sociale foranstaltninger
Arbejdsmarked

Plejehjem mv.

Virksomhederne er institutioner, der tilbyder forskellige former for ophold eller sociale tjenesteydelser til klienter.

Det kan være ophold på institution kombineret med sygepleje, tilsyn eller pleje alt efter, hvad beboerne kræver.

Fold alle afsnit ud

Om branchen

Det meste sociale og socialpædagogiske arbejde foregår i tilknytning til forskellige typer institutioner, hvor klienterne enten bor og lever, er i kortere tid, eller hvor de kommer regelmæssigt.

Plejen er en blanding af sundheds- og socialtjenester, hvor sundhedstjenesterne i udstrakt grad består af sygepleje.

Andre sociale foranstaltninger ydes direkte til klienterne, uden at de bor på institutionen. Der kan dog være tale ophold i kortere tid.

Døgninstitutioner tilbyder social bistand til børn, ældre og særlige kategorier af personer med begrænset evne til at klare sig selv, dog uden at lægebehandling og optræning er væsentlige elementer.

Døgninstitutioner for børn og unge omfatter også spædbørnshjem, børnehjem, skolehjem, ungdomshjem og ungdomspensioner, hjem for børn og unge med vidtgående fysiske og psykiske handicap samt såkaldte svangre- og mødrehjem.

Familiepleje omfatter døgnpleje af børn og unge eller personer med vidtgående fysiske eller psykiske handicap, som er anbragt i private hjem eller socialpædagogiske behandlingskollektiver. Familiepleje etableres i et kontraktforhold med offentlige myndigheder.

Desuden findes der institutioner for afvænning af stofmisbrugere, fx ungdomscentre, dag- og døgncentre, samt behandlingshjem for alkoholikere, som ikke kræver lægebehandling.

Døgninstitutioner findes også for voksne med vidtgående fysiske eller psykiske handicap, psykiatriske plejehjem, ligesom der findes bofællesskaber for handicappede.

Plejehjem og beskyttede boliger er institutioner og særligt indrettede lejligheder (med tilknyttet personale) især for ældre beboere, daghjem for ældre. De drives sammen med plejehjem eller er del af en integreret plejeordning og integrerede plejeordninger som plejecentre og ældrecentre.

Forsorgshjem er optagelseshjem, beskyttede pensionater, herberger for hjemløse, krisecentre o.l., bl.a. Kofoeds Skole.

Arbejdsopgaver og virksomheder i branchen

Branchens virksomheder, kaldet institutioner, udfører følgende opgaver:

Plejehjem
Branchen omfatter institutionsophold kombineret med pleje (fx plejehjem, ældrecentre og plejeboliger samt hjemmehjælp), som en del af en integreret plejeordning ved plejehjem- og boliger.

 • Plejehjem med sygepleje
 • Hjemmehjælp, der er en del af integreret plejeordning i forbindelse med plejehjem, der yder bistand til ældre i egen bolig eller institutioner

Institutionsophold med sygepleje
Branchen omfatter hospice, rekonvalescenthjem, sygeplejefaciliteter og hvilehjem med sygepleje

 • Hospice
 • Rekonvalescenthjem
 • Hvilehjem med sygepleje
 • Sygeplejefaciliteter

Døgninstitutioner for personer med psykiske handicap
Branchen omfatter institutioner kombineret med sygepleje, tilsyn eller anden form for pleje for børn, unge og voksne med psykiske funktionsnedsættelser.

 • Hjem for børn og unge med vidtgående psykiske handicap
 • Døgninstitutioner for voksne med vidtgående psykiske handicap, samt psykiatriske plejehjem
 • Bofællesskaber for psykisk handicappede
 • Udslusningsboliger for psykisk handicappede

Behandlingshjem for stofmisbrugere og alkoholskadede
Branchen omfatter institutioner kombineret med sygepleje, tilsyn eller anden form for pleje på fx ungdomscentre, dag- og døgncentre for afvænning af stofmisbrugere samt behandlingshjem for alkoholikere (uden lægebehandling).

 • Institutioner for afvænning af stofmisbrugere (ungdomscentre, dag- og døgncentre) samt behandlingshjem for alkoholikere (uden lægebehandling)

Døgninstitutioner for personer med fysisk handicap
Branchen omfatter institutioner kombineret med sygepleje, tilsyn eller anden form for pleje for personer med fysiske funktionsnedsættelser, der skyldes legemlige begrænsninger.

 • Hjem for børn og unge med vidtgående fysiske handicap
 • Døgninstitutioner for voksne med vidtgående fysiske handicap
 • Bofællesskaber for fysisk handicappede

Beskyttede boliger og lignende
Branchen omfatter beskyttede boliger samt institutioner med særligt indrettede lejligheder (primært rettet mod ældre) med tilknyttet personale.

 • Institutioner og særligt indrettede lejligheder (med tilknyttet personale) især for ældre beboere
 • Ældreboliger

Døgninstitutioner for børn og unge
Branchen omfatter døgninstitutioner for børn og unge, fx spædbørns-, børne-, skole- og ungdomshjem og pensioner samt svangre- og mødrehjem.

 • Døgninstitutioner for børn og unge
 • Spædbørnshjem, børnehjem, skolehjem, ungdomshjem og -pensioner
 • Svangre- og mødrehjem

Familiepleje
Branchen omfatter pleje af børn og unge med fysiske eller psykiske funktionsnedsættelser, i privat hjem (hele døgnet) efter kontrakt med offentlige myndigheder.

 • Døgnpleje af børn og unge eller personer med vidtgående fysiske eller psykiske handicap anbragt i private hjem i henhold til kontakt med offentlige myndigheder

Andre former for institutionsophold
Branchen omfatter fx krisecentre, herberger for hjemløse, beskyttede pensionater og forsorgshjem samt Kofoeds Skole.

 • Forsorgshjem, optagelseshjem, beskyttet pensionat, herberger for hjemløse, krisecentre o.l.
 • Kofoeds Skole

Antal beskæftigede

Branchen beskæftiger 134.419 personer (2014), heraf 110.853 kvinder (83 procent). Antallet er faldet med godt 10.000 personer over den seneste femårige periode svarende til 14 procent.

Ingen andre brancheområder har så stor en andel af kvinder blandt de ansatte.

De fleste sociale institutioner og foranstaltninger er offentlige. Her ansættes næsten alle typer plejepersonale, pædagogisk og socialpædagogisk personale. På visse institutioner er der desuden ansat behandlere, fx læger, psykologer, psykiatere, fysioterapeuter og ergoterapeuter.

Uddannelser i branchen

Nedenfor er listet de hyppigst forekommende uddannelser blandt nyuddannede medarbejdere i branchen (2013-2015):

Erhvervsuddannelser

Uddannelser med flere end 100 nyuddannede

Uddannelser med 20-100 nyuddannede

Professionsbacheloruddannelser

Bacheloruddannelser

Kandidatuddannelser

Erhvervsakademiuddannelser

Andre uddannelser

Mere end 60 procent af branchens medarbejdere har en erhvervsuddannelse, heraf udgør social- og sundhedsmedarbejdere den største faggruppe.

Inden for det sundhedsfaglige og pædagogiske område har godt 30 procent af branchens nyansatte en professionsuddannelse, mens knapt 5 procent er universitetsuddannede.

Se mere om statistik for Nyuddannedes beskæftigelse.

Fremtidsmuligheder

Hele det sociale område vokser konstant. Alligevel har sektoren en næsten permanent mangel på personale, mest plejepersonale og i mindre grad behandlere.

Der er en svag tendens til, at nogle institutioner og opgaver, der tidligere lå under det offentlige, i stigende omfang varetages af private og frivillige. Men det påvirker tilsyneladende ikke beskæftigelsen.

Mere uddannelse

Nedenfor er listet de hyppigst forekommende efteruddannelser og videreuddannelser blandt branchens medarbejdere:

Akademiuddannelser

Diplomuddannelser

Masteruddannelser

Få mere at vide

Sundheds- og ældreministeriet
www.sum.dk

borger.dk - Genvejen til det offentlige
borger.dk

Socialstyrelsen
www.socialstyrelsen.dk