undervisning
Arbejdsmarked

Grundskoler

Branchen omfatter al tilrettelagt undervisning, både privat og offentlig på grundskoleniveau.

Undervisningen knytter sig i høj grad til et andet erhvervsområde, Offentlig forvaltning. Det meste grundskoleundervisning foregår i offentlige skoler og i stigende grad på private.

Fold alle afsnit ud

Om branchen

Undervisning knytter sig i høj grad til et andet erhvervsområde, Offentlig forvaltning. Den meste undervisning foregår i offentlige skoler og uddannelsesinstitutioner, og i mindre grad på private.

Skoler for børn og unge omfatter den del af skolesystemet, der varetager undervisningen af børn i den skolesøgende alder.

Til denne gruppe undervisningstilbud hører først og fremmest den almindelige folkeskole, der bygger på en almen grundskole med mulighed for supplerende skoleår.

Hertil hører også private skoler, der giver undervisning parallelt med folkeskolens undervisning, såsom friskoler og private grundskoler. Desuden også børnehaveklasser og 10./11. skoleår.

Arbejdsopgaver og virksomheder i branchen

Branchen omfatter to hovedområder:

Folkeskoler og lignende
Branchen omfatter undervisning (0-10 klasse) på folkeskoler, privatskoler eller friskoler. Omfatter også børnehaveklasser og 10./11. skoleår i det omfang de er integreret i en almen grundskole.

Specialskoler for handicappede
Branchen omfatter specialskoler for børn (med fysiske eller psykiske funktionsnedsættelser) i den undervisningspligtige alder. Fx skoler for døve, blinde, psykisk handicappede, observationsskoler mv. Branchen omfatter i et vist omfang også undervisning for unge og voksne med handicap.

Antal beskæftigede

Branchen beskæftiger 100.450 personer (2014), heraf 68.220 kvinder (68 procent). Antallet har været stabilt over den seneste femårige periode.

Uddannelse og undervisning prioriteres højt i det danske samfund. Der er ikke noget, der tyder på, at området vil beskæftige færre mennesker i fremtiden. Undervisning vil derimod indgå på flere niveauer og i flere sammenhænge for de fleste. Og gennem hele livet.

Beskæftigelsesmulighederne inden for enkeltområder i undervisningssektoren kan variere.

Et karakteristisk træk er, at kvindernes andel af de beskæftigede inden undervisning er et godt stykke over halvdelen. Inden for grundskoleområdet er hele 68 procent af lærerne kvinder.

Uddannelser i branchen

De hyppigst forekommende uddannelser blandt branchens nyuddannede medarbejdere (2013-2015):

Folkeskolelærere er suverænt den største gruppe af nyuddannede i branchen sammen med pædagoger. Andre vises i figuren herunder.

Se mere om statistik for Nyuddannedes beskæftigelse.

 

Få mere at vide

Undervisningsministeriet
www.uvm.dk