Renovation og genbrug
Arbejdsmarked

Renovation og genbrug

Renovation hører til de kollektive aktiviteter, der sammen med bl.a. kloakvæsen, renholdelse, opsamling og behandling af spildevand servicerer borgerne.

Genbrug vinder frem på flere og flere områder, både af ressourcemæssige grunde og fordi det kan gøres til en god forretning.

Fold alle afsnit ud

Om branchen

Renovation dækker lidt bredere end affald, idet renovation også omfatter de materialer der anvendes til recirkulering (genbrug).

Materialer som pap, glas, papir, jern, rent affaldstræ og affaldsgips foruden flere og flere andre produkter kan efterhånden genanvendes direkte eller med en mindre forarbejdningsproces, til gavn for miljø og produktionsomkostninger.

Affaldshåndtering dækker "skraldemandens" arbejde: indsamling af affald fra husholdninger og virksomheder ved hjælp af affaldsspande, affaldsbeholdere på hjul, containere mv. samt borgernes egen aflevering af affald på kommunale indsamlingsanlæg.

Desuden handler det om indsamling af farligt affald, brugte batterier, brugte spiseolier og fedtstoffer mv., indsamling af spildolie fra skibe eller fra værksteder, indsamling af bygge- og nedrivningsaffald samt transport af affald.

Private renovationsfirmaer afhenter affald og udlejer også containere til affald til husholdninger og industrivirksomheder.

I Danmark er der ca. 50 store affaldsselskaber, der står for indsamling af affald og håndtering af det, uanset, om det handler om genanvendelse, bortskaffelse eller deponering.

Behandling og håndtering af affald handler ikke så meget om at skaffe det af vejen, men mere om genbrug - at gøre det brugbart i andre sammenhænge.

Private og offentlige virksomheder, fx forbrændingsanstalter, tager sig af driften af anlæg til affaldsbehandling, bortskaffelse af affald ved forbrænding, deponering eller på anden måde, fx knusning, dumpning, nedgravning eller nedpløjning.

Noget affald bliver brændt i ovne på et forbrændingsanlæg. Affaldet brændes for at få det til at fylde mindre, og fordi man kan bruge varmen til at lave elektricitet og fjernvarme.

Der findes også forbrændingsanlæg for farligt affald. Det største er Kommunekemi i Nyborg. Farligt affald til forbrænding er eksempelvis kemikalier, pesticider og medicin.

En del af affaldet på et forbrændingsanlæg kan ikke brænde, men bliver til slagge. Der er eksempelvis mange ting af jern og metal og tit også miljøskadelige materialer i affaldet. Slaggen kan bruges som underlag, når man bygger nye veje og pladser.

Et vigtigt genbrugsprodukt fra forbrænding er fjernvarme til boligopvarmning. Betonrester fra nedbrydning af bygninger kan knuses og anvendes til opfyldning.

Et andet nyttigt genbrugsprodukt fra affaldsbehandling laves ved kompostering af planter med henblik på bortskaffelse. Her frembringes et biprodukt - kompost til gødning.

Destruktionsanstalter behandler og bortskaffer giftige, levende eller døde dyr og andet forurenet affald. Andre sørger for bortskaffelse af brugte varer som elektronik og køleskabe. Nogle få specialvirksomheder tager sig af behandling og bortskaffelse af radioaktivt affald fra hospitaler m.v.

Genbrug af affald og skrot er et stort område inden for affaldssektoren. Nogle virksomheder behandler affald uden egentlig mekanisk eller kemisk omdannelse, men med henblik på salg.

Andre former for renovation er renholdelse, dvs. tømning af affaldsbeholdere, der er opsat på offentlige steder, fejning og spuling af gader, veje, pladser, gangstier, parkeringspladser, torve, offentlige haveanlæg, parker mv.

Desuden handler det om rydning af sne og is på veje, start- og landingsbaner, herunder saltning og grusning m.v.

Det er ofte kommunale virksomheder - fx det kommunale vejvæsen - eller private virksomheder, der udfører opgaverne for kommunen.

Et stort arbejdsområde er miljørengøring. Det handler om rensning af jord og grundvand ved hjælp af mekaniske, kemiske eller biologiske metoder.

Det kan også være rensning af overfladevand efter forureningsuheld, fx ved opsamling af det forurenende stof eller ved anvendelse af kemiske hjælpemidler. Det er endvidere fjernelse af olieudslip på land, i overfladevand, i have, herunder også kystfarvande samt anden specialiseret forureningsbekæmpelse.

Arbejdsopgaver og virksomheder i branchen

Branchens virksomheder udfører følgende opgaver:

Indsamling af ikke-farligt affald
Branchen omfatter virksomheder, der indsamler ikke-farligt affald fra både husholdninger og virksomheder, inklusiv genbrugsstationer.

 • Indsamling af ikke-farligt fast affald (dvs. skrald) i et lokalområde, fx indsamling af affald fra husholdninger og virksomheder ved hjælp af affaldsbeholdere, beholdere på hjul, containere osv. Omfattet er også blandede genindvindelige materialer
 • Indsamling af genanvendelige materialer
 • Indsamling af affald fra affaldsbeholdere på offentlige steder
 • Indsamling af bygge- og nedrivningsaffald
 • Indsamling og bortskaffelse af nedrivningsmaterialer såsom murbrokker
 • Indsamling af affaldsprodukter fra tekstilfabrikker
 • Drift af anlæg til overførsel af ikke-farligt affald

Indsamling af farligt affald
Branchen omfatter indsamling af sundheds- og miljøskadelige stoffer uanset form. Omfatter også forarbejde til transport af farligt affald som fx emballering og mærkning.

 • Indsamling af farligt affald, fx:
 • Spildolie fra skibe og autoværksteder
 • Farligt bioaffald
 • Radioaktivt affald
 • Brugte batterier osv.
 • Drift af anlæg til overførsel af farligt affald

Behandling og bortskaffelse af ikke-farligt affald
Branchen omfatter produktion af kompost, behandling af organisk affald og drift af affaldsdepoter, der behandler ikke farligt affald.

 • Drift af affaldsdepoter til bortskaffelse af ikke-farligt affald
 • Behandling af organisk affald med henblik på bortskaffelse
 • Produktion af kompost fra organisk affald

Bortskaffelse af affald med energiproduktion
Branchen omfatter bortskaffelse af ikke farligt affald med en følgende genvinding af energi fra destruktionsprocessen.

 • Bortskaffelse af ikke-farligt affald ved forbrænding eller destruktion eller andre metoder med følgende produktion af elektricitet eller damp, syntetisk brændstof, aske eller andre biprodukter til videre anvendelse mv.

Behandling og bortskaffelse af farligt affald
Branchen omfatter behandling og bortskaffelse af sundheds- og miljøskadelige stoffer uanset form.

 • Drift af anlæg til behandling af farligt affald
 • Behandling og bortskaffelse af giftige levende eller døde dyr og andet kontamineret affald
 • Destruktion af farligt affald
 • Bortskaffelse af brugte genstande såsom køleskabe med henblik på at eliminere skadeligt affald
 • Behandling og bortskaffelse og opbevaring af radioaktivt atomaffald, herunder
 • Behandling og bortskaffelse af let nedbrydeligt radioaktivt materiale, dvs. materiale, som nedbrydes under transporten, fra hospitaler
 • Indkapsling, forarbejdning og anden behandling af atomaffald med henblik på opbevaring

Demontering af udtjente køretøjer, skibe, maskiner mv.
Branchen omfatter demontering med henblik på materialegenindvinding. Branchen omfatter ikke demontering med henblik på videresalg af brugbare dele.

 • Demontering af udtjente køretøjer, skibe, maskiner, computere, tv-apparater mv. med henblik på materialegenindvinding

Genbrug af sorterede materialer
Branchen omfatter forarbejdning af affald til sekundære råmaterialer, samt adskillelse og sortering af ikke farligt affald. Branchen omfatter ikke fremstilling af nye slutprodukter.

 • Forarbejdning af metalholdigt og ikke-metalholdigt affald, skrot og genstande til sekundære råmaterialer
 • Genbrug af affald i form af (1) adskillelse og sortering af ikke-farligt affald, dvs. køkkenaffald eller (2) adskillelse og sortering af blandede genbrugsmaterialer såsom papir, plastik, brugte øl- og sodavandsdåser
 • Der anvendes eksempelvis følgende mekaniske og kemiske transformeringsprocesser
 • Mekanisk knusning af metalaffald fra brugte biler, vaskemaskiner, cykler osv.
 • Mekanisk reduktion af store jernstykker, fx jernbanevogne
 • Fragmentering af metalaffald, udtjente køretøjer osv.
 • Andre former for mekanisk forarbejdning, fx neddeling og presning med henblik på at reducere volumen
 • Genvinding af metaller fra fotoaffald, fx fikservæske eller fotografisk film og papir
 • Genvinding af gummi såsom brugte dæk med henblik på fremstilling af sekundære råmaterialer
 • Sortering og pelletering af plast med henblik på fremstilling af sekundære råmaterialer til slanger, urtepotter, paller o.l.
 • Forarbejdning (rensning, smeltning og formaling) af plast- og gummiaffald til granulater
 • Knusning, rensning og sortering af glas
 • Knusning, rensning og sortering af andet affald såsom nedrivningsaffald til sekundære råmaterialer
 • Forarbejdning af brugte spiselige olier og fedtstoffer til sekundære råmaterialer
 • Forarbejdning af andet affald fra mad- og drikkevarer og tobak samt reststoffer til sekundære råmaterialer

Antal beskæftigede

Branchen beskæftiger 7.795 personer (2014), heraf 1.257 kvinder (16 procent). Antallet er vokset med ca. 200 personer over den seneste femårige periode.

Uddannelser i branchen

Nedenfor er listet de hyppigst forekommende uddannelser blandt nyuddannede medarbejdere i branchen (2013-2015):

Se mere om statistik for Nyuddannedes beskæftigelse.

Fremtidsmuligheder

Renovation er et stabil erhvervsområder med god beskæftigelse for teknikere og ingeniører, der kan udvikle nye metoder til sikring af miljøet og bedre udnyttelse af ressourcerne.

Personale til drift vil også fortsat være nødvendigt i form af medarbejdere med håndværksmæssig uddannelse og baggrund. Der er en tendens til, at kravet om tekniske og administrative uddannelser er stigende.

Mere uddannelse

Nedenfor er listet de hyppigst forekommende efter- og videreuddannelser blandt medarbejdere i branchen:

Akademiuddannelser

Diplomuddannelser

Se en oversigt over HD-uddannelser, 2. del.

Masteruddannelser

Få mere at vide

Miljøministeriet
www.mfvm.dk

Energistyrelsen
www.ens.dk

Dansk Metal
www.danskmetal.dk