Foto af Diplomat
Job

Diplomat

I det internationale samfund repræsenteres Danmark af diplomater. I Udenrigstjenesten i Danmark arbejder en del specialkonsulenter.

Fakta

Arbejdssteder:
Ambassader, Konsulater, Danske repræsentationer i udlandet, Udenrigstjenesten
Stillingsbetegnelser:
Ambassadør, Ambassadefunktionær, Chargé d'affaires, Diplomat, Gesandt, Konsul

Diplomater er typisk ansat ved ambassader, konsulater eller faste repræsentationer ved internationale organisationers hovedsæder. Disse repræsentanter arbejder inden for diplomatiet; dvs. et sæt af normer og regler til information, kommunikation og forhandling mellem stater, baseret på gensidig interesse. Artiklen omhandler dog også andre medarbejdere i Udenrigstjenesten.

Diplomati anvendes af stater i forsøget på at fremme egne interesser ved at påvirke andre stater. Diplomaters arbejde bygger på fredeligt samarbejde i modsætning til krig og konflikt.

Fold alle afsnit ud

Om jobbet

Udenrigstjenesten er en samlende betegnelse for Udenrigsministeriet, ambassaderne, konsulaterne og de øvrige internationale repræsentationer.

Udenrigstjenesten leder og koordinerer de udenrigspolitiske og udenrigsøkonomiske forbindelser til udlandet, herunder Danmarks deltagelse i samarbejdet inden for EU, internationale organisationer og det internationale udviklingssamarbejde.

Ambassadører, chargé d'affaires, konsuler, m.v. er alle ansat inden for diplomatiet. Den mest almindelige form for diplomati er et lands faste repræsentation i andre lande under ledelse af en ambassadør.

De ansatte diplomater ved ambassaden er ansat i Udenrigsministeriet og udstationeret derfra i en kortere eller længere periode.

Ambassadørens og de øvrige diplomaters opgave er at repræsentere Danmark og beskytte landets og danske statsborgeres interesser, at forhandle med det andet lands myndigheder, at holde sig informeret om forholdene i det andet land med alle lovlige midler samt at fremme økonomiske, kulturelle og andre forbindelser mellem de to lande.

Generalkonsulater og handelskontorer varetager først og fremmest eksportfremmende opgaver.

Danmark har 68 ambassader. En ambassade er altid placeret i en hovedstad. Mange ambassader dækker flere lande. Antallet og placeringen af ambassader overvejes og prioriteres løbende i lyset af Danmarks udenrigspolitiske interesser og prioriteter. Danmark har ambassader i alle EU-landene samt i alle Danidas programsamarbejdslande.

foto af skilt
Danmark i verden - en dansk repræsentation i udlandet.

Danmark har også seks repræsentationer ved internationale organisationer. Det er eksempelvis EU-repræsentationen i Bruxelles eller FN-repræsentationen i New York.

Danmark har 16 generalkonsulater, handelskontorer, innovationskontorer og repræsentationskontorer. Generalkonsulaterne er typisk placeret i større provinsbyer i udlandet og varetager kulturelle og kommercielle opgaver samt hjælper nødstedte danskere. Danmark har eksempelvis generalkonsulater i Flensborg og i Shanghai.

Handelskontorerne og andre repræsentationskontorer er placeret i områder, hvor der er betydelige kommercielle interesser for Danmark. Det kan være i Silicon Valley i Californien eller i Taipei i Taiwan.

Den eller de ledende udsendte medarbejdere på en diplomatisk repræsentation har titel af ambassaderåd, og en af dem vil som regel være ambassadørens stedfortræder. På repræsentationer med mere end én ambassaderåd får stedfortræderen ofte titel af ministerråd.

En gesandt har rang efter ambassadør, men før en chargé d'affaires. Gesandttitlen anvendes i dag kun til chefens stedfortræder ved enkelte større repræsentationer, ligesom den undertiden gives til tjenestemænd under løsningen af særlige forhandlingsopgaver i udlandet.

En chargé d'affaires (fr., af charger "belæsse, overdrage" og affaire "sag") i diplomatiet er repræsentationschef af laveste rang eller en repræsentationschefs stedfortræder.

En chargé d'affaires har rang efter ambassadører og gesandter og er ikke som disse akkrediteret (godkendt af) værtslandets statsoverhoved, men af udenrigsministeren.

Om Danmark lader sig repræsentere ved en ambassadør eller ved en chargé d'affaires afhænger af de politiske forhold, herunder spørgsmålet om gensidighed.

En attaché er en udsendt teknisk-administrativ medarbejder (fx en specialist i visumudstedelse) på en dansk repræsentation. Som regel er attachéen ikke i den diplomatiske karriere.

Diplomater nyder diplomatisk immunitet. Det betyder, at de ikke kan retsforfølges eller udsættes for andre indgreb fra de stedlige myndigheders side. Alligevel har de pligt til at overholde lovene i opholdslandet ligesom alle andre mennesker.

I tilfælde af misbrug vil opholdslandet kunne erklære diplomaten "persona non grata" (uønsket). Vedkommende vil da normalt blive hjemkaldt af Udenrigsministeriet.

En konsul (ordet kommer af latin og betyder rådslå, rådspørge) udsendes af regeringen til tjeneste i udlandet. Opgaverne er typisk af praktisk art, fx at fremme samhandelen, varetage pas- og visumsager og notarialforretninger, yde bistand til danske statsborgere i sager om fængsling, barnebortførelse, dødsfald o.l.

Nogle konsuler er fastboende danskere i det pågældende land, der udpeges af regeringen som valgt eller honorær ulønnet konsul. For at være egnet skal den pågældende nyde almindelig anseelse og have en vis position på stedet med gode forbindelser til myndigheder og organisationer.

En konsulær repræsentation ledes alt efter sin betydning af en generalkonsul, en konsul eller en vicekonsul og betegnes hhv. generalkonsulat, konsulat og vicekonsulat. Et konsulat ledes undertiden af en konsul med personlig titel af generalkonsul.

Danmarks ca. 430 honorære, dvs. ulønnede, konsuler er oftest lokale advokater eller forretningsfolk med en tilknytning til Danmark. De hjælper især danskere i nødsituationer. De honorære konsulater ligger typisk i havnebyer og turistområder.

Andre medarbejdere

Fuldmægtige. Som forflyttelsespligtig fuldmægtig i Udenrigsministeriet varetager man en bred vifte af opgaver vedrørende generel udenrigs- og sikkerhedspolitik, udviklingspolitik, EU-samarbejdet, eksportfremme, presse- og informationsarbejde, juridiske spørgsmål, konsulære sager samt administration.

De første tre års ansættelse betragtes som uddannelsestid. Vekslen mellem poster i hjemme- og udetjenesten forekommer i hele ansættelsesforløbet. Som forflyttelsespligtig fuldmægtig kan du på længere sigt komme i betragtning til en ambassadørudnævnelse, hvis du har opbygget en alsidig erfaring inden for Udenrigsministeriets forskellige arbejdsfelter samt udvist gode evner som personaleleder.

Specialister i Udenrigsministeriet yder særlig rådgivning vedrørende udviklingssamarbejde og udviklingspolitik, sikkerhed, økonomistyring, eksportfremme og handelspolitik, HR og kompetenceudvikling, samt presse, kultur og information. Nogle specialister har forflyttelsespligt, hvorimod andre er ansat til at varetage specialiserede funktioner i København

Udviklingsfaglige konsulenter yder rådgivning i forhold til konkrete bistandsprogrammer, som finansieres af Danmarks udviklingsbistand.

Sektoreksperter rådgiver danske virksomheder om eksport og etableringsmuligheder på vigtige eksportmarkeder, primært i Asien, Europa og Nordamerika inden for fx miljø og energi, landbrug og fødevarer, samt sundhed og byggeri.

Eksportstipendiater er typisk tilknyttet et handelskontor eller innovationscenter i udlandet for at fremme dansk eksport.

Specialister til intern udvikling og drift beskæftiger sig med udviklingen af Udenrigsministeriets organisation og opgaver. Det er fx inden for økonomi, HR, kompetenceudvikling, presse og kommunikation, og IT.

Kontorfunktionærer i Udenrigsministeriet arbejder primært med it-opgaver, sekretariatsfunktioner, informationssøgning og -formidling. Desuden har de kontakt med kunder og besøgende til møder og på rejser. De udfører sagsbehandling, journal- og arkiveringsopgaver samt opgaver i forbindelse med budget, økonomi og regnskab.

I udetjenesten er de typiske opgaver: administrative opgaver (boliger, lokalt ansatte), konsulære opgaver (bistand til danskere, pas og visum), IT (brug og brugerstøtte), arkivopgaver, regnskab og informationssøgning.

Kontorfunktionærer har mulighed for at avancere til sagsbehandlere og udsendes som attachéer.

Betjente i Udenrigsministeriet arbejder i forskellige servicefunktioner, herunder ministeriets receptioner, indkøb, opgaver vedrørende ministeriets bygninger, tekniske installationer, kontorinventar, kopieringsopgaver, distribution m.m. for såvel ude- som hjemmetjenesten. Endvidere varetager betjentene opgaver i Centraladministrationens møde- og konferencecenter.

Praktikanter. De fleste af Udenrigsministeriets repræsentationer modtager regelmæssigt praktikanter. Det er et krav, at ansøgerne fortsat er indskrevet på et studium ved en højere læreanstalt.

Som hovedregel udbydes praktikantophold to gange om året, og der ydes et vederlag på 2.500-4.000 kr om måneden til hjælp til dækning af leveomkostninger. Det er normalt muligt for praktikanterne at bibeholde eventuel SU under praktikantopholdet.

Stillingsopslag kan findes på de forskellige repræsentationers hjemmesider. De kan findes via Udenrigsministeriets hjemmeside.

Alle de større EU-institutioner udbyder praktikantjob af 3 til 5 måneders varighed, der normalt opslås to gange årligt på de respektive institutioners hjemmesider. De fleste retter sig imod studerende med en bestået bachelorgrad, men der udbydes også praktikantophold til helt nyuddannede kandidater.

FN-sekretariatet i New York udbyder praktikantophold tre gange om året, normalt af to måneders varighed hver. Det er en betingelse, at ansøgerne har afsluttet mindst fire års uddannelse på en højere læreanstalt, og fortsat er indskrevet til videre studier.

De fleste af FNs særorganisationer, fonde og programmer udbyder også praktikantophold med vekslende indhold og vilkår.

Andet personale. Til posterne i udlandet udsendes ikke blot medarbejdere fra Udenrigsministeriet. Mere end halvdelen af eksportrådgiverne er rekrutteret på åremål fra erhvervslivet. Ca. 20 procent af sagsbehandlerne kommer fra andre ministerier end Udenrigsministeriet.

De udstationerede ambassadefunktionærer kan have forskellige stillingsbetegnelser afhængig af deres funktioner.

Udsendte konsulatsembedsmænd har visse privilegier og immuniteter, der er mindre vidtgående end diplomaters.

Ambassadens teknisk-administrative personale samt personale, der er beskæftiget som hushjælp, er ikke diplomater. Dette personale er som regel borgere i det land, hvor ambassaden ligger.

Uddannelser

Diplomater har typisk en uddannelse inden for det fagområde, de arbejder med. Diplomater, som er ansat i Udenrigstjenesten har som regel en samfundsvidenskabelig uddannelse.

Arbejdsplads

Udenrigsministeriet beskæftiger ca. 1.600 medarbejdere, hvoraf ca. 1.000 arbejder i København, og ca. 600 er udsendt til de danske repræsentationer i udlandet. Se mere om Offentlig administration.

Dertil kommer et antal lokale medarbejdere på repræsentationerne i udlandet.

Danmark har ambassader, generalkonsulater og handelskontorer i mere end 100 byer i næsten 80 lande og repræsentationer ved internationale organisationer. Se mere om Internationale organisationer.

Efter international sædvane ledes faste repræsentationer af en person med titel og rang som ambassadør. De faste repræsentationers retsstilling er forskellig fra organisation til organisation, men svarer i store træk til ambassadernes.

Indkomst

Der findes ingen indkomstdata for diplomater.

Fremtidsmuligheder

Som udsendt af Udenrigsministeriet er man inde i et karriereforløb, der med tiden fører til mere og mere betroede jobfunktioner. De såkaldte karrierediplomater følger et velordnet avancementssystem, der kan minde om forsvarets rangorden for officerer.

Antallet af ambassader og konsulater er nogenlunde konstant, og antallet af stillinger ligeledes stabilt.

Siden Anden Verdenskrig er antallet af internationale organisationer vokset stærkt, og Danmark har faste repræsentationer ved organisationer som EU, NATO, FN og andre internationale organisationer, foruden det internationale udviklingssamarbejde. Dette såkaldte multilaterale diplomati er blevet af væsentlig betydning for landets udenrigspolitik.

Fagspecialisterne ved de danske repræsentationer i udlandet er som oftest udsendt af et andet ministerium end Udenrigsministeriet og kan have titel af attaché, fx forsvarsattaché og landbrugsattaché. De er ofte personer med en fagligt rettet uddannelse.

Mere uddannelse

Diplomater følger et avancementssystem i Udenrigstjenesten og deltager i uddannelsesaktiviteter i tilknytning hertil.

Få mere at vide

Adresser på ambassader, generalkonsulater, handelskontorer og honorære konsulater findes på Udenrigsministeriets hjemmeside.

Udenrigsministeriet
www.um.dk

Beskæftigelsesmuligheder

Rigtig gode
Gode
Mindre gode

Kilde: Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering.

Inspiration

Er du i tvivl om, hvad du vil være, så hent inspiration i jobartiklerne.

Klik og gå til siden, der præsenterer værktøjet Jobkompasset.
Klik og gå til siden, der præsenterer værktøjet Jobkompasset.

Få hjælp til at vælge job og se mulige uddannelsesveje.

To eVejledere i gang med vejledning.
To eVejledere i gang med vejledning.

Tag fat i vores eVejledere og få hjælp via telefon, mail eller chat.