Forsvar, politi og retsvæsen mv.
Arbejdsmarked

Forsvar, politi og retsvæsen mv.

Branchen rummer en række offentlige væsner og instanser, der i høj grad bærer samfundets struktur og udgør dets institutionelle rygrad.

Forsvaret, domstolene, fængselsvæsnet, politi og brandvæsen foruden de instanser der arbejder med udenrigsanliggender.

Fold alle afsnit ud

Om branchen

I Danmark er magten tredelt. Folketinget vedtager lovene (lovgivende magt), regeringen styrer landet efter lovene (udøvende magt), mens domstolene dømmer overtrædelser af lovene (dømmende magt).

Forsvaret håndhæver Danmarks og Rigsfælleskabets suverænitet og er en del af samfundets samlede beredskab.

Forsvaret løser opgaver i Danmark, i Rigsfælleskabet og udsendt i internationale missioner. Forsvaret råder over Hæren, Søværnet og Flyvevåbnet.

Politiet er statens ordensmagt. Politiets opgave er at håndhæve lovene uden i princippet at tage stilling til lovenes retmæssighed.

Anklagemyndigheden er underlagt Justitsministeren, der fører tilsyn med de offentlige anklagere. Anklagemyndigheden består af Rigsadvokaten, tre statsadvokaturer med tilhørende politikredse, politiet på Færøerne og i Grønland.

Domstolene omfatter den virksomhed, der udøves af administrative domstole, civil- og kriminalretter og af retsvæsenet. Herunder hører også anklagemyndigheden.

De almindelige domstole er Højesteret, landsretterne, Sø- og Handelsretten i København og byretterne. Til domstolenes organisation hører også retsvæsenet på Færøerne og i Grønland, Procesbevillingsnævnet og Den Særlige Klageret.

Kriminalforsorgen fuldbyrder de straffe, som domstolene har fastsat. Det gælder både frihedsstraffe og andre straffe, som for eksempel betingede domme og domme om samfundstjeneste.

Kriminalforsorgen driver fængsler og arresthuse, andre resocialiseringsforanstaltninger og skoler for personalet.

Arbejdsopgaver og virksomheder i branchen

Branchen er opdelt i en række underbrancher, hvis virksomheder udfører følgende opgaver:

Udenrigsanliggender
Branchen omfatter alle typer af anliggender, som staten formidler ud over de nationale grænser, uanset det er om bistand, kultur, militær eller diplomati.

 • Den virksomhed, som udøves af Udenrigsministeriet og diplomatiske og konsulære repræsentationer i udlandet eller kontorer i internationale organisationer
 • Administration af og støtte til information og kulturelle aktiviteter, som skal formidles ud over de nationale grænser
 • Bistand til udviklingslandene
 • Militærhjælp til andre lande
 • Forvaltning af udenrigshandelen, internationale finansielle og tekniske spørgsmål

Forsvar
Branchen omfatter aktiviteter i Forsvaret, herunder Hjemmeværnet og Beredskabsstyrelsen, inden for nationens grænser, bortset fra undervisning på militærets skoler.

 • Administration af og tilsyn med militære anliggender inden for hæren, flåden, flyvevåbnet
 • Væbnede styrker inden for hæren, flåden og flyvevåbnet
 • Tekniske korps, forsyningstropper, telegraftropper, efterretningsvæsen, personelforvaltning og andre ikke-væbnede styrker og enheder herunder tilvejebringelse af materiel, bygninger, forsyninger mv. og sanitetstroppernes virksomhed
 • Administration af og støtte til civilforsvaret
 • Hjemmeværnet og Beredskabsstyrelsen

Domstole og fængselsvæsen
Branchen omfatter domstole, civil- og kriminalretterne samt anklagemyndigheden. Branchen omfatter også kriminalforsorgen, herunder fængsler og arresthuse.

 • Den virksomhed, der udøves af administrative domstole, civil- og kriminalretter samt retsvæsenet, herunder Anklagemyndigheden
 • Afsigelse af domme og fortolkning af lovgivningen
 • Voldgift i civile søgsmål
 • Militærdomstoles virksomhed
 • Fængselsforvaltning og etablering af straffe- og forbedringsforanstaltninger, herunder resocialiseringsforanstaltninger og Kriminalforsorgen

Politi
Branchen omfatter politi, fx havnepoliti, grænsepoliti og kystvagt mv. Den virksomhed, der udøves af de regulære politikorps, havnepoliti, grænsepoliti, kystvagt og andre specialkorps, hvis opgaver omfatter færdselsregulering, registrering af udlændinge og administration af strafferegistre

Brandvæsen
Branchen omfatter brandbekæmpelse og brandforebyggende foranstaltninger udført af de regulære brandkorps og hjælpekorps.

 • Brandbekæmpelse og brandforebyggende foranstaltninger dvs. den virksomhed, som udøves af de regulære brandkorps og hjælpekorps, i forbindelse med brandforebyggende foranstaltninger, brandbekæmpelse, redning af mennesker og dyr, medvirken ved civile katastrofer, oversvømmelse, trafikulykker mv.

Antal beskæftigede

Branchen beskæftiger 54.001 personer (2014), heraf 13.955 kvinder (26 procent). Antallet er reduceret med ca. 11 procent over den seneste femårige periode.

Uddannelser i branchen

Nedenfor er listet de hyppigst forekommende uddannelser blandt nyuddannede medarbejdere i branchen (2013-2015):

Uddannelser med flere end 1.000 nyuddannede

Uddannelser med 500-1.000 nyuddannede

Uddannelser med 100-500 nyuddannede

Uddannelser med 25-50 nyuddannede

Se mere om statistik for Nyuddannedes beskæftigelse.

Fremtidsmuligheder

Det offentlige beskæftiger traditionelt et meget stort antal personer med videregående uddannelser, især i statsadministrationen. Denne situation er under forandring, dels får flere og flere en videregående uddannelse, og dels ansætter det offentlige færre og færre af dem.

På det statslige niveau har skiftende regeringer arbejdet i retning af en mindre offentlig sektor. Det sker både gennem reduktioner i de statslige institutioner og gennem privatisering og udlicitering af de administrative opgaver.

Der er naturligvis grænser for, hvor meget den offentlige sektor kan reduceres. En række serviceydelser, som traditionelt også udføres af private virksomheder, vil formentlig i stigende grad blive udliciteret.

Faktisk mangler det offentlige allerede nu kvalificerede medarbejdere inden for en lang række områder, dels på grund af en generel tendens til, at den nyuddannede arbejdskraft søger mod det private, og dels fordi aldersfordelingen blandt offentligt ansatte viser en overvægt af personer, der forlader arbejdsmarkedet i løbet af 5-10 år.

Der er gode muligheder for at gøre karriere inden for det offentlige.

Ændringer inden for de statslige organisationer, der udgør denne branche kommer næsten altid af politiske beslutninger om enten at reducere eller udvide aktiviteterne. Da både forsvar, politi og retsvæsen betjener en befolkning af nogenlunde konstant størrelse, er det ikke store forskydninger, der sker i antallet af beskæftigede.

Alligevel er forsvaret i disse år udsat for nogle udviklingstendenser, der dels skærer ned i antallet af fastansatte og dels ændrer i deres uddannelsesmæssige sammensætning. Ændringerne sker på baggrund af politikernes vurdering af den omgivende verden, hvor det såkaldte trusselsbillede ændrer sig. Det danske forsvar skal som medlem af NATO udføre andre typer opgaver.

Faktisk mangler det offentlige allerede nu kvalificerede medarbejdere inden for en lang række områder, dels på grund af en generel tendens til, at den nyuddannede arbejdskraft søger mod det private, og dels fordi aldersfordelingen blandt offentligt ansatte viser en overvægt af personer, der forlader arbejdsmarkedet i løbet af 5-10 år.

Mere uddannelse

Nedenfor er listet de hyppigst forekommende efteruddannelser og videreuddannelser blandt medarbejdere i branchen:

Akademiuddannelser

Diplomuddannelser

Masteruddannelser

Få mere at vide

Genvej til det offentlige
www.borger.dk

Forsvarskommandoen
www.forsvaret.dk

Om domstole i Danmark
www.domstol.dk

Kriminalforsorgen
www.kriminalforsorgen.dk

Beredskabsstyrelsen
www.brs.dk

Rigspolitiet
www.politi.dk