Foto af Akademisk administrativ medarbejder
Job

Offentlig akademisk medarbejder

Denne artikel omfatter akademiske medarbejdere i offentlige virksomheder, der udfører tekniske og administrative funktioner samt dem, der udfører opgaver direkte under den politiske ledelse.

Fakta

Arbejdssteder:
Kommunale, Statslige og regionale virksomheder
Stillingsbetegnelser:
Sagsbehandler, Konsulent, Underviser, Sekretariatsmedarbejder, Regnskabsmedarbejder, Embedsmand, Sagsbehandler, Direktionssekretær, Korrespondent, Fuldmægtig, Udviklingskonsulent, Specialkonsulent, Personalemedarbejder

Den offentlige sektor står for en stor del af produktionen, især produktionen af tjenesteydelser. Sektorens teknologiske løsninger og vidensudvikling har afsmittende virkning på den øvrige produktion.

Akademikere er ansat i alle dele af den offentlige sektor, der hver især varetager nogle fastlagte opgaver.

Fold alle afsnit ud

Om jobbet

foto af akademisk medarbejder
Fuldmægtig - Som fuldmægtig har man kompetence til selvstændigt at afgøre sager og træffe beslutninger.

En akademiker ansat i staten, en kommune eller en region, kaldes i daglig tale embedsmand, selv om betegnelsen ikke har nogen ansættelsesmæssig gyldighed. Betegnelsen bruges om medarbejdere, der har en rådgivende eller udførende funktion i direkte samspil med den folkevalgte politiske ledelse (vedkommende minister eller kommunalbestyrelse). Det samlede personale i et ministerium eller en kommune kaldes tilsvarende for embedsværket.

Samspillet mellem embedsmænd og politikere reguleres dels af, at staten og kommunerne ledes af folkevalgte politikere efter nærmere regler i grundloven og den øvrige lovgivning, og dels af at lovgivningen sætter grænser for, hvad den politiske ledelse kan beslutte og hvad den kan pålægge embedsværket at gennemføre.

Øvrige ansatte i offentlige institutioner og virksomheder, institutionens tekniske og administrative personale, fx en gymnasielærer, læge eller forstkandidat, opfattes ikke som embedsmænd. Deres ansættelse er reguleret ved faglige overenskomster og funktionærloven.

De offentligt ansatte akademikeres arbejde består i hovedsagen af levering af tjenester typisk inden for områder som:

 • Sundhedsvæsen, uddannelsessystem, social omsorg som ældrepleje og børnepasning, kollektiv trafik, retsvæsen (politi og domstole), forsvar, udenrigstjeneste og central og lokal administration.
 • Planlægning og regulering (infrastruktur, by og bolig, virksomheds- og konkurrenceforhold m.v.).
 • Udbetaling af overførselsindkomster til borgere og subsidier til virksomheder
 • Skatteopkrævning
 • Drift af offentligt ejede virksomheder (vand, el, statsligt tv og radio, infrastruktur m.v.)

Varetagelsen af opgaverne sker enten ved, at det offentlige selv udfører opgaverne (fx hospitaler, skoler og børnepasning), i samarbejde med et privat selskab (offentligt-privat partnerskab) eller via udlicitering, hvor et privat selskab udfører opgaven under det offentliges kontrol (bl.a. ældrepleje i visse kommuner).

I de akademisk administrative funktioner indgår, foruden ren administration og forvaltning af eksisterende lovgivning en række udviklingsopgaver, projektarbejde, analyser og fremadrettede opgaver med strategi, oplæg, lovforberedende arbejde, informationsarbejde og udvikling af forvaltningspraksis på ny lovgivning.

De akademiske medarbejdere kan have specialviden inden for fx jura, økonomi, samfundsfag og politik og - ikke mindst - it. Sprogkundskaber er også vigtige, da offentlige virksomheder er i kontakt med leverandører, myndigheder mv. i andre lande.

Blandt typiske opgaver kan nævnes:

 • Udarbejdelse af lovforslag, bekendtgørelser, cirkulærer eller andre generelle regler
 • Afgørelse af spørgsmål, som myndigheder, interesseorganisationer eller borgere forelægger
 • Budgetforvaltning, som omfatter udarbejdelse af bidrag til finans- og tillægsbevillingslove
 • Planlægning samt politiske analyser og deltagelse i internationalt samarbejde
 • Personaleområdet (rekruttering, ansættelse, uddannelse mv.)

I staten har akademikere arbejdsopgaver inden for ministeriernes ressortområder, foruden generelle aktiviteter som militær, retssystem og centraladministration.

Akademikere i regionerne arbejder inden for sundhedsvæsen, regional udvikling og trafik samt en række forskellige miljøopgaver.

I kommunerne udfører de en lang række offentlige serviceopgaver inden for børne- og ældrepleje, folkeskoler, trafik, integration, grønt miljø mm. Endelig varetager de administrative funktioner med administrationen af bl.a. dagpengesystemet.

Akademisk faglige specialister

Visse opgaver, fx planlægning af forskellig art, kræver specialistviden. Specialister i det offentlige ansættes typisk som fuldmægtig, konsulent eller specialkonsulent.  

Fuldmægtige og konsulenter kan være ansat med faglig baggrund inden for administrative discipliner forvaltning og økonomi og inden for sundhedsvidenskab og andre samfundsfaglige områder.

En del konsulenter og specialkonsulenter har baggrund fra det humanistiske område: antropologi, filosofi, religion, dramaturgi, design, medievidenskab, sprogvidenskab og pædagogik.

Andre faglige specialkonsulenter har en baggrund fra naturvidenskab samt det teknisk videnskabelige område, herunder i særdeleshed it.

Opgaverne med egentlig sagsbehandling løses ofte i et team og kan omfatte udarbejdelse af rapporter og deltagelse i møder. Den akademiske medarbejder er fuldmægtig, det vil sige: han eller hun har bemyndigelse (fuldmagt) til at træffe beslutninger på institutionens vegne.

Man kan også vejlede, rådgive og undervise internt og eksternt i organisationen. Desuden står man for kontakt til og samarbejde med samarbejdspartnere og myndigheder, ligesom man planlægger og koordinerer projekter.

I kommuner kan man være ansvarlig for administrativ support og intern service, intern arbejdsfordeling og borgerbetjening i servicebutik. Eller man kan arbejde som udviklingskonsulent med udvikling af forretningsgange og sagsbehandling i den kommunale organisation. Man kan også arbejde med økonomiopgaver, fx udarbejde budgetter og økonomirapporter, eller arbejde med integrationsopgaver i kommunen.

De sagsbehandlere, der ikke er konsulenter, bliver ofte kaldt generalister. En sagsbehandler har ofte et bestemt sagsområde, som han eller hun er beskæftiget med i kortere eller længere tid.

De administrative støttefunktioner, som før blev udført af kontorpersonale, bliver i stigende grad en del af selve sagsbehandlingen.

It superbruger
It-området spiller en stor rolle i alle typer af offentlige virksomheder. Jobfunktionerne er forbundet med stort ansvar og med mange samarbejdsrelationer til kollegaer og ledelse.

Opgaverne er typisk at installere pc'er, yde programsupport til brugerne, deltage i udviklingsprojekter, fx udvikling af it-strategier eller udvikling og implementering af nye sags- og dokumenthåndteringssystemer.

It-medarbejdere kan også være ansvarlige for web-redaktion og for at gennemføre kurser og anden uddannelse af brugerne.

Reception og kundeservice
Funktionen er den offentlige virksomheds ansigt udadtil og er forbundet med et relativt stort ansvar. Blandt opgaverne kan være håndtering af informationer fra borgere. Desuden kan der til jobbet høre administrativ support og intern service.

Der kan endvidere være økonomiopgaver, fx fakturering og pengeoverførsler. I nogle typer af offentlige virksomheder kan servicefunktionen tillige omfatte tilrettelæggelse af arrangementer, rekvirering af håndværkere og styring af rengøring.

Udenrigsministeriet ansætter en lang række akademikere både på danske repræsentationer i udlandet og i Udenrigstjenesten, se mere i Diplomat.

Særlige rådgivere, der typisk varetager medieopgaver og kaldes spindoktorer, kan være ansat af fx ministre på særlige vilkår, der medfører, at ansættelsesforholdet ophører, når politikerens funktion ophører. Se mere i PR- og kommunikationsrådgiver.

Ansættelsesforhold

Akademikere i det offentlige kan være ansat som embedsmænd efter tjenestemandsloven eller kommunale tjenestemandsregler eller efter overenskomst med vedkommendes faglige organisation.

Tjenestemandsansættelse anvendes i staten nu kun til de højere embedsmænd (kontorchefer, afdelingschefer og departementschefer), medens kontorfunktionærer og fuldmægtige, herunder konsulenter og specialkonsulenter, er overenskomstansatte.

Siden 1969 er ansættelse af akademikere som tjenestemænd blevet begrænset til ansatte på chefniveau samt dem, der anses som mest nødvendige for sikkerhed og infrastruktur. I dag har kun Folkekirken, politiet, Kriminalforsorgen, Beredskabsstyrelsen og militæret ansat nye medarbejdere på tjenestemandsvilkår. De fleste sognepræster er tjenestemænd.

Den offentlige sektor finansieres i overvejende grad gennem skatter og afgifter, mens en mindre del finansieres via brugerbetaling.

Arbejdsplads

Den offentlige sektor kan opdeles i offentlig forvaltning og service samt offentlige virksomheder.

Den offentlige forvaltning og service, som ofte er det, der menes, når man taler om den offentlige sektor i snæver forstand, er inddelt i fire delsektorer:

 • Staten
 • Kommuner
 • Regioner
 • Sociale kasser og fonde - dvs. a-kasserne og Lønmodtagernes Garantifond

Staten har ansvaret for en række generelle aktiviteter som militær, retssystem og centraladministration. Regionerne har ansvar for sundhedsvæsenet, regionaludvikling og trafik og varetager forskellige miljøopgaver. Kommunerne har ansvaret for at udføre en lang række offentlige serviceopgaver som børne- og ældrepleje, folkeskoler, trafik, miljø mm. Endelig varetager de sociale fonde administrationen af bl.a. dagpengesystemet.

De offentlige virksomheder er bl.a. DSB, kommunale forsyningsvirksomheder (f.eks. el og vand), DONG Energy A/S, Sund & Bælt Holding A/S og Post Danmark A/S, der alle producerer markedsmæssige ydelser, der sælges til forbrugerne.

Se mere om brancherne Offentlig administration og Internationale institutioner. Se også Hospitaler og Plejehjem.

Indkomst

Gennemsnitlig indtægt pr. måned for nyuddannede (2019), inklusive pension, tillæg, værdi af personalegoder mv.

 PrivatKommuneStat
Regnskabsarbejde38.081 kr.-38.009 kr.
Kontorfuldmægtig - stat, interne funktioner37.497 kr.36.355 kr.36.307 kr.
Andet juridisk arbejde43.168 kr.39.718 kr.38.281 kr.
Bibliotekararbejde og andet informationsarbejde32.535 kr.35.203 kr.35.335 kr.
Arbejde inden for samfundsøkonomi45.743 kr.39.344 kr.38.700 kr.
IT-projektstyring43.323 kr.36.283 kr.40.394 kr.
Systemadministration38.950 kr.33.532 kr.35.476 kr.
Arbejde med matematiske, aktuariske og statistiske metoder48.882 kr.-37.347 kr.
Arbejde med personaleudvikling og -oplæring39.763 kr.-38.700 kr.
Arbejde inden for filosofi, historie og statskundskab35.780 kr.36.209 kr.40.821 kr.
Informationsmedarbejder, Informationsrådgiver35.838 kr.-36.841 kr.
Arbejde inden for sociologi, antropologi mv.34.701 kr.37.957 kr.36.267 kr.
Andet sprogvidenskabeligt arbejde32.907 kr.39.125 kr.35.415 kr.
Forskning, udvikling og rådgivning (undervisningsmetoder)40.427 kr.44.342 kr.38.792 kr.
Tolkearbejde28.678 kr.-35.441 kr.
Arbejde inden for fysik og astronomi41.656 kr.-36.768 kr.
Arbejde inden for meteorologi--34.096 kr.
Arbejde inden for geologi og geofysik40.315 kr.-36.187 kr.
Arbejde inden for biokemi41.459 kr.-36.564 kr.
Arbejde inden for biologi, botanik, zoologi mv.40.915 kr.36.801 kr.38.867 kr.
Arbejde inden for religion28.919 kr.-39.220 kr.

Kilde: Danmarks Statistik

Sådan definerer vi indkomst på ug.dk

Fremtidsmuligheder

Den offentlige sektor er i moderne samfund den del af økonomien, som under ledelse af politikerne beskæftiger sig med produktion af serviceydelser til borgerne samt udøvelse af myndighed eller administration af det offentlige bureaukrati.

De fleste moderne samfund er blandingsøkonomier, der er karakteriseret ved, at såvel den private som den offentlige sektor udgør en betydelig andel af samfundsøkonomien. Danmark har en – i international sammenhæng – ret stor offentlig sektor.

Offentlige virksomheder ansætter i stigende omfang akademikere til at udfylde jobfunktioner inden for administrative, økonomisk-strategiske og videnbaserede arbejdsområder.

Især kommunerne har i de senere år ansat et stigende antal akademiske medarbejdere til arbejdsområder inden for økonomistyring, strategisk udvikling, kommunikation, kvalitetsudvikling og forvaltning af udbudsopgaver. Akademikerne er ansat som sagsbehandlere og på chefniveau.

Mulighederne for at avancere er afhængige af dine evner, dine resultater og den efteruddannelse, du tager.

Karrieremulighederne kan også ligge i at skifte til en anden branche, hvor du måske udnytter din særlige viden i højere grad.

Mere uddannelse

Akademikernes faglige organisationer arrangerer forskellige kurser.

Fuldmægtige, der begynder deres arbejde i administrationen, har behov for kompetenceudvikling. Opgaverne i den offentlige forvaltning er så forskelligartede, at ingen uddannelse kan dække dem alle.

Det normale er at blive oplært både i almindelige sagsområder og i behandlingen af de mere specielle problemer. Oplæringen sker gennem det praktiske arbejde under vejledning af overordnede og kolleger. Den understøttes af kurser afholdt af institutionen eller af kursusudbydere udefra.

Mere omfattende efter- eller videreuddannelse kan blandt andet fås hos Københavns Professionshøjskole eller via en masteruddannelse fx Master of Public Management.

Få mere at vide

Akademikernes Centralorganisation (AC)
www.ac.dk

Dansk Magisterforening
www.dm.dk

Danmarks Jurist- og Økonomforbund (DJØF)
www.djoef.dk

Handels- og Kontorfunktionærernes Forbund i Danmark
www.hk.dk

Beskæftigelsesmuligheder

Rigtig gode
Gode
Mindre gode

Kilde: Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering.

Inspiration

Er du i tvivl om, hvad du vil være, så hent inspiration i jobartiklerne.

Klik og gå til siden, der præsenterer værktøjet Jobkompasset.
Klik og gå til siden, der præsenterer værktøjet Jobkompasset.

Få hjælp til at vælge job og se mulige uddannelsesveje.

To eVejledere i gang med vejledning.
To eVejledere i gang med vejledning.

Tag fat i vores eVejledere og få hjælp via telefon, mail eller chat.