informations- og dokumentationsmedarbejder
Job

Informations- og vidensarbejder

Med digitalisering bliver organisering, opbevaring og formidling af enorme mængder data og dokumenter noget andet end tidligere.

Fakta

Arbejdssteder:
Virksomheder i informationsbranchen, private og offentlige virksomheder
Stillingsbetegnelser:
Vidensarbejder, Dokumentationsmedarbejder, It-konsulent, Forretningsudvikler, Informationsspecialist, Projektleder-it, It-koordinator, Kvalitetsmedarbejder, Product Manager, It-supporter

Information er viden og videregivelse af viden. Med digitaliseringen dukker der nye typer af virksomheder op, som håndterer, opbevarer og bearbejder digital information. Medarbejderne, som håndterer disse data, kaldes informations- og vidensarbejdere. 

Denne artikel beskriver en række af de job, som handler om at indsamle, bearbejde, organisere og formidle informationer og viden via digitale medier samt om arbejdet med at drifte it-systemer til at håndtering af informationerne. 

Fold alle afsnit ud

Om jobbet

informations- og dokumentationsmedarbejder
Solid it-viden er en forudsætning for at arbejde med behandling og opbevaring af information - Big Data

Som informations- og vidensarbejder er du ansat i en virksomhed, der arbejder med organisering og formidling af information for kundevirksomheder eller for offentligheden. Du kan også være ansat i en privat eller offentlig virksomhed og arbejde med virksomhedens vidensdata.

I digitaliseret sagsbehandling og forvaltning af viden stilles der store krav til de systemer, der håndterer information og viden i virksomheden eller organisationen. Der stilles krav både i lovgivningen og ud fra vedtagne standarder til informationssystemer og arbejdet med dem.

Informationsspecialister (ofte kaldet Record Managers) arbejder med identifikation, klassificering, lagring, sikring, hentning, sporing eller permanent bevaring af informationsoptegnelser.

Om virksomhedernes interne og eksterne kommunikationssarbejde i øvrigt, se mere i Informationsmedarbejder og  Erhvervssproglig medarbejder.

Informations- og vidensarbejdere arbejder med digitaliseret information, databehandling, webhosting og lignende serviceydelser. Arbejdet handler om indsamling, organisering, redigering og vedligehold af informationerne, så de er klar til formidling.

Foruden den indholdsmæssige del af arbejdet, er en række medarbejdere beskæftiget med driften af de it-systemer, databaser og webportaler, der står for den tekniske del af formidlingen.

Digitaliseret information foregår i en type virksomheder under den fælles betegnelse, informationstjenester.

Webhosting giver kunder mulighed for at gøre viden og data fra digitale arkiver tilgængelig på internettet. Der er flere forskellige typer af webhosting, den mest almindelige er webhotel-service.

Informationstjenesterne leverer og driver infrastruktur til webhosting, databehandling og applikationshosting. Herudover behandler de data og udarbejder rapporter på baggrund af data, der er leveret af klienter.

Informationstjenesterne organiserer og håndterer en enorm mængde fysiske og digitale dokumenter; journaler og filer; video, audio, historisk materiale og uvurderlige aktiver, og opfylder dermed et stadigt stigende krav til databeskyttelse, brancheregulativer og reduktion af risiko.

Tjenesterne stiller alle informationer til rådighed, når som helst og hvor som helst, på kontoret, på computere, telefoner og tablets.

De dokumenter og filer, du arbejder med, kan fx være aftaler, sikkerhedsbackups, journaler, kontrakter, kunde- og ordreoplysninger, originalmateriale, patenter, personfølsomme oplysninger, produktionsdata, regnskaber, manuskripter, skøder og testmaterialer.

Andre typer af webhosting er Virtual Dedicated Server, Dedicated hosting service, Managed hosting service, Cloud Hosting mv.

Andre informationstjenester formidler streaming media, der bliver læst, hørt eller set i takt med, at det bliver leveret. Streaming media bliver distribueret over et datanet, i modsætning til leveringssystemer som radio- og TV-medierne.

Desuden findes pressetjenester for nyheds- og pressebureauer, hvor informations- og vidensarbejdere leverer nyheder, billeder og artikler til medierne.

Til arbejdsområdet hører også computerbaserede telefoninformationstjenester og informationssøgetjenester på kontrakt- eller honorarbasis.

Vidensbiblioteker og -portaler
Informations- og vidensarbejdere arbejder desuden med etablering og drift af vidensbiblioteker og vidensportaler - it-systemer, der rummer vigtig viden og information for bestemte grupper af brugere.

Portalernes indhold kan være samlinger af lovgivning, fx domsafgørelser for advokater, faglige systemer til jobcentre, uddannelsesinstitutioner eller faglige organisationer, infrastruktur og informationsservice til bestemte brancher, fx finanssektoren og ejendomsmæglere.

Systemerne står eksempelvis for digitale overførsler mellem pengeinstitutter og udveksling af informationer, digital tinglysning eller digital årsopgørelse og lønoplysninger direkte til SKAT med kundens samtykke via MitID. Systemer til ejendomsmarkedet servicerer på samme måde alle professionelle aktører i en ejendomshandel og deler deres dokumenter digitalt.

Andre løsninger og systemer servicerer a-kasser og fagforbund med deres håndtering af lovgivning, ydelser til medlemmer og selvbetjening på nettet.

Der findes desuden it-systemer til praktiserende læger og fysioterapeuter, psykologer og kiropraktorer. Dertil kommer en række offentlige institutioner, der anvender lignende systemer med en række tillægsmoduler og komponenter.

Andre ydelser af denne type er selvbetjeningsplatforme for borgere til byggesagsbehandling, indberetning af skat og moms eller systemer til tidsregistrering for ansatte og andre systemer, der effektiviserer dialogen mellem fx kommune og borger ved digitalisering af manuelle arbejdsprocesser.

Desuden findes portaler med fagligt indhold om medicinsk udstyr, medicinske præparater, litteratur, forskning eller global lovgivning inden for sundhedsindustrien mv.

Informations- og vidensarbejdere arbejder desuden med etablering og drift af websteder, der anvender søgemaskiner til at generere og vedligeholde store databaser over internetadresser og indhold i et søgbart format.

De kan også arbejde med generelle mainframe-faciliteter til databehandling, herunder kundevirksomheders data til behandling og generering af specialiserede rapporter.

Informations- og vidensarbejdere har solide it-kompetencer, ofte kombineret med sproglige kvalifikationer. Desuden har de faglige kompetencer inden for et eller flere akademiske fagområder. Se mere i afsnittet Uddannelser samt under Mulige uddannelser nedenfor.

Jobbet handler ikke bare om at digitalisere informationer, men også at understøtte processer, der skaber større sikkerhed, færre manuelle opgaver og hurtigere ekspeditionstid. 

Informations- og vidensarbejdere håndterer informationer fra de skabes til de destrueres. Fysiske dokumenter registreres, indscannes og arkiveres i sikrede arkiver.

Medarbejderne servicerer virksomheder i alle størrelser og hjælper med at arkivere, fremfinde, levere, afhente, optimere, digitalisere og destruere dokumenter, sager og forretningskritisk information.

Håndteringen af data sker ud fra kundevirksomhedernes behov og økonomi samt de lovmæssige krav, der gælder for datasikkerhed og personfølsomme oplysninger.

I informationsvirksomhedens produktionsafdeling, der varetager metode, infrastruktur og basissystemer, kan der være ansat en Release Manager, Programkoordinator og Test Manager. Afdelingen sikrer løsningernes forretningsmæssige værdi og kvalitet for kunder og samarbejdspartnere.

IT Operations sikrer høj tilgængelighed og stabil drift af applikationer og it-infrastruktur.

Udviklingsafdelingen arbejder med produktudvikling og forretningsarkitektur. En juridisk afdeling varetager opgaver inden for områderne jura, compliance, governance, risikostyring og informationssikkerhed.

Uddannelser

Digitalt vidensarbejde forudsætter en høj uddannelse og et højt niveau af specialviden samt solide it-kompetencer. For de tekniske funktioners vedkommende er der tale om medarbejdere med it-faglige uddannelser.

Arbejdsfunktionerne kræver andre typer af kompetencer end traditionelle professionsrettede uddannelser. Mens produktionsarbejde, håndværk og service kræver faglige manuelle færdigheder, kræver vidensarbejde, foruden faglige kvalifikationer, også brede kompetencer inden for it og formidling. Samtidig er ansvar og opgaver uddelegeret til en bredere kreds, hvorfor informations- og vidensarbejdere i høj grad administrerer deres egen arbejdsindsats.

Efterhånden bliver den tekniske del så ensartet, at de virkelige konkurrencefordele for virksomhederne må hentes i det immaterielle, ideerne, viden om mennesker og holdninger. Det er derfor, det i dag giver mening at tale om vidensamfund og vidensarbejdere.

Ud over de mere professionsrettede universitetsuddannelser (samfundsfaglige, naturvidenskabelige og tekniske) kommer humanistiske uddannelser i vidt omfang i spil, fordi det ikke længere kun handler om at vide hvad og hvordan, men i høj grad også vide, hvordan og hvorfor mennesker reagerer på og forholder sig til informationsstrømmen og den formidlede viden.

Arbejdsplads

Virksomheder i informationsbranchen, der arbejder med webhosting, webportaler, nyheds- og pressetjeneste. I disse virksomheder er data en råvare, der kan organiseres og sælges som forskellige digitale produkter. Se mere om Informationstjenester.

Informations- og vidensarbejdere ansættes desuden i offentlige virksomheder, der arbejder med digital informationshåndtering, herunder arkiver og museer, se mere om Offentlig administration og brancher inden for Undervisning.

Og så ansættes de i produktionsvirksomheder, handelsvirksomheder og andre, der formidler produkter og tjenesteydelser digitalt.

Indkomst

Gennemsnitlig indtægt pr. måned for nyuddannede (2019), inklusive pension, tillæg, værdi af personalegoder mv.

 PrivatKommuneStat
Bibliotekararbejde og andet informationsarbejde32.535 kr.35.203 kr.35.335 kr.
Informationsmedarbejder, Webmaster35.838 kr.-36.841 kr.
Driftsteknikerarbejde inden for ikt39.936 kr.43.034 kr.39.200 kr.
Oplysnings- og forespørgselsarbejde38.301 kr.--
Journalistisk arbejde38.005 kr.38.990 kr.41.651 kr.
Arbejde inden for sociologi, antropologi mv.34.701 kr.37.957 kr.36.267 kr.
Arbejde inden for filosofi, historie og statskundskab35.780 kr.36.209 kr.40.821 kr.
Journalistisk arbejde, Korrekturchef, Ordborgsredaktør38.005 kr.38.990 kr.41.651 kr.
Andet juridisk arbejde43.168 kr.39.718 kr.38.281 kr.
Andet pædagogisk arbejde31.753 kr.31.717 kr.-
Arbejde inden for samfundsøkonomi45.743 kr.39.344 kr.38.700 kr.
Arbejde inden for miljøbeskyttelse34.100 kr.--
Tolkearbejde28.678 kr.-35.441 kr.
Arbejde inden for fysik og astronomi41.656 kr.-36.768 kr.
Arbejde inden for meteorologi--34.096 kr.
Arbejde inden for kemi43.395 kr.--
Arbejde inden for geologi og geofysik40.315 kr.-36.187 kr.
Arbejde med matematiske og statistiske metoder48.882 kr.-37.347 kr.
Arbejde inden for biokemi41.459 kr.-36.564 kr.
Arbejde inden for biologi, botanik, zoologi mv.40.915 kr.36.801 kr.38.867 kr.
IT-projektstyring43.323 kr.36.283 kr.40.394 kr.
Systemadministration38.950 kr.33.532 kr.35.476 kr.
Arbejde inden for religion28.919 kr.-39.220 kr.

Kilde: Danmarks Statistik

Se forklaring til lønoplysninger.

Fremtidsmuligheder

Mere uddannelse

Forbundet Kommunikation og Sprog og Landsforeningen for Erhvervssprog og Kommunikation i HK (LAK) afholder en lang række forskellige kurser for informations- og vidensarbejdere.

Mange tager et eller flere moduler på deltidsuddannelser for at udvide deres arbejdsområde, se fx diplomuddannelser samt masteruddannelser.

Få mere at vide

Bibliotekarforbundet
www.bf.dk

IT-Brancheforeningen
www.itb.dk

PROSA, Forbundet af It-professionelle

SAM-DATA
www.hk.dk/samdata

Dansk Magisterforening
www.dm.dk

Dansk Journalistforbund

Forbundet Kommunikation og Sprog
www.kommunikationogsprog.dk

Beskæftigelsesmuligheder

Rigtig gode
Gode
Mindre gode

Kilde: Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering.

Inspiration

Er du i tvivl om, hvad du vil være, så hent inspiration i jobartiklerne.

Klik og gå til siden, der præsenterer værktøjet Jobkompasset.
Klik og gå til siden, der præsenterer værktøjet Jobkompasset.

Få hjælp til at vælge job og se mulige uddannelsesveje.

To eVejledere i gang med vejledning.
To eVejledere i gang med vejledning.

Tag fat i vores eVejledere og få hjælp via telefon, mail eller chat.