Foto af Projektleder
Job

Projektleder

Et projektforløbs planlægning, udvikling og gennemførelse styres af en projektleder.

Fakta

Arbejdssteder:
Private og offentlige virksomheder samt organisationer
Stillingsbetegnelser:
Projektleder, Konceptudvikler, Konsulent, Projektkoordinator

Et projekt er en enkeltstående opgave, der skal løses inden for en fastlagt tidsramme og med anvendelse af fastlagte ressourcer. I projektbeskrivelsen er fastlagt opgavens mål, de vilkår den skal løses under, dens forløb (proces), samt hvem der skal medvirke til dens løsning.

Projektlederen er ansvarlig for, at projektet når frem til løsning af den stillede opgave. Projektarbejdsformen bruges ved udviklingsopgaver inden for næsten alle brancher og i offentlige såvel som private virksomheder. Du skal være struktureret og have overblik, hvor andre ikke har det, og du skal kunne arbejde under pres.

Fold alle afsnit ud

Om jobbet

foto af projektleder
Projektleder - koordinerer gennemførelsen af opgaver, der hver gang er nye.

Et projekt kan være alt lige fra en forskningsopgave til at tilrettelægge en kulturfestival, udvikle et computersystem, gennemføre en undersøgelse, realisere et byggeprojekt, producere et multimedie- eller tv-program eller udvikle nye produkter og produktionsmetoder. Alle opgaver, der kun løses én gang.

Et projektforløb omfatter typisk en dybtgående research og analyse af de behov, opgaven skal dække, en fase med konceptudvikling (udvikling og beskrivelse af en valgt idé), en udviklings- og designfase samt en produktionsfase, hvor opgaveløsningen konkretiseres og gennemføres.

Endelig afsluttes projektforløbet med en evaluering, hvor det kontrolleres, at løsningen faktisk er svaret på den stillede opgave.

Projektarbejdsformen er karakteriseret ved, at der foregår parallelle arbejdsprocesser i grupper med særlige faglige kompetencer, samt at disse grupper samarbejder og anvender sparring.

Fx arbejder designere, indholdsredaktører og teknikere samtidig på udviklingen af et it-projekt. Disse forskellige faggrupper med forskellige uddannelsesbaggrunde og forskellige produktionsmiljøer leverer input gennem hele projektforløbet.

Projektorganisation

En projektopgave løses normalt ved at trække på faglig indsigt fra flere afdelinger i en virksomhed. Der dannes en udførende projektgruppe med medlemmer, der tilsammen har nødvendig tid og kunnen, og der udpeges en projektleder.

Ofte udpeges en medarbejder i den afdeling, der skal gennemføre projektet. Det kan være indførelse af nyt it-system eller ændringer i sagsbehandlingen. Handler projektet om ændringer i personaleorganisationen, vil man typisk udpege en projektleder fra administrationen.

Alternativt kan virksomheden engagere en specialist i projektledelse. En sådan ekstern projektleder er ansat så længe projektperioden varer. Projektlederen er leder for projektgruppen og kontakten til kunden eller opgavestilleren.

Projektlederen skal have tilstrækkelig autoritet, kompetence, tid og accept hos de involverede parter, for at opgaven kan løses tilfredsstillende. Projektorganisationen må tilpasses den konkrete opgave og kan i nogle tilfælde skifte igennem projektets forløb.

Projektledelse kræver gode samarbejdsevner, overblik og lederegenskaber. Foruden disse kompetencer har projektlederen de faglige kompetencer, som man skal have i den pågældende branche.

Projektlederens faglige indsigt ligger som regel på det generelle plan. Det kan fx være indsigt i og viden om it og internet. Derimod har projektlederen sjældent detaljeret viden om og erfaring med fx programmering i Java, C#, C++, Pascal, VB m.v.

I mange virksomheder anvendes betegnelsen projektleder om en person, der er ansat til at lede gentagne afsluttede arbejdsopgaver. Det kan være gennemførelse af undersøgelser, markedsanalyser, meningsmålinger eller lignende ensartede, men alligevel unikke opgaver.

En konceptudvikler er specialist i de indledende faser af projektarbejdet, analyse, idéudvikling og koncept og afleverer sin beskrivelse af løsningen til dem, som skal producere og realisere idéen.

Det gælder fx udvikling af tv-programmer, hvor programkonceptet sælges som færdigt produkt til tv-stationer eller produktionsselskaber.

Ansættelse som projektleder vil ofte indebære et krav om certificering, se nedenfor.

En projektkoordinator tager sig af koordineringen af flere projekter i organisationen eller virksomheden, hvor flere projekter gennemføres samtidigt eller efter hinanden.

Uddannelse

En lang række uddannelser kan danne baggrund for et job eller funktion som projektleder. Til projekter med et specifikt fagligt indhold vil uddannelsen ofte ligge inden for fagområdet.

Projektledere kan have en samfundsfaglig uddannelse, en naturvidenskabelig uddannelse eller en teknisk videnskabelig uddannelse.

Mere generelt vil de nævnte uddannelser være relevante, ligesom kandidater med humanistiske uddannelser i bred forstand i stigende omfang ansættes i job i det private erhvervsliv, der indebærer opgaver med projektledelse.

Se mere om projektledelse inden for det grafiske og mediegrafiske område, Grafisk leder.

Certificering

Som projektleder kan man tage certificering i projektledelse. De mest udbredte er IPMA, PMI og PRINCE2. Hvilken certificering, man skal vælge, afhænger i nogen grad af, om virksomheden arbejder nationalt eller internationalt, om man arbejder i den offentlige eller den private sektor. Der findes en række private udbydere af certificeringsforløb.

Arbejdsplads

Projektledelse er en særlig arbejdsform, der i princippet kan udføres af en lang række forskellige medarbejdere i rollen som projektleder. Projektledere findes derfor inden for alle erhvervsgrene og i alle typer af virksomheder. De vil typisk også have andre arbejdsopgaver af mere administrativ eller driftsmæssig karakter.

Professionelle projektledere er typisk ansat fra opgave til opgave. De arbejder typisk med projekter inden for bestemte fagområder og kan være ansat i alle slags virksomheder, både offentlige og private.

De kan også være freelance  eller ansat i virksomheder, der har specialiseret sig i gennemførelse af projektopgaver for kunder.

Indkomst

Gennemsnitlig indtægt pr. måned for nyuddannede (2019), inklusive pension, tillæg, værdi af personalegoder mv.

PrivatKommuneStat
Chef projektleder (it)43.323 kr.36.283 kr.40.394 kr.

Kilde: Danmarks Statistik

Se forklaring til lønoplysninger

Det er ikke muligt at sige noget om indtægten for andre typer projektledere, men den ligger som regel på niveau med lederes indtægt.

Nogle projektledere er selvstændige eller arbejder freelance. Deres honorar kendes ikke.

Fremtidsmuligheder

Projektarbejde er helt almindeligt i alle former for udvikling af virksomheders produktion eller omstilling af institutioners organisation. Projekterne er kostbare og har konsekvenser for mange mennesker.

Derfor er planlægningen og styringen af projektet af enorm betydning, ligesom projektlederens faglige indsigt og lederevner er det.

Specialiserer man sig i gennemførelse af projekter inden for bestemte brancher, hvortil man har knyttet sin faglige baggrund, er der gode karrieremuligheder. Projektledelse er et godt eksempel på vidensarbejde, der afhænger helt og holdent af projektlederens evner og erfaring.

En del projektledere overgår efter nogle år til ansættelse i topledelsen af virksomheder og organisationer.

Mere uddannelse

Bortset fra de videregående uddannelser, der giver kompetencer i projektledelse, findes der en del efteruddannelsesmuligheder og kurser arrangeret af forskellige fagforbund og private firmaer. I store virksomheder er der også interne projektlederkurser.

På Roskilde Universitet (RUC) udbydes Master i projektledelse og Master i projektledelse og procesforbedring.

Efteruddannelsesmulighederne er desuden afhængige af, hvilken branche projektarbejdet foregår i.

Få mere at vide

Foreningen Dansk Projektledelse
www.danskprojektledelse.dk

Mulige uddannelser

Beskæftigelsesmuligheder

Rigtig gode
Gode
Mindre gode

Kilde: Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering.

Inspiration

Er du i tvivl om, hvad du vil være, så hent inspiration i jobartiklerne.

Klik og gå til siden, der præsenterer værktøjet Jobkompasset.
Klik og gå til siden, der præsenterer værktøjet Jobkompasset.

Få hjælp til at vælge job og se mulige uddannelsesveje.

To eVejledere i gang med vejledning.
To eVejledere i gang med vejledning.

Tag fat i vores eVejledere og få hjælp via telefon, mail eller chat.