transportservice
Arbejdsmarked

Hjælpevirksomhed til transport

Transportsektoren arbejder med transport af gods og passagerer med tog, bil, skib, fly. Virksomheder i denne branche hjælper transporterne i gang.

De arbejder med drift af havne, tunneller, broer foruden med oplagring og pakhusvirksomhed mv. Endelig står de for rejsebureauernes virksomhed samt post- og kurervirksomhed.

Fold alle afsnit ud

Om branchen

Mens transportvirksomhed handler om at udføre transporten med bil, fly, jernbane eller skib, så handler denne branche om at servicere og hjælpe transporten i gang, afvikle den og sørge for det videre, når varerne eller passagererne er nået frem.

Arbejdsopgaver og virksomheder i branchen

Branchen er opdelt i en række underbrancher, hvis virksomheder udfører følgende opgaver:

Oplagrings- og pakhusvirksomhed
Branchen omfatter drift af kornsiloer, stykgodspakhuse, kølehuse, lagertanke samt drift af oplagrings- og pakhusfaciliteter. Branchen omfatter også oplagring af varer i frihandelszoner.

Stationer, godsterminaler mv.
Branchen omfatter drift af terminalfaciliteter som jernbanestationer, busstationer, stationer til godsbehandling, jernbaneinfrastruktur, taxicentraler samt rangering.

Parkering og vejhjælp mv.
Branchen omfatter drift af parkeringshuse eller parkeringsgarager, cykelparkering og vinteropbevaring af campingvogne. Branchen omfatter også parkering, bugsering og vejassistance.

Drift af betalingsveje, -broer og -tunneler
Branchen omfatter drift af veje, broer og tunneler.

Erhvervshavne
Branchen omfatter drift af kammersluser og terminalfaciliteter, som havne og ansløbsbroer samt erhvervs- og fiskerihavne.

Bugserings-, bjærgnings- og redningsvæsen mv.
Branchen omfatter rednings- og bugseringsvæsen, navigations-, lods-, og kajvirksomhed samt dykker- og frømandsvirksomhed. Branchen omfatter ligeledes virksomhed i forbindelse med fyrtårne samt lægter- og bjærgningsvirksomhed.

Serviceydelser i forbindelse med luftfart
Branchen omfatter aktiviteter og serviceydelser i forbindelse med flyveledelsesvirksomhed og lufttransport af passagerer, dyr og gods samt drift af lufthavnsterminaler. Branchen omfatter også serviceydelser i forbindelse med brandslukning og brandforebyggelse i lufthavne.

Godshåndtering
Branchen omfatter lastning og losning af gods eller passagerbagage (uanset transportform) og jernbanegodsvogne samt stevedorevirksomhed.

Skibsmæglere
Branchen omfatter varetagelse af af ind- og udklarering af skibe, som mellemled mellem redere og afskibere eller modtagere af varer.

Speditører
Branchen omfatter speditører, shippingvirksomhed og speditørvirksomhed, hvori der også indgår transportvirksomhed (uanset transportvirksomhedens størrelse).

Andre tjenesteydelser i forbindelse med transport
Branchen omfatter godsbehandlingsvirksomhed som fx. midlertidig pakning i kasser (udelukkende med henblik på at beskytte godset under transport), udpakning, prøvetagning og vejning af gods.

Antal beskæftigede

Branchen beskæftiger 26.277 personer (2014), heraf 7.249 kvinder (28 procent). Antallet er faldet med ca. 7,4 procent over den seneste femårige periode.

Uddannelser i branchen

De hyppigst forekommende uddannelser blandt nyuddannede medarbejdere i branchen (2013-2015):

Shippinguddannede kontorassistenter er den største gruppe af nyuddannede i branchen. Øvrige uddannelser er vist i figuren herunder:

Se mere om statistik for Nyuddannedes beskæftigelse.

Fremtidsmuligheder

Antallet af arbejdspladser i branchen er vigende, bl.a. på grund af effektivisering i branchens virksomheder. Dertil kommer, at en række mindre virksomheder i rejsebranchen er opkøbt af større, ofte udenlandske, virksomheder.

Det er også et udtryk for den generelle tendens, at arbejdsmarkedet i stigende grad specialiserer sig og opdeles i producerende erhverv og tjenesteydende serviceerhverv.

Mere uddannelse

De hyppigst forekommende efteruddannelser og videreuddannelser blandt branchens medarbejdere:

Akademiuddannelser

Diplomuddannelser

  • Offentlig virksomhedsøkonomi, HD-2.del

Se en oversigt over HD-uddannelser, 2. del.

Få mere at vide

Sammenslutningen af danske Havne (DH)
www.danskehavne.dk