råstofindvinding
Arbejdsmarked

Indvinding af olie og gas

Danmark er stort selvforsynende med råolie og gas til de mere end 10 milliarder liter olieprodukter, der fremstilles om året.

Det meste hentes op på bunden af Nordsøen af virksomheder i Offshoreindustrien. I Nordsøen udvindes der tilstrækkeligt med olie og gas til, at Danmark i snart mange år har været mere eller mindre selvforsynende.

Fold alle afsnit ud

Om branchen

Denne type virksomhed kaldes også offshore-industri, fordi den foregår til havs. De største oliefelter består af flere boreplatforme, der henter råolien op, som behandler olien og gassen, og som pumper olie og gas ind til fastlandet til efterbehandling.

Naturgas er et andet vigtigt råstof, som hentes om af Nordsøen. Gassen anvendes til boligopvarmning, til produktion af el og varme i små og store kraftvarmeværker og til industri- og erhvervsformål.

Arbejdsopgaver og virksomheder i branchen

Branchen er opdelt i en række underbrancher, hvis virksomheder udfører følgende opgaver:

Indvinding af råolie
Branchen omfatter indvinding af råolie, processerne ved indvinding af råolie samt produktion af råolie fra bituminøst skifer og sand samt indvinding af bituminøst eller olieholdigt skifer og tjæresand.

  • Indvinding af råolie
  • Indvinding af bituminøst eller olieholdigt skifer og tjæresand
  • Produktion af råolie fra bituminøst skifer og sand
  • Processer til indvinding af råolie: dekantering, afsaltning, tørring, stabilisering mv.

Indvinding af naturgas
Branchen omfatter indvinding af naturgas og kondensater, af flydende kulbrinter og metan, ethan, butan eller propan samt også bortledning og separering af flydende kulbrintefraktioner og afsvovling af gas. Det er med andre ord operatørers arbejde ved indvindingsfelterne.

  • Indvinding af naturgas
  • Fremstilling af rå luftformige kulbrinter (naturgas)
  • Indvinding af kondensater
  • Indvinding af metan, ethan, butan eller propan
  • Bortledning og separering af flydende kulbrintefraktioner
  • Afsvovling af gas

Indvinding af flydende kulbrinter ved likvifaktion eller pyrolyse

Antal beskæftigede

Branchen beskæftiger 1.872 personer (2014), heraf 399 kvinder (21 procent). Antallet er steget med ca. 25 procent over den seneste femårige periode.

Uddannelser i branchen

De hyppigst forekommende uddannelser blandt branchens nyuddannede medarbejdere (2013-2015):

Se mere om statistik for Nyuddannedes beskæftigelse.

Fremtidsmuligheder

Indvinding af olie og gas i den danske del af Nordsøen foretages i dag af udenlandske selskaber. For den samlede danske oliesektor er det helt afgørende, at der satses på forskning og udvikling. Der mangler folk, især ingeniører og maskinmestre.

Olieudvinding er afhængig af, om det kan betale sig at hente olien op. Derfor beskæftiger branchen en mængde ingeniører og teknikere, der kan udvikle nye produktionsteknikker.

Råstofudvindingen i Nordsøen har oplevet stor nedgang i produktivitetsvæksten. For perioden 2000-16 faldt timeproduktivitetsvæksten i råstof med 5,7 procent om året i gennemsnit.

Få mere at vide

Energi- og olieforum
www.eof.dk