skibsfart
Arbejdsmarked

Skibsfart

Skibsfart er rederivirksomhed. Rederierne sørger for transport af passagerer eller gods til vands. De udfører også drift af bugserbåde, udflugts-, krydstogts- og sightseeingbåde, færger, vandtaxier mv.

Det er færger og skibe på langfart eller sejlads i indenlandske farvande, men det er også en række små virksomheder, der udfører opgaver på vandet, samt hjælpevirksomheder i havnene.

Fold alle afsnit ud

Om branchen

Skibsfart omfatter først og fremmest transport af passagerer eller gods til havs på faste eller ikke-faste ruter, herunder drift af færger. Skibene er udstyret til forskellige formål og udfører forskellige typer sejlads.

De vigtigste er:

 • Linjefart - regelmæssig trafik på bestemte havne med containerskibe, passagerskibe og færger
 • Trampfart - hyring af bulk-carriers, køleskibe og tørlastskibe til enkeltsejlads
 • Tankfart - transport af flydende last, hvor supertankere, produkttankere, kemikalietankere og gastankere hyres til enkeltrejser.
 • Specialfart - sejlads med udlægning af kabler og sejlads med bugser- og forsyningsskibe samt vagtskibe.

Desuden er der rederier, som udlejer skibe og både med besætning til forskellige formål.

En flåde af specialskibe betjener olie- og gasindustrien til havs. Platform-forsyningsskibe sørger for transport af alt nødvendigt udstyr til platforme og mobile borerigge til havs.

Derudover kan såkaldte support-skibe slæbe og installere produktionsanlæg samt flytte borerigge, kranskibe og rørlægningsfartøjer. Med specialudstyr kan skibene endvidere fungere som brandslukningsskibe og foretage forureningsbekæmpelse.

Sø- og kysttransport er sejlads med mindre fartøjer, der transporterer passagerer eller gods i kystfarvande og mellem danske havne. Der er tale om transport af gods, bugsering af pramme og boreplatforme samt færge- og passagerfart. Mange af de mindre færgeruter er enten i kommunalt eller privat eje.

Transport ad indre vandveje kan være transport af passagerer på udflugtsture og sejlads med gods på åer, kanaler, søer og andre indre vandveje, herunder i havneområder. Eller det kan være drift af udflugts- og turistbåde samt udlejning af lystbåde med besætning.

Hjælpevirksomhed
En række virksomheder yder service og aktiviteter som en del af sejladsen. Om bord på skibene er det fx restaurationsvirksomhed, kioskhandel og salg af toldfri varer i forbindelse med passager- og færgefart.

Det er også aktiviteter i land, først og fremmest i havnene i erhvervshavne (trafik- og fiskerihavne). Aktiviteterne er fx drift af havneterminaler, af anlæg til behandling og oplagring af gods samt drift af havnenes aktiviteter omkring dokning, lodsning, lægtertransport, bjærgning og auktion.

Hertil kommer virksomheder, som yder hjælpeaktiviteter i lystbådehavne samt fyrvæsen og lodserier. Bugserings-, bjærgnings- og redningsvæsen indebærer også dykker- og frømandsvirksomhed.

Skibs- og bådeværfter inden for transportmiddelindustrien står for vedligeholdelse og reparation af skibe.

Arbejdsopgaver og virksomheder i branchen

Branchens virksomheder udfører følgende opgaver:

Sø- og kysttransport af passagerer
Branchen omfatter sø- og kysttransport af passagerer samt udlejning af fritidsbåde med besætning til sø- og kysttransport (fx til fiskeriudflugter). Branchen omfatter ligeledes drift af færger, vandtaxier og udflugts-, krydstogts- eller sightseeingbåde.

 • Sø- og kysttransport af passagerer
 • Drift af udflugts-, krydstogts- eller sightseeingbåde
 • Drift af færger, vandtaxier mv.
 • Udlejning af fritidsbåde med besætning til sø- og kysttransport (fx til fiskeriudflugter)

Sø- og kysttransport af gods
Branchen omfatter sø- og kysttransport af gods, transport ved at slæbe eller skubbe fx. pramme eller olieboreplatforme samt udlejning af fartøjer med besætning til sø- og kysttransport.

Transport af passagerer ad indre vandveje
Branchen omfatter transport af passagerer ad floder, kanaler, havne og andre indre vandveje samt udlejning af fritidsbåde med besætning til transport ad indre vandveje.

 • Transport af passagerer ad floder, kanaler, søer og andre indre vandveje, herunder i havne
 • Udlejning af fritidsbåde med besætning til transport ad indre vandveje

Transport af gods ad indre vandveje
Branchen omfatter transport af gods ad floder, kanaler, havne og andre indre vandveje samt udlejning af fartøjer med besætning til transport af gods ad indre vandveje.

 • Transport af gods ad floder, kanaler, søer og andre indre vandveje, herunder i havne
 • Udlejning af fartøjer med besætning til transport af gods ad indre vandveje

Antal beskæftigede

Branchen beskæftiger 12.623 personer (2014), heraf 2.837 kvinder (22 procent). Antallet er steget med 13 procent over den seneste femårige periode.

Den danske arbejdskraft på skibe under dansk flag udgøres for det meste af skibsofficerer og maskinmestre, mens dækspersonale i stort omfang hyres i udlandet.

Uddannelser i branchen

Nedenfor er listet de hyppigst forekommende uddannelser blandt nyuddannede medarbejdere i branchen (2013-2015):

Uddannelser med flere end 100 nyuddannede

Uddannelser med 25-100 nyuddannede

Uddannelser med 15-25 nyuddannede

Se mere om statistik for Nyuddannedes beskæftigelse.

Fremtidsmuligheder

Den danskflagedehandelsflåde havde 1,3 procent af den samlede verdenstonnage i juli 2016. Det var den 5.største handelsflåde i EU og den 14. største i verden.

Den danske handelsflåde er vokset stærkt i de senere år. Antallet af skibe er ganske vist gået ned, men skibene er til gengæld større, så den samlede tonnage (et mål for skibes rumfang eller lasteevne i tons dødvægt) er vokset stærkt.

Søtransport, som er Danmarks klart største eksporttjeneste, blev hårdt ramt af krisen. I kølvandet på den økonomiske krise er en del af de danske skibe lagt op, og skibsfarten oplever en tilbagegang i indtjeningen.

Det er afgørende for dansk skibsfart, at der uddannes søfarende med kompetencer, som efterspørges af erhvervet.

Mere uddannelse

Nedenfor er listet de hyppigst forekommende efter- og videreuddannelser blandt medarbejdere i branchen:

Akademiuddannelser

Diplomuddannelser

 • Offentlig virksomhedsøkonomi, HD-2.del

Se en oversigt over HD-uddannelser, 2. del.

Masteruddannelser

Master of Business Administration, MBA-programmet

Få mere at vide

Danmarks Rederiforening
www.shipowners.dk

Sammenslutningen af mindre erhvervsfartøjer
www.smedanmark.dk

Danmarks Maritime Fagblad
www.soefart.dk