Foto af Ergoterapeut
Job

Ergoterapeut

Ergoterapeuter genoptræner børn, unge, voksne og ældre ved hjælp af almindelige dagligdags opgaver.

Fakta

Arbejdssteder:
Dagcentre, Hospitaler, Plejehjem, Klinikker, Virksomheder, Institutioner, Skoler
Stillingsbetegnelser:
Ergoterapeut, Ergonomikonsulent, Leder, Hjemmevejleder

Træningen foregår både i hjemmet, i fritiden og på arbejdspladsen. Den tager udgangspunkt i den enkelte persons aktivitetsproblemer.

Ergoterapeuter rådgiver mennesker med forskellige former for fysiske, psykiske eller sociale handicap, fx omkring indretning af bolig og brug af hjælpemidler, der gør patienterne bedre i stand til at klare sig selv.

Fold alle afsnit ud

Om jobbet

foto af ergoterapeut
Rigtige arbejdsstillinger - Ergoterapeuten viser en rygpatient, hvordan opvasken udføres med mindst mulig belastning.

Som træningsmidler bruges dels daglige gøremål som personlig hygiejne, påklædning, rengøring, indkøb og madlavning, dels arbejds- og hobbyaktiviteter. Målet er at gøre klienten i stand til at klare sig selv i videst muligt omfang.

Ergoterapeuter analyserer behovet for eventuelle hjælpemidler og tilpasning af hjem og arbejdsplads, og sørger for at de nødvendige ændringer bliver gjort.

Ergoterapi kan foregå alle steder, hvor mennesker opholder sig, dvs. i private hjem, på arbejdspladser, i behandlingsinstitutioner mv.

Ergonomi betyder tilpasning af arbejdsforhold og arbejdsmiljø til mennesker. Ergoterapeuter kan undersøge en arbejdsplads sammen med de ansatte og komme med forslag til ændringer og forbedringer af arbejdsindretning og arbejdsstillinger.

De fungerer i nogle sammenhænge som arbejdsmiljøkonsulent med overordnet rådgivning og vejledning for virksomheder og institutioner.

De kan også hjælpe børn, der af forskellige grunde har problemer med fx at tage tøj på, tegne, skrive eller lege med andre børn. Ergoterapeuten kan give det enkelte barn nogle rutiner, der gør det i stand til at overkomme og klare aktiviteter, som det har lyst til eller brug for at kunne magte.

På sygehuse og efterbehandlingsinstitutioner deltager de i genoptræningen af mennesker, der har skader eller belastninger på muskler, led og knogler som følge af lammelser, gigt eller andet.

Der kan være tale om arbejde med handicappede børn, personer med ledsmerter, hofteopererede eller hjerneskadede. Ergoterapeuten undersøger patienten og planlægger og igangsætter genoptræningen af patienten.

Ud over træning og vejledning hjælper ergoterapeuten med at finde de rigtige hjælpemidler. Det kan være alt lige fra kørestole, over specielle møbler til særligt spisebestik og it-udstyr.

De hjælper også patienter med psykiske sygdomme, der ikke magter de nødvendige daglige opgaver. Her består terapien i at støtte patienten med at få struktur på dagligdagen, at overholde tider og aftaler og fastholde ham eller hende i de aftalte aktiviteter.

I den kommunale ergoterapi, der er rettet mod enhver borger i kommunen, som har problemer med at klare hverdagens aktiviteter som følge af sygdom, eller fysisk eller psykisk svækkelse, kan arbejdet bestå i visitering til ydelser, der kan hjælpe borgeren. Det kan også bestå i selve behandlingen og træningen eller i udarbejdelse af programmer til selvtræning.

Endelig kan arbejdet indeholde rådgivning og vejledning eller sagsbehandling i forbindelse med hjælpemidler og boligændringer, lige som ergoterapeuter arbejder med sundhedsfremme og forebyggelse.

På plejehjem, dagcentre, daghjem, omsorgscentre o.l. sætter ergoterapeuter forskellige aktiviteter i gang. De kan også indgå i interesse- og aktivitetsgrupper for arbejdsløse, handicappede, førtidspensionister eller ældre.

Nogle ergoterapeuter er ansat i hjælpemiddelcentraler, hvor de afprøver og tilpasser hjælpemidler samt vejleder brugerne og fungerer som konsulent for andre faggrupper.

En ledende ergoterapeut tager sig af afdelingens økonomi og budget, personaleledelse, forskning og faglige udvikling. Lederen kan desuden indgå i udvalgsarbejde, fx i ledergruppen på hospitalet.

En ergoterapeut kan uddanne sig til certificeret sundhedskonsulent. En sundhedskonsulent arbejder i virksomheders personaleledelse med arbejdsmiljømæssige og sundhedsfremmende indsatser i virksomheden.

Sundhedskonsulenten varetager den generelle medarbejdertrivsel, fastholdelse af gode medarbejdere, opgaver med at sænke sygefravær og højne trivsel, arbejdsmiljø og sundhedsfremme. I jobbet indgår desuden projektledelse og budgetstyring.

Arbejdsplads

Ergoterapeuter arbejder primært på sygehuse og plejehjem, i bofællesskaber for handicappede, aktivitetscentre, caféer og revalideringsværksteder og andre lignende steder. Se mere om Læger, tandlæger og andre behandlere.

De kan også arbejde i private virksomheder som sundhedskonsulenter eller i Arbejdstilsynet. Se mere om Offentlig administration.

Indkomst

Gennemsnitlig indtægt pr. måned for nyuddannede (2016), inklusive pension, tillæg, værdi af personalegoder mv.

 PrivatKommuneStat
Ergoterapeut, Ergonom31.200 kr.31.509 kr.-

Kilde: Danmarks Statistik

Se forklaring til lønoplysninger

De fleste ergoterapeuter er offentligt ansatte.

Fremtidsmuligheder

Karriereveje for ergoterapeuter kan være at blive leder for en ergoterapiafdeling eller en tværfaglig arbejdsplads. Man kan også etablere sig som selvstændig ergonomikonsulent eller specialisere sig inden for et bestemt arbejdsområde og blive godkendt som specialergoterapeut inden for fx børn, arbejdsmiljø eller senhjerneskade.

Faget kan have varierende ledighed i forskellige egne af landet.

Mere uddannelse

Ergoterapeutforeningen holder efteruddannelseskurser for sine medlemmer. Der kan være tale om såvel sundhedsfaglige diplomuddannelser og sundhedsvidenskabelige masteruddannelser.

I uddannelsesartiklen kan du læse om videreuddannelsesmuligheder.

Der er endvidere mulighed for at videreuddanne sig til underviser og forsker.

Beskæftigelsesmuligheder

Rigtig gode
Gode
Mindre gode

Kilde: Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering.

Inspiration

Inspiration til valg af job og uddannelse.

Interviewer med mikrofon
Interviewer med mikrofon

Uddannelsen som ergoterapeut giver flere forskellige jobmuligheder. Gry Segoli er 33 år og...

Om at vælge uddannelse og karriere og om at være selvstændig.