skovbrug
Arbejdsmarked

Skovbrug

Skovbrug er et meget lille erhverv, der beskæftiger ganske få mennesker og en del maskiner.

Skovbrug omfatter produktion af tømmer og andet vildtvoksende. Desuden laves produkter som brænde, trækul, træflis og træ til papirfremstilling mv. Disse aktiviteter foregår i både naturlige og beplantede skove.

Fold alle afsnit ud

Om branchen

Skovbruget dyrker træer på rod (beplantning, genplantning, omplantning, udtynding og bevarelse af skove og træbevoksninger). Desuden dyrker man træ til papirfremstilling og træ til brænde samt drift af forstplanteskoler.

Skovbrug er langstrakt arbejde. Der kan gå mellem 50 og 150 år, fra man planter et område til med små træer, til de er store nok til at blive fældet.

En typisk skovejendom tjener sine penge på produktion af træ samt ved produktion af juletræer og klippegrønt. To tredjedele af det træ, man fælder, er nåletræ. Ved siden af tjener skovbruget penge på udlejning af jagt og på leverancer til planteskoler.

Skovbrug producerer tømmer på roden og udnytter og indsamler vildtvoksende materiale fra skoven, såkaldt forstmateriale. Tømmeret kaldes også gavntræ, dvs. tømmer, der bruges til eksempelvis møbler og byggeri samt industritræ (af nåletræ) til fremstilling af spånplader og cellulose.

I anvendelse af træet er der i de senere år sket en ændring, idet en større del nu er hugst direkte til energiformål, enten brænde eller til brug i kraftværker (energitræ). Energitræ produceres mest i større skove og består næsten udelukkende af nåletræ.

Den videre forarbejdning begyndende med udsavning og høvling af træ, som almindeligvis sker uden for fældningsområdet, foregår i træindustrien, der fremstiller træ og træprodukter samt trækul.

Skovbrugserhvervet omfatter også dyrkning af træer på rod, fx beplantning, genplantning, omplantning, udtynding, bevarelse af skove og træbevoksninger.

Desuden skovning, fx træfældning og produktion af rundtømmer og brænde, dyrkning af juletræer og pyntegrønt, indsamling af skovprodukter og andre materialer fra vildtvoksende planter. Endelig driver erhvervet planteskoler med produktion af træer.

Serviceydelser til skovbrug omfatter skovbrugsfortegnelser, konsulentvirksomhed i skovbrugsledelse, tømmerevaluering, brandslukning og brandsikring af skove, skadedyrsbekæmpelse, massetaksation samt transport af kævler inden for skovområdet.

Arbejdsopgaver og virksomheder i branchen

Branchens virksomheder udfører følgende opgaver:

Dyrkning af træer og andre skovbrugsaktiviteter
Branchen omfatter bl.a. dyrkning af træer (bortset fra juletræer) på rod, træer til papir og energiproduktion, samt virksomheder, der drives af forstplanteskoler Branchen omfatter ikke fældning af træer eller fremstilling af flis.

 • Dyrkning af træer på rod: beplantning, genplantning, omplantning, udtynding og bevarelse af skove og træbevoksninger
 • Dyrkning af lavskov, træ til papirfremstilling og træ til brænde
 • Drift af forstplanteskoler
 • Disse aktiviteter kan udføres i naturlige eller beplantede skove

Skovning
Branchen omfatter fremstilling af rundtømmer, indsamling og fremstilling af træ og træhugningsaffald til energi samt fremstilling af trækul i skoven.

 • Skovning
 • Fremstilling af rundtømmer til skovbaserede produktionsindustrier
 • Fremstilling af rundtømmer, som anvendes i ubehandlet form, fx som minetømmer, hegnspæle og trafikpæle
 • Indsamling og fremstilling af træ til energi
 • Indsamling og fremstilling af træhugningsaffald til energi
 • Fremstilling af trækul i skoven (med traditionelle metoder)
 • Udbyttet fra denne aktivitet kan være tømmerstokke, træflis eller træ til brænde

Indsamling af vildtvoksende forstmateriale undtagen træer
Branchen omfatter indsamling af vilde planter o.lign. fx bær, svampe, nødder, mos og ålegræs.

 • Indsamling af vildtvoksende forstmateriale:
  • Svampe, trøfler
  • Bær
  • Nødder
  • Balata og andre gummier
  • Kork
  • Shellak og harpiks
  • Balsam
  • Vegetabilsk krølhår
  • Ålegræs
  • Agern, hestekastanjer
  • Mos og lav

Serviceydelser til skovbrug
Branchen omfatter serviceydelser til skovbrug, såsom konsulentvirksomhed, brandslukning, skadedyrsbekæmpelse samt skovbrugsfortegnelser og tømmerevaluering, transportydelser af tømmerstokke og udlejning af skovbrugsmaskiner.

 • Serviceydelser til skovbrug:
  • Skovbrugsfortegnelser
  • Konsulentvirksomhed vedrørende skovbrugsledelse
  • Tømmerevaluering
  • Brandslukning og brandsikring af skove
  • Skadedyrsbekæmpelse i skove
 • Serviceydelser til skovning:
  • Transport af tømmerstokke i skoven
 • Udlejning af skovbrugsmaskiner

Antal beskæftigede

Branchen beskæftiger 5.258 personer (2014), heraf 931 kvinder (18 procent). Antallet har været stabilt over den seneste femårige periode.

Skovbruget er et ganske lille erhverv, både fordi kun en mindre del af Danmark er dækket af skov og fordi arbejdet udføres med mandskabsbesparende maskiner, hvis det skal kunne betale sig. Endelig er skovdrift inde i en økonomisk nedgangsperiode.

Uddannelser i branchen

Nedenfor er listet de hyppigst forekommende uddannelser blandt nyuddannede medarbejdere i branchen (2013-2015):

Se mere om statistik for Nyuddannedes beskæftigelse.

Fremtidsmuligheder

Skovbruget forandrer sig meget hurtigt. Antallet af skovansatte funktionærer falder selv på de meget store ejendomme. Samtidig vokser specialisering og mekanisering i skovbruget. Næsten al plantning og det meste fældning bliver i dag lavet med maskiner.

Mere uddannelse

Nedenfor er listet de hyppigst forekommende efter- og videreuddannelser blandt medarbejdere i branchen:

Akademiuddannelser

Diplomuddannelser

Masteruddannelser

Få mere at vide

Skovdyrkerforeningen
www.skovdyrkerforeningen.dk

Dansk Skovforening
www.skovforeningen.dk

Dansk Hortonomforening
www.ja.dk

Danske Skov- og Landskabsingeniører (DSL)
www.skovogland.dk

Naturstyrelsen
www.naturstyrelsen.dk