Service til råstofindvinding
Arbejdsmarked

Service til råstofinvinding

Serviceydelser i forbindelse med råstofindvinding omfatter efterforskning, samt de aktiviteter, der er nødvendige for transport og afsætning af råstofferne.

Disse aktiviteter udføres ofte af de samme virksomheder, som udvinder råstoffet eller af andre virksomheder i nærheden.

Fold alle afsnit ud

Om branchen

Serviceydelser og hjælpevirksomhed i forbindelse med råstofindvinding omfatter efterforskning ved traditionelle metoder som boreprøver og geologiske observationer. Andre typiske serviceydelser omfatter bygning af fundamenter til borehuller, faststøbning af borerør, rensning og afstivning af borehuller, samt fjernelse af overskudsjord.

Til servicevirksomheden hører også de aktiviteter, der er nødvendige for transport og afsætning af råstofferne. Disse aktiviteter udføres ofte af de virksomheder, som udvinder råstoffet og/eller andre virksomheder i nærheden.

Nogle af de tekniske aktiviteter i denne forbindelse kan også udføres af specialiserede virksomheder som serviceydelser.

Arbejdsopgaver og virksomheder i branchen

Branchens virksomheder udfører følgende opgaver:

Serviceydelser i forbindelse med indvinding af råolie og naturgas
Branchen omfatter serviceydelser (på honorar- eller kontraktbasis), som fx montering, reparation eller demontering af boretårne, prøveboringer eller brandslukning i forbindelse med olie- eller gasindvinding. Omfatter i virksomheder, der beskæftiger sig med fx geologiske undersøgelser.

 • Serviceydelser i forbindelse med olie- og gasindvinding på honorar- eller kontraktbasis
  • Serviceydelser i forbindelse med efterforskning ved indvinding af råolie eller gas, fx traditionelle efterforskningsmetoder som fx geologiske observationer
  • Retningsbestemt boring og genboring, anboring; montering af boretårne på stedet, reparation og demontering heraf, faststøbning af boringsrør i olie- og gasborehuller, pumpning i borehuller, afpropning og lukning af borehuller mv.
  • Likvifaktion og genforgasning af naturgas som udføres på boringsstedet med henblik på transport
  • Serviceydelser i forbindelse med dræning og pumpning på honorar- eller på kontraktbasis
  • Prøveboring i forbindelse med råolie- eller gasindvinding
 • Brandslukningsaktiviteter på olie- og gasfelter

Serviceydelser i forbindelse med anden råstofindvinding
Branchen omfatter serviceydelser (på honorar- eller kontraktbasis) i forbindelse med råstofindvinding (bortset fra råolie og naturgas). Fx serviceydelser i forbindelse med prøveboringer og traditionel efterforskning, som udtagning af boreprøver og geologiske observationer samt serviceydelser i forbindelse med dræning og pumpning.

 • Serviceydelser på honorar- eller kontraktbasis, som er nødvendige for mineaktiviteterne
  • Serviceydelser i forbindelse med efterforskning, fx traditionelle efterforskningsmetoder som udtagning af boreprøver og geologiske observationer
  • Serviceydelser i forbindelse med dræning og pumpning på honorar- eller på kontraktbasis
  • Prøveboring

Antal beskæftigede

Inden for branchens område er der beskæftiget 1.132 personer, heraf 206 kvinder (18 procent). Beskæftigelsen er faldet ganske svagt over den seneste 5-årige periode.

Uddannelser i branchen

Nedenfor er listet de hyppigst forekommende uddannelser blandt nyuddannede medarbejdere i branchen (2013-2015):

Se mere om statistik for Nyuddannedes beskæftigelse.

Fremtidsmuligheder

Mere uddannelse

Nedenfor er listet de hyppigst forekommende efteruddannelser og videreuddannelser blandt branchens medarbejdere:

Akademiuddannelser

Diplomuddannelser

Få mere at vide

Energi- og olieforum
www.eof.dk