Advokatvirksomhed og juridisk bistand
Arbejdsmarked

Advokatvirksomhed

Advokaters virksomhed handler om at yde juridisk bistand og rådgivning til privatpersoner samt virksomheder og organisationer.

Advokater repræsenterer den ene part i sager, som er indbragt for domstole eller andre retslige instanser, både civile sager, straffesager eller faglige konflikter. Desuden udarbejder de juridiske dokumenter af enhver slags og rådgiver i juridiske spørgsmål. Det gælder både rådgivning i civile sager, i straffesager og i forbindelse med faglige konflikter.

Fold alle afsnit ud

Om branchen

Advokatfirmaer yder generel og specialiseret juridisk rådgivning, udfærdigelse af juridiske dokumenter, fx stiftelsesoverenskomster, interessentskabskontrakter og lignende dokumenter i forbindelse med stiftelse af selskaber, patenter og ophavsret.

Opgaver og virksomheder i branchen

Branchen kaldes også Juridisk bistand og virksomhederne udfører følgende opgaver:

Branchen omfatter juridiske sager, der udøves af eller under opsyn af advokater, herunder udfægdigelse af skøder og testamenter.

  • Repræsentation af den ene parts interesser over for den anden part i sager, som eventuelt er indbragt for domstole eller andre retslige instanser. Denne virksomhed udøves af eller under tilsyn af advokater
  • Rådgivning og repræsentation i civile sager
  • Rådgivning og repræsentation i straffesager
  • Rådgivning og repræsentation i forbindelse med faglige konflikter
  • Generel juridisk rådgivning, udfærdigelse af juridiske dokumenter
  • Stiftelsesoverenskomster, interessentskabskontrakter og lignende dokumenter i forbindelse med stiftelse af selskaber
  • Patenter og ophavsret
  • Udfærdigelse af skøder, testamenter, båndlæggelsesdokumenter mv.
  • Anden virksomhed, der udøves af notarius publicus, fogeder, voldgiftsdommere, opmænd mv.
  • Fogeder, opmænd mv. er også placeret her.

Antal beskæftigede

Branchen beskæftiger 11.651 personer (2014), heraf 7.024 kvinder (60 procent). Antallet har været svagt faldende over den seneste femårige periode.

Uddannelser i branchen

Nedenfor er listet de hyppigst forekommende uddannelser blandt nyuddannede medarbejdere i branchen (2013-2015):

Juridiske medarbejdere

Hovedparten af de nyansatte medarbejdere i branchen har en kandidat eller bachelor i jura.

Øvrige medarbejdere

De øvrige medarbejdergrupper afspejler virksomhedernes arbejdsområder inden for erhvervsjura, økonomisk rådgivning og revision.

Se mere om statistik for Nyuddannedes beskæftigelse.

Fremtidsmuligheder

For at blive advokat, skal man oven på den juridiske kandidat tage en uddannelse til advokat.

Branchen rekrutterer desuden en del medarbejdere med en samfundsfaglig eller humanistisk bacheloruddannelse.

Næsten halvdelen af omsætningen for advokater kommer fra ydelser inden for erhvervsret, som dækker blandt andet konkursboer, betalingsstandsning og rekonstruktion, forretningsoverdragelser samt rådgivning til erhvervsvirksomheder.

Anden juridisk rådgivning og information (bl.a. inkasso og ejendomshandler) udgør ca. en femtedel af omsætningen i lighed med civile retssager som fx ægteskabssager, testamenter og dødsboer.

Derimod fylder sager inden for kriminalret og rådgivning og repræsentation i forbindelse med faglige konflikter på arbejdsmarkedet kun lidt.

Nogle advokatvirksomheder har opgaver, der udøves af notarius publicus (fx lotterier), som voldgiftsdommere og som opmænd i interessekonflikter.

Endelig er der advokatvirksomheder, der administrerer erhvervs- eller boligejendomme.

Mere uddannelse

Nedenfor er listet de hyppigst forekommende efteruddannelser og videreuddannelser blandt branchens medarbejdere:

Diplomuddannelser

Akademiuddannelser

Masteruddannelser

Få mere at vide

Advokatsamfundet
www.advokatsamfundet.dk

FSR - Danske Revisorer
www.fsr.dk

Management Rådgiverne
www.mr.di.dk

Fagforbundet for jurister og økonomer
www.djoef.dk

Dansk Selskab for Virksomhedsledelse
www.vl.dk

Dansk Human Resource Management Forening (DHRMF)
www.danskhrmforening.dk