sundhedsvæsen
Arbejdsmarked

Hospitaler

Hospitalsvæsenet består i hovedsagen af regionalt ejede sygehuse. I primærsektoren under Sygesikringen ejer og driver udbyderne - dvs. praktiserende læger, tandlæger, fysioterapeuter m.fl. - selv deres klinikker.

Klinikkerne finansieres af regionerne efter overenskomster mellem den offentlige sygesikring og de forskellige faggruppers organisationer.

Fold alle afsnit ud

Om branchen

Det offentlige sundhedsvæsen indeholder tre hovedsektorer: sygehusvæsenet, sygesikringsområdet og de kommunale sundhedsordninger.

Virksomhederne inden for sundhedsvæsenet kaldes institutioner. Sygehusvæsenet består i hovedsagen af regionalt ejede sygehuse.

De omfatter foruden hospitaler, sanatorier, institutioner inden for forebyggende sundhedspleje, klinikker (herunder distriktspsykiatriske klinikker), revalideringscentre og andre institutioner med patientindlæggelse, fx privathospitaler.

Arbejdsopgaver og virksomheder i branchen

Branchens virksomheder udfører følgende opgaver:

Hospitaler
Branchen omfatter hospitaler (inkl. psykiatriske), skadestuer og tjenester ydet af medicinsk og paramedicinsk personale, herunder laboratorietjenester, radiologi og anæstesi. Der skelnes ikke mellem private og offentlige hospitaler.

  • Kort- eller langvarige hospitalstjenester, dvs. lægebehandling, diagnose og behandling, på almindelige (fx lokale og regionale hospitaler, hospitaler, der drives af almennyttige organisationer, universitetshospitaler, militærhospitaler og fængselshospitaler) og specialiserede hospitaler (fx psykiatriske hospitaler og hospitaler for stofmisbrugere, fødselshospitaler og specialiserede sanatorier). Aktiviteterne udøves under tilsyn af læger og omfatter
  • Tjenester ydet af medicinsk og paramedicinsk personale
  • Laboratorietjenester og tekniske tjenester, herunder radiologi og anæstesi
  • Skadestuer
  • Operationsstuetjenester, farmaceutiske tjenester, forplejning og andre hospitalstjenester
  • Aktiviteter udøvet af familieplanlægningscentre, som tilbyder lægebehandling som fx sterilisering og svangerskabsafbrydelse, med patientindlæggelse
  • Forskning, der sker som en integreret del af hospitalers aktivitet

Antal beskæftigede

Branchen beskæftiger 115.594 personer (2014), heraf 94.711 kvinder (82 procent). Antallet er steget med ca. 1 procent over den seneste femårige periode.

Hospitalernes aktiviteter udøves under tilsyn af læger og omfatter tjenester ydet af medicinsk og paramedicinsk personale, herunder skadestuer og operationsstuetjenester

Desuden udføres sygepleje og jordemoderarbejde samt pleje- og omsorgsarbejde.

Uddannelser i branchen

De hyppigst forekommende uddannelser blandt branchens nyuddannede medarbejdere (2013-2015):

Uddannelser med flere end 3.000 nyuddannede

Sygeplejersker er den største gruppe af nyuddannede på hospitalerne.
Kandidater i medicin (cand.med.) er ansat i uddannelsesstillinger og er derfor ikke med i statistiken.

Uddannelser med 100-3.000 nyuddannede

Uddannelser med 50-100 nyuddannede

Se mere om statistik for Nyuddannedes beskæftigelse.

Fremtidsmuligheder

Mere effektive og skånsomme behandlingsmetoder og den teknologiske udvikling har gennem nogle år reduceret behovet for indlæggelser, når vi bliver syge.

Samtidig er der sket en stigning i det samlede antal personer, der er i kontakt med sundhedsvæsenet. Der er altså flere patienter, men de er indlagt i kortere tid og behandles i stedet uden indlæggelse.

Der er en tendens til, at sygehusene i højere grad skal tage sig af behandling af patienter med kroniske lidelser end af patienter med akut opstået sygdom.

Udviklingen medfører en markant ændring i sammensætningen af personalet på sygehusene. Antallet af læger og sygeplejersker steget over en årrække, mens der er kommet færre sygehjælpere og færre social- og sundhedsassistenter.

Sideløbende er det administrative personale, der har med sundhedsområdet at gøre i forvaltningerne, steget.

En anden tendens går i retning af en opblødning af grænserne mellem de forskellige sundhedsfaggrupper. Opgaverne gennemføres nu i højere grad via tværfaglige team med mere flydende grænser og en mere fleksibel arbejdstilrettelæggelse.

Som et gennemgående træk har alle sundhedsansatte en større it-forståelse og en tættere tilknytning til deres arbejdsplads, fordi koncentrationen af sygehuse og en tilpasning af de forskellige studieretninger har medført, at sundhedsansatte er knyttet til samme fysiske arbejdssted gennem længere perioder.

Landets sygehuse er blevet suppleret med lokale sundhedshuse. Et typisk sundhedshus består af en mindre gruppe af læger og sygeplejersker, der løser en række velafgrænsede sundhedsopgaver.

Sundhedshuset er etableret som et bofællesskab, hvor relaterede serviceydelser, fx tandlæge, kiropraktor, akupunktør, kan leje sig ind på favorable vilkår.

Inden for det offentlige sygehusvæsen mangler der i vidt omfang sygeplejersker og læger. Typisk findes de ubesatte lægestillinger i landområderne, mens der ikke er lægemangel omkring de større byer. Det omvendte gælder for sygeplejerskerne. Dér er de ledige stillinger i de større byer.

På flere sygehuse forudser man, at det fremover bliver sværere at få kvalificerede ansøgere. Især vil det blive vanskeligere at få specialsygeplejersker og ledere. Samtidig er personalets gennemsnitsalder stigende. Når de i stigende antal trækker sig tilbage fra arbejdsmarkedet, vokser behovet for nyansatte yderligere.

Mere uddannelse

De hyppigst forekommende efter- og videreuddannelser blandt branchens medarbejdere:

Akademiuddannelser

Diplomuddannelser

Se en oversigt over diplomuddannelser

Masteruddannelser

Se en oversigt over masteruddannelser

Få mere at vide

Sundhedsportal med link til behandlere m.v.
www.sundhed.dk

Sundheds- og ældreministeriet
www.sum.dk

Kommunernes Landsforening
www.kl.dk

Danske Regioner
www.regioner.dk

Sundhedsstyrelsen
www.sst.dk

Statens Seruminstitut
www.ssi.dk

Institut for Rationel Farmakologi
www.irf.dk

Lægemiddelstyrelsen
www.laegemiddelstyrelsen.dk

Styrelsen for Patientsikkerhed
www.stps.dk

Danmarks Apotekerforening (arbejdsgiver- og brancheorganisation for apotekerne i Danmark)
www.apotekerforeningen.dk

Styrelsen for Patientsikkerheds Råd vedrørende Alternativ Behandling
www.srab.dk