offentlig administration
Arbejdsmarked

Offentlig administration

Offentlig forvaltning er ikke en egentlig branche, men omfatter en lang række institutioner, der administrerer de politiske beslutninger og love og regulerer forholdene for samfundets borgere.

Den offentlige sektor vedtager og administrerer de love og bekendtgørelser, der regulerer borgernes forhold i almindelighed.

Fold alle afsnit ud

Om branchen

Offentlig forvaltning er en fælles betegnelse for det organisationsapparat, som forbereder, udreder, iværksætter og forvalter (administrerer) beslutninger, der er taget af politiske myndigheder. Det, der forvaltes, er love og regulativer på alle områder, der berører menneskers liv og handlinger i samfundet.

Offentlig forvaltning handler om de politiske forhold. Desuden handler det om sociale forhold, dvs. alt hvad der vedrører familielivet, arbejdslivet, uddannelse, idræts- og anden fritidsvirksomhed, naboskabsforhold, forholdet mellem samfundets grupper samt de mere officielle formelle organisationer.

Den offentlige forvaltning omfatter generel forvaltning og tilsyn med sociale og økonomiske forhold, forvaltning af lovpligtige socialsikringsordninger samt en række områder, der vedrører borgernes liv.

Foruden de opgaver, der er beskrevet her, er en række andre opgaver offentlige beskrevet i andre artikler.

Den offentlige forvaltning er bygget op omkring tre selvstændige administrative niveauer:

 • det nationale (staten)
 • det regionale (de 5 regioner) og
 • det lokale (kommunerne).

Folketinget og regeringen bestemmer, hvilke opgaver staten, regionerne og kommunerne skal løse. Folketinget og regeringen regulerer regionernes og kommunernes virksomhed gennem lovgivning og de fastsatte økonomiske rammer.

Blandt statens mange opgaver er den centrale administration med Folketing og ministerier samt de tilhørende direktorater, styrelser, råd m.v.

Staten administrerer de landsdækkende sociale forsikringsordninger. Det gælder fx lovpligtige ordninger som arbejdsløshedsdagpenge samt de statsanerkendte arbejdsløshedskasser, Arbejdsmarkedets Tillægspension, ATP samt Lønmodtagernes Garantifond.

Statens opgaver omfatter desuden gymnasier, hf og øvrige ungdomsuddannelser, en del af vejnettet og de skatteopgaver, der ikke varetages af kommunerne.

Regionernes opgaver omfatter drift af sygehusene, den behandlende psykiatri, praktiserende læger, speciallæger og Sygesikringen.

Regionerne skal drive og udvikle en række institutioner for udsatte grupper og mennesker med særlige behov, bl.a. inden for det sociale område, socialpsykiatri og specialundervisning.

Regionerne skal sørge for udviklingen og de strategiske udviklingsplaner inden for erhverv, turisme, beskæftigelse, uddannelse, kultur, udkantsområder og landdistrikter samt natur og miljø. Regionerne har desuden en række opgaver inden for erhverv, uddannelse og kultur, natur og miljø samt kollektiv trafik.

Kommunernes største serviceområder er det sociale område, børnepasning, skole- og fritidsområdet samt ældreområdet. Hertil hører også skolepsykologisk rådgivning, specialundervisning og skolefritidsordninger.

Andre områder er lokal administration af sundhedsvæsen, fritidsundervisning, kultur, sport, rekreative områder, miljøkontrol m.v. Kommunerne foretager den personlige skatteligning, som er grundlaget for opkrævning af de direkte skatter.

De kommunale forvaltninger arbejder også med arbejdsmarkedspolitik, erhvervspolitik, integration, ledelse og personaleudvikling, handicap- og ældreforhold, teknik og miljø samt økonomi og skat.

Kommunerne arbejder desuden med børnetandpleje, ungdomsskolen og fritidsundervisning. På det kulturelle områder handler opgaverne om folkebibliotekerne, idrætsorganisationer og kulturelle arrangementer.

Af sociale opgaver har kommunerne kontanthjælpssystemet, sygedagpenge og sociale pensioner. Desuden står de for aktiveringen af kontanthjælpsmodtagere, revalidering til personer, der har brug for særlig støtte til uddannelse eller til at klare et job.

Endelig har kommunerne det samlede ansvar for integrationen af flygtninge og indvandrere samt ansvar for beredskab og brandvæsen.

Arbejdsopgaver og virksomheder i branchen

De offentlige virksomheder udfører følgende opgaver:

Generelle offentlige tjenester
Branchen omfatter generel offentlig administration af ministerier, styrelser, regioner og kommuner.

 • Administration af love, bekendtgørelser, cirkulærer o.l., som varetages af centraladministrationen samt regionale og kommunale myndigheder
 • Administration af og tilsyn med finansielle og skattemæssige spørgsmål
 • Administration af skatteordninger
 • Opkrævning af toldafgifter og andre afgifter på varer samt behandling af
 • Skatteunddragelsessager
 • Toldadministration
 • Forvaltning af offentlige midler og offentlig gæld
 • Optagelse af offentlige lån og kontrol med udbetalingen heraf
 • Forvaltning af tjenester vedrørende generel økonomisk og social planlægning samt statistiske tjenester på de forskellige myndighedsniveauer
 • Folketinget, regionsråd og kommunalbestyrelser
 • Statsministeriets, Kirkeministeriets, Justitsministeriets, Finansministeriets og Skatteministeriets departementer og styrelser mv.
 • Regionernes og kommunernes centralforvaltninger
 • Rigsrevisionen
 • Hofmarskallatet
 • Danmarks Statistik
 • Domstolsstyrelsen
 • Landsskatteretten

Administration af sundhedsvæsen, undervisning, kultur og sociale forhold undtagen social sikring
Branchen omfatter offentlig administration af sundhedsvæsen, undervisning, kultur og sociale forhold.

 • Offentlig administration inden for sundhedsvæsen, undervisning, kultur, sport, rekreative aktiviteter, miljø, boligforhold og sociale forhold
 • Sponsorering af rekreative og kulturelle aktiviteter
 • Uddeling af offentlige tilskud til kunstnere
 • Forvaltning af affaldsindsamling og -bortskaffelse

Administration af og bidrag til erhvervsfremme
Branchen omfatter offentlig administration af erhvervsøkonomiske ordninger.

 • Statslig og kommunal administration af erhvervsøkonomiske ordninger, kontrolforanstaltninger mv., arealplanlægning, støttetildeling, energi og mineralske ressourcer, infrastruktur, transport, kommunikation, engros- og detailhandel, hoteller og turisme. Endvidere administrationen af generelle arbejdsmarkedsspørgsmål samt regional- og egnsudvikling. Omfatter såvel den centrale administration (fx i ministeriernes departementer) som de hertil knyttede direktorater, styrelser og råd i det omfang, de udfører administrative funktioner. Derimod er selve aktiviteten på de enkelte offentlige foretagender fx el- og fjernvarmeværker, kloakvæsen placeret under de pågældende aktiviteter.

Lovpligtig socialsikring mv.
Branchen omfatter bl.a. Lønmodtagernes Garantifond, A-kasser og lignende.

 • Lovpligtige socialsikringsordninger, herunder sygeforsikring, arbejdsulykkesforsikring og arbejdsløshedsforsikring, samt alderspension og ordninger, der dækker indtægtstab ved barsel, midlertidig uarbejdsdygtighed, tab af forsørger mv.
 • Ordninger uden bidragspligt, hvor midlerne hovedsageligt hidrører fra det offentlige
 • Arbejdsløshedskasser

Antal beskæftigede

Branchen beskæftiger 81.163 personer (2014), heraf 53.781 kvinder (66 procent). Antallet er faldet med ca. 16.000 over den seneste femårige periode.

Som det er i dag varetager kommunerne langt de fleste af opgaverne i den offentlige forvaltning, staten tager sig af noget mindre og regionerne af en endnu mindre del af de offentlige administrative opgaver.

Det offentlige beskæftiger traditionelt et meget stort antal personer med videregående uddannelser, især i statsadministrationen. Denne situation er under forandring, dels får flere og flere en videregående uddannelse, og dels ansætter det offentlige færre og færre af dem.

Kommunerne har i de senere år i stigende omfang ansat akademikere til en lang række administrative funktioner og specialfunktioner. Uddannelseskonsulenter sørger for personaleudvikling, økonomer arbejder med økonomistyring, prognoser og evaluering.

Jurister arbejder med udbud og kontrakter, mens en række andre akademikere arbejder med kommunikation, miljøopgaver, kvalitetssikring, it-systemer og forebyggelse.

På det statslige niveau arbejder den nuværende borgerlige regering i retning af en mindre offentlig sektor. Det sker både gennem reduktioner i de statslige institutioner og gennem privatisering og udlicitering af de administrative opgaver.

Uddannelser i branchen

Nedenfor er listet de hyppigst forekommende uddannelser blandt nyuddannede medarbejdere i branchen (2013-2015):

Kandidatuddannelser med flere end 500 nyuddannede

Kandidatuddannelser med 100-500 nyuddannede

Kandidatuddannelser med 30-100 nyuddannede

Bacheloruddannelser med flere end 100 nyuddannede

Bacheloruddannelser med 30-100 nyuddannede

Professionsbacheloruddannelser med flere end 300 nyuddannede

Professionsbacheloruddannelser med 35-300 nyuddannede

Erhvervsakademiuddannelser

Erhvervsuddannelser med flere end 300 nyuddannede

Erhvervsuddannelser med 35-300 nyuddannede

Se mere om statistik for Nyuddannedes beskæftigelse.

Fremtidsmuligheder

Der er naturligvis grænser for, hvor meget den offentlige sektor kan reduceres. En række serviceydelser, som traditionelt også udføres af private virksomheder, vil formentlig i stigende grad blive udliciteret.

Derimod vil staten, regionerne og kommunerne ikke kunne undvære offentligt ansatte til at løse de helt centrale administrative opgaver.

Faktisk mangler det offentlige allerede nu kvalificerede medarbejdere inden for en lang række områder, dels på grund af en generel tendens til, at den nyuddannede arbejdskraft søger mod det private, og dels fordi aldersfordelingen blandt offentligt ansatte viser en overvægt af personer, der forlader arbejdsmarkedet i løbet af 5-10 år.

Siden 1998 er antallet af akademikere, der har deres virke i den kommunale administration vokset med mere end 50 procent. Til sammenligning har der været en vækst i social- og sundhedspersonalet på 12 procent.

Væksten i antallet af akademikere spreder sig på alt fra biologer til it-folk og arkitekter. Særligt efterspurgt er dog økonomer, jurister og folk, der har læst statskundskab - de såkaldte DJØF'ere.

Der er gode muligheder for at gøre karriere inden for det offentlige.

Godt halvdelen af de offentligt ansatte har deres hverdag i landets kommuner. Stadig flere offentligt ansatte går på pension og efterløn i de kommende år, og der bliver stadig færre til at erstatte dem. Den offentlige sektor skal ud og hente en stor andel af en arbejdsstyrke, der får færre og færre nyuddannede.

Ændringer inden for de statslige organisationer, der udgør denne branche kommer næsten altid af politiske beslutninger om enten at reducere eller udvide aktiviteterne. Da både forsvar, politi og retsvæsen betjener en befolkning af nogenlunde konstant størrelse, er det ikke store forskydninger, der sker i antallet af beskæftigede.

Mere uddannelse

Nedenfor er listet de hyppigst forekommende efteruddannelser og videreuddannelser blandt medarbejdere i branchen:

Akademiuddannelser

Diplomuddannelser

Se en oversigt over HD-uddannelser, 2. del.

Masteruddannelser

Få mere at vide

Genvej til det offentlige
www.borger.dk

Kommunernes Landsforening
www.kl.dk

Danske Regioner
www.regioner.dk