Læger, tandlæger og andre behandlere
Arbejdsmarked

Læger, tandlæger og andre behandlere

Læger, tandlæger og andre behandlere arbejder dels i sygehusvæsnet, den såkaldt primære sektor i sundhedsvæsnet og dels i egne klinikker.

Desuden udføres sundhedsbehandling af såkaldt paramedicinsk personale, som har autorisation til at behandle patienter.

Fold alle afsnit ud

Om branchen

I den primære sundhedssektor finder vi de praktiserende læger, både alment praktiserende læger og speciallæger. De behandler i privatpraksis, på lægecentre eller på ambulatorier. De praktiserende læger kan også udføre arbejde på skoler, alderdomshjem, i faglige organisationer samt i patienternes hjem.

Læger arbejder desuden på lægelaboratorier, i Bedriftssundhedstjenesten, på røntgenklinikker og fertilitetsklinikker.

Tandlæger og tandplejere arbejder med almindelig eller specialiseret behandling på private klinikker eller ambulatorier. Det kan også være på klinikker, der er tilknyttet virksomheder, på skoler (kommunal tandpleje) samt operationsstuer på hospitalerne.

Praktiserende kliniske tandteknikere fremstiller og tilpasser kunstige tænder og tandproteser. Det sker både på private klinikker og på dentallaboratorier.

Andet sundhedsarbejde. Desuden findes sundhedsarbejde, som ikke udøves på hospitaler eller af læger, men derimod af personale med autorisation til at behandle patienter. Denne virksomhed kan udøves af sygeplejersker, jordemødre, fysioterapeuter og andre praktiserende inden for fx optometri, massage, ergoterapi, taleterapi, fodpleje, homøopati, kiropraktik eller akupunktur.

Arbejdsopgaver og virksomheder i branchen

Inden for sundhedserhvervene findes en række behandlere og virksomheder i hver deres underbranche:

Alment praktiserende læger
Branchen omfatter konsultation og behandling udført af alment praktiserende læger og vagtlæger, hvad enten det foregår i individuel praksis, i lægehuse eller patientens hjem. Der skelnes ikke mellem private og offentlige læger.

Praktiserende speciallæger
Branchen omfatter konsultation og behandling på speciallægeområdet, hvad enten det foregår i individuel praksis, lægecentre eller ambulatorier. Røntgen- og fertilitetsklinikker samt alkoholambulatorier er også omfattet.

Praktiserende tandlæger
Branchen omfatter både almindelig og specialiseret behandling, herunder tandregulering og kommunal tandpleje.

 • Tandlægevirksomhed, der udøves som almindelig eller specialiseret behandling, fx tandbehandling, endodontisk og pædiatrisk tandbehandling; oral patologi
 • Tandregulering
 • Kommunal tandpleje
 • Tandlægevirksomhed på hospitalsstuer
 • Tandplejere
 • Kliniske Tandteknikere

Sundhedspleje, hjemmesygepleje og jordemødre mv.
Branchen omfatter sundhedspleje, den kommunale hjemmesygepleje og praktiserende jordemødre inkl. hjælpepersonale for tandlæger og sygeplejersker tilknyttet skoletandplejen.

 • Den kommunale hjemmesygepleje
 • Sundhedsplejen i relation til mindre børn
 • Skolesundhedspleje
 • Praktiserende jordemødre, jordemodercentre og fødeklinikker i det omfang, disse aktiviteter ikke er integreret i regionens og kommunens virksomhed
 • Den virksomhed, der udøves af hjælpepersonale for tandlæger som fx tandplejere, sygeplejersker tilknyttet skoletandplejen og klinikassistenter, som kan arbejde selvstændigt, men under regelmæssigt tilsyn af tandlægen

Fysio- og ergoterapeuter
Branchen omfatter fysio- og ergoterapiske aktiviteter i det omfang, disse ikke er integreret i hospitalernes virksomhed.

Psykologisk rådgivning
Branchen omfatter praktiserende psykologer og psykologisk rådgivning inkl. skolepsykologer, musik- eller psykoterapeuter (med og uden psykologuddannelse).

 • Praktiserende psykologer
 • Pædagogisk psykologisk rådgivning (PPR)
 • Skolepsykologiske tjenester
 • Ikke-psykologuddannede psykoterapeuter
 • Psykoterapeuter
 • Musikterapeuter

Kiropraktorer
Branchen omfatter praktiserende kiropraktorer i det omfang, disse aktiviteter ikke er integreret i hospitalernes virksomhed

Sundhedsvæsen i øvrigt
Branchen omfatter en række behandlingstilbud, deriblandt akupunktur, zoneterapi, kostvejledning, ambulancetransport samt blodbanker, sædbanker og organbanker

 • Lægelaboratorier uden for hospitalerne
 • Fodplejere
 • Fodterapeuter
 • Zoneterapi
 • Akupunktur
 • Kuranstalter
 • Kostvejledning og diætister
 • Vægtkonsulenter
 • Blodbanker, sædbanker og organbanker, i det omfang, disse aktiviteter ikke er integreret i hospitalernes virksomhed
 • Ambulancetransport af patienter uanset transportmåde, herunder også flyvemaskiner

Antal beskæftigede

Branchen beskæftiger 64.431 personer (2014), heraf 52.302 kvinder (81 procent). Antallet er steget med ca. 400 over den seneste femårige periode.

Uddannelser i branchen

Nedenfor er listet de hyppigst forekommende uddannelser blandt nyuddannede medarbejdere i branchen (2013-2015):

Kandidatuddannelser

Bemærk! Antallet af kandidater i medicin (cand.med.) refererer til nyuddannede kandidater, der ikke deltager i en speciallægeuddannelse.

Bacheloruddannelser

Professionsbacheloruddannelser

Erhvervsakademiuddannelser

Erhvervsuddannelser og andre uddannelser

Se mere om statistik for Nyuddannedes beskæftigelse.

Fremtidsmuligheder

Inden for det offentlige sundhedsvæsen mangler der i vidt omfang praktiserende læger og speciallæger. Typisk findes de ubesatte lægestillinger i landområderne, mens der ikke er lægemangel omkring de større byer.

Mere uddannelse

Nedenfor er listet de hyppigst forekommende efteruddannelser og videreuddannelser blandt branchens medarbejdere:

Akademiuddannelser

Diplomuddannelser

Masteruddannelser

Se en oversigt over masteruddannelser

Få mere at vide

Sundhedsportal med link til behandlere m.v.
www.sundhed.dk

Sundheds- og ældreministeriet
www.sum.dk

Kommunernes Landsforening
www.kl.dk

Danske Regioner
www.regioner.dk

Sundhedsstyrelsen
www.sst.dk

Statens Seruminstitut
www.ssi.dk

Institut for Rationel Farmakologi
www.irf.dk

Praktiserende lægers organisation
www.laeger.dk

Dansk Tandlægeforening
www.tandlaegeforeningen.dk/

Ansatte Tandlægers Organisation
www.ato.dk