hjælp via telefon, mail eller chat.