Arkitekter og rådgivende ingeniører
Arbejdsmarked

Arkitekter og rådgivende ingeniører

Denne branche omfatter arkitektvirksomhed, ingeniørvirksomhed, projekteringsarbejde, tilsyn med byggearbejder, undersøgelser, kortlægninger o.l.

Branchen omfatter desuden ingeniørers rådgivning inden for produktionsplanlægning, maskinteknik og indretning af fabriksanlæg.

Og endelig er det anden teknisk rådgivning og afprøvning, måling og analyse, herunder kontrol af levnedsmidler.

Fold alle afsnit ud

Om branchen

Traditionel arkitektvirksomhed omfatter bygningskonstruktion og projekteringsarbejde, tilsyn med byggearbejder, bygherrerådgivning, byplanlægning samt have- og landskabsarkitektarbejde.

Professionel rådgivning er servicevirksomhed på en række faglige, oftest tekniske, områder. Rådgivningsvirksomhederne indsamler, strukturerer og formidler viden på specialeområder, som kunderne ikke selv kan holde sig ajour med.

Rådgivende ingeniørvirksomhed foregår inden for byggeri og anlægsarbejder, produktions- og maskinteknik, landinspektørvirksomhed, teknisk rådgivning samt afprøvning og kontrol.

Omkring halvdelen af den samlede omsætning for rådgivende ingeniørvirksomheder ligger inden for byggeri og anlægsarbejder. Det mindste område er geologiske undersøgelser og prospektering, som kun udgør et par procent af den samlede omsætning.

Arbejdsopgaver og virksomheder i branchen

Arkitekter og rådgivende ingeniørvirksomhed omfatter en række underbrancher, hvis virksomheder udfører følgende opgaver:

Arkitektvirksomhed
Branchen omfatter bygningstegning og projekteringsarbejde, byplanlægning: arkitektrådgivning, bygningstegning og projekteringsarbejde og byplanlægning og landskabsarkitektur.

Rådgivende ingeniørvirksomhed inden for byggeri og anlægsarbejder
Branchen omfatter rådgivning og projektledelse inden for byggeri og anlæg, herunder rådgivning inden for geoteknik, miljøbeskyttelse og energi.

Rådgivende ingeniørvirksomhed omfatter teknisk rådgivning og bistand inden for funktionsområderne planlægning, projektering, projektledelse, tilsyn og drift, inden for infrastruktur fx veje, broer, vandbygning, forsyning fx energi- og vandforsyning, herunder afløb og rensning.

Desuden rådgivende ingeniørvirksomhed inden for miljø fx miljøbeskyttelse, miljøforebyggelse, energi fx energiplanlægning, energibesparelser samt installationsteknik i relation til byggeri og anlæg, herunder bl.a. elektroteknik, ventilationsteknik, køleteknik og støjbekæmpelse. Endelig er geoteknik og fundering omfattet.

Rådgivende ingeniørvirksomhed inden for produktions- og maskinteknik
Branchen omfatter rådgivning inden for produktions- og maskinteknik, herunder teknisk rådgivning inden for alle fremstillingsbrancher, logistik og produktudvikling.

Det gælder teknisk rådgivning og bistand inden for funktionsområderne planlægning, projektering, projektledelse, tilsyn og drift, inden for produktions- og procesteknik inden for alle fremstillingsbrancher, herunder maskinkonstruktion, inden for logistik samt inden for produktudvikling.

Opstilling og levering af færdige fabriksanlæg
Branchen omfatter levering og opstilling af færdige fabriksanlæg, men ikke opførelse af bygninger og anlæg.

Geologiske undersøgelser og prospektering, landinspektører mv.
Branchen omfatter undersøgelser på jorden, under jorden og i vandet eller under fx landinspektører, geologiske undersøgelser og aktiviteter vedrørende kartografiske og territoriale data.

 • Landinspektører
 • Geofysiske, geologiske og seismografiske undersøgelser
 • Geodætiske målinger
 • Land- og grænsemåling
 • Hydrologiske målinger
 • Målinger under jordoverfladen
 • Aktiviteter vedrørende kartografiske og territoriale dat

Anden teknisk rådgivning
Branchen omfatter energi- og varmekonsulenter, bedriftssundhedscentre og rådgivning inden for biologisk-kemiske foranstaltninger.

 • Energi- og varmekonsulenter
 • Individuel rådgivning inden for biologisk-kemisk rådgivning og energiforsyning
 • Bedriftssundhedstjenesten (bedriftssundhedscentre og branchebedriftssundhedstjenester)

Kontrol af levnedsmidler
Branchen omfatter kontrol og undersøgelser i forbindelse med levnedsmidler, herunder dyrlægekontrol inden for fødevareproduktion.

 • Afprøvning og undersøgelser i forbindelse med fødevarehygiejne, herunder dyrelægekontrol inden for fødevareproduktion
 • Fødevareregionerne

Teknisk afprøvning og kontrol
Branchen omfatter kontrol og teknisk afprøvning af alle typer materialer og produkter, fx maskinafprøvning, typegodkendelse og akustik.

 • Fysisk, kemisk og anden analytisk afprøvning af alle typer materiale og produkter, herunder
 • Akustisk afprøvning og vibrationsafprøvning
 • Afprøvning af mineralers sammensætning og renhed mv.
 • Afprøvning af materialers fysiske karakteristika og præstationer som fx styrke,
 • tykkelse, holdbarhed, radioaktivitet mv.
 • Egnetheds- og pålidelighedsafprøvning
 • Præstationsafprøvning af maskiner: motorer, biler, elektrisk udstyr mv.
 • Radiografisk afprøvning af svejsesømme og samlinger
 • Fejlanalyse
 • Typegodkendelse af produkter, herunder forbrugsvarer, motorkøretøjer, fly, trykbeholdere, atomanlæg mv.
 • Periodisk sikkerhedsafprøvning af motorkøretøjer
 • Afprøvning ved hjælp af modeller (af fly, skibe, dæmninger mv.)
 • Drift af politilaboratorier

Anden måling og teknisk analyse
Branchen omfatter måling og teknisk analyse af miljøindikatorer, herunder måling af luft- og vandforurening. Omfatter også analyse af bygningsberegninger.

Desuden miljøtekniske målinger og analyser, herunder afprøvning og måling af miljøindikatorer som luft- og vandforurening mv. samt analyse af bygningsberegninger.

Antal beskæftigede

Branchen beskæftiger 43.706 personer (2014), heraf 13.265 kvinder (30 procent). Antallet har været svagt faldende over den seneste femårige periode.

Uddannelser i branchen

Nedenfor er listet de hyppigst forekommende uddannelser blandt nyuddannede medarbejdere i branchen (2013-2015):

De største faggrupper i branchen

Øvrige faggrupper i branchen

Se mere om statistik for Nyuddannedes beskæftigelse.

Fremtidsmuligheder

Generelt for branchen gælder, at den tiltrækker folk med lange videregående uddannelser. Ikke bare stort set alle former for ingeniører, teknikere og arkitekter, men også geologer, kommunikationsfolk, økonomer og handelsuddannede.

I rådgivende ingeniørvirksomheder vokser andelen af medarbejdere med ikke-ingeniørmæssig baggrund. I stedet har de uddannelser i bl.a. økonomiske og humanistiske fag. De rendyrkede ingeniørfirmaer er i dag karakteriseret ved at være rådgivende vidensvirksomheder.

Mere uddannelse

Nedenfor er listet de hyppigst forekommende efter- og videreuddannelser blandt ansatte i branchen:

Akademiuddannelser

Diplomuddannelser

Se en oversigt over HD-uddannelser, 2. del.

Masteruddannelser

Få mere at vide

Danske Arkitektvirksomheder - Danske Ark
www.danskeark.dk

Ingeniørforeningen i Danmark (IDA)
www.ida.dk

Foreningen af Rådgivende Ingeniører (FRI)
www.frinet.dk