bank- og finansvirksomhed
Arbejdsmarked

Pengeinstitutter

For virksomhederne i denne branche er penge ikke bare et middel. Det er selve produktet, og det er den vare branchen tilbyder.

Pengeinstitutterne er Danmarks Nationalbank, alle banker, sparekasser og andelskasser og en række internetbanker.

Fold alle afsnit ud

Om branchen

En mindre del af banker og pengeinstitutters virksomhed er at administrere de private husholdningers betalingsordninger og opsparingskonti. Langt den vigtigste del af bankernes forretningsområde er at drive kommerciel finansieringsvirksomhed, forskellige former for forsikringsvirksomhed samt anden finansiel virksomhed.

Bank- og finansvirksomheder er tæt knyttet til en anden branche, Forsikring og pension.

Arbejdsopgaver og virksomheder i branchen

Branchen er opdelt i underbrancher, hvis virksomheder udfører følgende opgaver:

Centralbanker
Branchen omfatter kun Nationalbanken.

Banker, sparekasser og andelskasser
Branchen omfatter pengeinstitutter, der modtager indlån og yder kredit eller udlån af kapital. Ydelsen af kredit kan fx være lån, realkredit eller kreditkort.

  • Modtagelse af indlån og/eller nære substitutter for indlån og ydelse af kredit eller udlån af kapital. Ydelsen af kredit kan have forskellige former, fx lån, realkredit, kreditkort mv. Denne virksomhed udøves i almindelighed af pengeinstitutter undtagen centralbanken, fx
  • Banker
  • Sparekasser
  • Andelslånekasser

Antal beskæftigede

Branchen beskæftiger 38.353 personer (2014), heraf 19.304 kvinder (50 procent). Antallet har været faldende over den seneste femårige periode svarende til 14 procent.

Størstedelen af de ansatte i branchen har en kontor-, økonomi-, finans- eller bankuddannelse. Desuden ansættes en række personer med uddannelse inden for jura, sprog og kommunikation samt viden om forsikringsforhold, statistik og international handel.

Uddannelser i branchen

Nedenfor er listet de hyppigst forekommende uddannelser blandt nyuddannede medarbejdere i branchen (2013-2015):

Uddannelser med flere end 500 nyuddannede

Uddannelser med 20-500 nyuddannede

Se mere om statistik for Nyuddannedes beskæftigelse.

Fremtidsmuligheder

I banksektoren vokser efterspørgslen efter akademisk uddannede medarbejdere. Tendensen er, at der bliver ansat flere og flere akademikere i mange forskellige typer af jobs. Udviklingen skyldes bl.a. en stigende grad af kompleksitet i arbejdsopgaverne.

På det danske finansmarked er der foregået en såkaldt brancheglidning, som bl.a. indebærer, at banker driver forsikringsvirksomhed, realkreditinstitutioner investerer i bankvirksomhed osv. I dag er der mindre forskel på banker, forsikringsselskaber og realkreditinstitutioner, end der var tidligere.

Konkurrencen i finanssektoren er øget. I Danmark kontrollerer storbankerne en stigende del af den fremmede kapital i industrien. Modsat falder virksomhedernes egenkapital. Dette giver bankerne en høj grad af kontrol over virksomhederne, fordi de ejer mere af dem.

Udviklingstendenser

Udviklingen i finanssektoren er præget af automatisering af en lang række arbejdsfunktioner. Udviklingen fører til ændringer i medarbejdernes arbejdsopgaver. Virksomheder, der benytter teknologi til at forbedre de finansielle aktiviteter, går under betegnelsen fintech (ordet er en sammentrækning af financial og technology).

Begrebet dækker således nye applikationer, processer, produkter eller forretningsmodeller inden for den finansielle sektor, tilbudt som en tjeneste via internettet, og udbudt af banker eller forsikringsselskaber.

Tjenesterne kan stamme fra forskellige uafhængige tjenesteudbydere herunder mindst én licenseret bank eller et forsikringsselskab.

Mere uddannelse

Nedenfor er listet de hyppigst forekommende efteruddannelser og videreuddannelser blandt branchens medarbejdere:

Akademiuddannelser

Diplomuddannelser

Se en oversigt over HD-uddannelser, 2. del.

Masteruddannelser

Få mere at vide

Finanssektorens Arbejdsgiverforening
www.fanet.dk

Finans Danmark
www.finansdanmark.dk

Finansforbundet
www.finansforbundet.dk

Finansstyrelsen
www.økonomistyrelsen.dk

Realkreditrådet (RR)
www.realkreditraadet.dk

Finanstilsynet
www.finanstilsynet.dk