fiskeri og akvakultur
Arbejdsmarked

Fiskeri

Fiskeri er et af de fire ældste erhverv. Virksomhederne beskæftiger sig i bund og grund med udnyttelsen af de animalske ressourcer. Primært til havs, men i stigende grad også i dambrug.

Erhvervet er præget af de store miljømæssige udfordringer, der både reducerer mængden af fisk og gør det vanskeligt at drive fiskeri på en økonomisk forsvarlig måde.

Fold alle afsnit ud

Om branchen

Fiskeri udnytter fiskeriressourcerne fra både hav- og ferskvandsmiljøer med fangst eller indsamling af fisk, krebsdyr, bløddyr og andre havprodukter, fx svampe.

Fiskeri omfatter hav-, kyst- eller ferskvandsfiskeri, fangst af saltvands- og ferskvandsskaldyr samt af bløddyr, hval- og grindefangst samt servicevirksomhed i forbindelse med fiskeri.

Havfiskeriforegår både med traditionelle fartøjer og med fartøjer, der anvendes til både fiskeri og forarbejdning og konservering af fisk. Forarbejdning af fisk finder desuden sted i land på virksomheder inden for fiskeindustrien.

Havbrug omfatter fiskeopdræt i havvand, herunder fremstilling af yngel af muslinger og østers mv., hummeryngel, rejeyngel, fiskeyngel og småfisk. Desuden dyrkning af spiselige tang- og algetyper.

Fiskeri, fiskeforarbejdning og den tilknyttede serviceindustri udgør hjørnestenene i erhvervsaktiviteten i de større fiskerihavnebyer og tegner sig eksempelvis i Skagen for ca. 25 procent af samtlige arbejdspladser. Ligeså i andre fiskerihavne som Hirtshals, Hanstholm, Thyborøn og Esbjerg.

Arbejdsopgaver og virksomheder i branchen

Fiskeriet er opdelt i en række underbrancher, hvis virksomheder udfører følgende opgaver:

Havfiskeri
Branchen omfatter havfiskeri på kommerciel basis samt fangst, indsamling og høst af vildtlevende fisk, krebs- og bløddyr, hvaler, skildpadder, søpunge, sækdyr og søpindsvin mv i hav og kystfarvande.

 • Fiskeri på kommerciel basis i hav- og kystfarvande
 • Fangst af fisk, krebsdyr og bløddyr i hav- og kystfarvande
 • Hvalfangst
 • Fangst af havlevende dyr: skildpadder, søpunge, sækdyr, søpindsvin mv.
 • Aktiviteter med fartøjer, der anvendes til både havfiskeri samt forarbejdning og konservering af fisk
 • Indsamling af andre havlevende organismer og materialer: naturperler, dyriske svampe, koraller og alger

Ferskvandsfiskeri
Branchen omfatter ferskvandsfiskeri på kommerciel basis samt fangst og indsamling af ferskvandslevende fisk, krebs- og bløddyr samt andre ferskvandslevende organismer.

 • Fiskeri på kommerciel basis i indlandsvande
 • Indsamling af ferskvandskrebsdyr og ferskvandsbløddyr
 • Fangst af ferskvandslevende dyr
 • Indsamling af ferskvandsmateriale

Havbrug
Branchen omfatter akvakultur i saltvand med opdræt og fremstilling af fisk, skaldyr og bløddyr samt fremstilling af yngel og tang.

 • Fiskeopdræt i havvand, herunder opdræt af havlevende prydfisk
 • Fremstilling af yngel af muslinger og østers mv., hummeryngel, rejeyngel, fiskeyngel og småfisk
 • Dyrkning af purpurhinde og andre spiselige tang- og algetyper
 • Opdræt af krebsdyr, muslinger, østers og andre bløddyr samt andre vandlevende dyr i havvand
 • Dambrugsaktiviteter i brakvand
 • Akvakulturaktiviteter i saltvandstanke eller saltvandsreservoirer
 • Drift af fiskeklækkerier (havvand)
 • Drift af havbaserede ormefarme

Ferskvandsbrug
Branchen omfatter akvakultur i ferskvand med opdræt og femstilling af fisk, krebs og bløddyr samt fiskeklækkerier og frøfarme.

 • Fiskeopdræt i ferskvand, herunder opdræt af ferskvandsprydfisk
 • Opdræt af krebs og bløddyr samt andre vandlevende dyr i ferskvand
 • Drift af fiskeklækkerier (ferskvand)
 • Frøfarme

Antal beskæftigede

Branchen beskæftiger 2.344 personer (2014), heraf 120 kvinder (5 procent). Antallet er steget med ca. 20 procent over den seneste femårige periode.

Fiskerierhvervet er sammen med landbruget den erhvervssektor, der har flest små virksomheder med under fem ansatte. Mange er selverhvervende og har egen kutter. Fiskeri er et udpræget mandeerhverv. Bare 5 procent af erhvervets udøvere er kvinder.

Fiskerne, som bemander fiskerbåde, trawlere og de store fiskeskibe, der også kan forarbejder fisken til havs, er i stigende grad uddannet inden for søfart og de teknologier, som bruges i moderne fiskeri.

Uddannelser i branchen

Nedenfor er listet de hyppigst forekommende uddannelser blandt nyuddannede medarbejdere i branchen (2013-2015):

Se mere om statistik for Nyuddannedes beskæftigelse.

Fremtidsmuligheder

Fiskerisektoren er i disse år inde i en alvorlig krise. Fiskene er truet af udryddelse, EU sætter grænser for, hvor mange fisk der må fanges, og nogle fiskefarvande er plaget af forurening.

Samtidig er fiskeriets konkurrencemæssige betingelser (markedsmæssige, fiskeripolitiske, arbejdsmarkedsforhold og finansieringsforhold) under dramatisk forandring internationalt og nationalt.

Flere og flere virksomheder opstår inden for dam- og havbrug, hvor man især giver sig af med opdræt af østers, dyrkning af spiselig tang samt en række servicevirksomheder i forbindelse med dambrug og fiskeavl.

Få mere at vide

Danmarks Fiskeriforening
www.fiskeriforening.dk

Dansk Akvakultur
www.danskakvakultur.dk