Daginstitutioner og dagcentre
Arbejdsmarked

Daginstitutioner og dagcentre

Virksomhederne i denne branche er institutioner, der tilbyder forskellige former for ophold eller sociale tjenesteydelser til klienter.

De er alle sociale foranstaltninger, der sammen med sundhedsvæsnet udgør et fundament for velfærdsstaten.

Fold alle afsnit ud

Om branchen

Branchen omfatter sociale foranstaltninger, rådgivning, velfærdsforanstaltninger, henvisning til institutioner og lignende tjenesteydelser, der ydes til ældre og handicappede i deres hjem eller andetsteds af offentlige institutioner eller private organisationer, nationale eller lokale hjælpeorganisationer samt specialister, der tilbyder rådgivning.

Ophold på institution kombineret med sygepleje, tilsyn eller pleje alt efter, hvad beboerne kræver. Plejen er en blanding af sundheds- og socialtjenester, hvor sundhedstjenesterne i udstrakt grad består af sygepleje.

Andre sociale foranstaltninger ydes direkte til klienterne, uden at de bor på institutionen. Der kan dog være tale ophold i kortere tid.

Arbejdsopgaver og virksomheder i branchen

Branchen omfatter en række underbrancher, hvis virksomheder udfører følgende opgaver:

Hjemmehjælp
Branchen omfatter praktisk hjælp og andet omsorgsarbejde i ældre, handicappede eller syge privatpersoners hjem, herunder også andet omsorgsarbejde end hjemmehjælpsordningen uden for institutionerne.

Dagcentre mv.
Branchen omfatter væresteder og aktivitetscentre, åbne dagscentre for pensionister samt dagscentre for ældre og handicappede med optagelsesbetingede behandlingsbehov

Revalideringsinstitutioner
Branchen omfatter beskyttede værksteder og revalideringsklinikker, hvor der foretages en vurdering af invalideredes arbejdsevne, optræning eller omskoling.

Dagplejemødre
Branchen omfatter pasning af børn i privatpersoners hjem formidlet af kommunen samt privat dagpleje af børn uden offentlig støtte.

Vuggestuer
Branchen omfatter dagsinstitutioner overvejende for børn i alderen 0-2 år.

Børnehaver
Branchen omfatter dagsinstitutioner overvejende for børn i alderen 3-6 år.

Skolefritidsordninger og fritidshjem
Branchen omfatter byggelegepladser, fritidsklubber og andre pasningsordninger rettet mod børn i alderen 7-14 år.

Aldersintegrerede institutioner
Branchen omfatter daginstitutioner, der er beregnet til børn over en bredere aldersgruppe end fx børnehave, herunder legepladser og legestuer. Branchen omfatter desuden daginstitutioner for børn med funktionsnedsættelser og vidtgående fysiske eller psykiske handicap.

Fritids- og ungdomsklubber
Branchen omfatter tilbud rettet mod større børn og unge, dog ikke idrætsklubber

Foreninger, legater og fonde med sygdomsbekæmpende, sociale og velgørende formål
Branchen omfatter fonde, legater og foreninger for ældre, syge og handicappede med et sygdomsbekæmpende eller socialt formål, fx Kræftens Bekæmpelse, Dansk Røde Kors, Dansk Blindesamfund, adoptionsorganisationer samt mødrehjælps- og ældreorganisationer.

Med til opgaverne hører også disse foreningers oplysningsvirksomhed, indsamlingsvirksomhed (herunder lotteri), udgivelse af medlemsblade o.l.

Og endelig omfatter branchen selvhjælpsgrupper og medarbejderfonde.

Flygtninge- og asylcentre.
Branchen omfatter midlertidig og længerevarende indkvartering af flygtninge, katastrofeofre og indvandrere.

Andre sociale foranstaltninger uden institutionsophold
Branchen omfatter sociale foranstaltninger inden for støtte og rådgivning, herunder hjælpemiddelcentraler, støttepædagoger uden for institutionerne, rådgivningscentre for børn og unge, rådgivning for alkohol- og narkoskadede, familierådgivning, videncentre samt flygtningerådgivning.

Antal beskæftigede

Branchen beskæftiger 191.986 personer (2014), heraf 155.415 kvinder (81 procent). Antallet er faldet med små 10.000 over den seneste femårige periode.

Den helt overvejende del af de ansatte i branchen er kvinder. Ingen andre brancheområder har så stor en andel af kvinder blandt de ansatte.

De fleste sociale institutioner og foranstaltninger er offentlige. Her ansættes næsten alle typer plejepersonale, pædagogisk og socialpædagogisk personale. På visse institutioner er der også ansat behandlere, fx læger, psykologer, psykiatere, fysioterapeuter og ergoterapeuter.

Uddannelser i branchen

Nedenfor er listet de hyppigst forekommende uddannelser blandt nyuddannede medarbejdere i branchen (2013-2015):

De største faggrupper blandt nyuddannede i branchen er pædagoger, sosu-medarbejdere og socialrådgivere. Øvrige faggrupper er vist nedenfor:

Se mere om statistik for Nyuddannedes beskæftigelse.

Fremtidsmuligheder

Hele det sociale område vokser konstant. Alligevel har sektoren en næsten permanent mangel på personale, mest plejepersonale og i mindre grad behandlere.

Der er en svag tendens til, at nogle institutioner og opgaver, der tidligere lå under det offentlige, i stigende omfang varetages af private og frivillige. Men det påvirker tilsyneladende ikke beskæftigelsen.

Mere uddannelse

Nedenfor er listet de hyppigst forekommende efteruddannelser og videreuddannelser blandt branchens medarbejder:

Diplomuddannelser

Se en oversigt over HD-uddannelser, 2. del.

Masteruddannelser

Få mere at vide

Sundheds- og ældreministeriet
www.sum.dk

borger.dk - Genvejen til det offentlige
borger.dk

Socialstyrelsen
www.socialstyrelsen.dk