forsikring og pension
Arbejdsmarked

Forsikring og pension

Forsikrings- og pensionsvirksomheder sælger sikkerhed og økonomisk tryghed.

Blandt deres vigtigste arbejdsopgaver er dog investering og finansiering, hvor de opbygger finansielle aktiver, der skal anvendes til forsikringstagernes erstatningskrav og udbetaling af pensioner.

Selskaberne arbejder altså på mange måder som pengeinstitutter og ligner dem i deres opbygning, ligesom de ansætter personale med tilsvarende baggrund.

Fold alle afsnit ud

Om branchen

Et forsikringsselskab er en finansiel virksomhed, der mod betaling overtager individuelle eller erhvervsmæssige risici. Virksomhederne er samtidig underlagt tilsynsvirksomhed fra Finanstilsynet, som sikrer, at lovens krav om selskabernes soliditet overholdes.

En pensionskasse er en organisation, der udbetaler alderspensioner og forvalter midler opsparet til dette formål. Ofte tegnes tilknyttede invalide-, livs- og ulykkesforsikringer.

Pensionskasser oprettet efter overenskomst mellem arbejdsgivere og arbejdstagere falder i to grupper: Firmapensionskasser, der dækker en enkelt virksomhed eller koncern, og tværgående pensionskasser, der typisk dækker en faggruppe på tværs af virksomheder. En tværgående pensionskasse ejes af medlemmerne i forening.

Pensionskasser omfatter Foreninger, som har til formål at udbetale pensionsydelser til medlemmerne af pensionskassen samt ATP.

Arbejdsopgaver og virksomheder i branchen

Forsikring og pension er opdelt i en række underbrancher, hvis virksomheder udfører følgende opgaver:

Livsforsikring
Branchen omfatter tegning livrente- og livsforsikringspolicer, indkomstforsikringspolicer ved handicap og forsikringspolicer for dødsfald som følge af ulykke og lemlæstelse (med og uden et væsentligt opsparingselement).

Anden forsikring
Branchen omfatter forsikring af enhver art, der ikke er livsforsikring.

  • Forsikringsvirksomhed bortset fra livsforsikring
  • Ulykkesforsikring, brandforsikring
  • Sygeforsikring
  • Rejseforsikring
  • Ejendomsskadeforsikring
  • Forsikring af automobiler, både og skibe, fly, transportforsikring
  • Forsikring mod økonomisk tab samt ansvarsforsikring

Genforsikring
Branchen omfatter risikoovertagelse i forbindelse med forsikringspolicer, som er tegnet af livsforsikrings- og forsikringsselskaber

Pensionskasser
Branchen omfatter foreninger, hvis formål er at udbetale pension til medlemmerne, herunder ATP. Der er typisk tale om medlemsejede foreninger gennem lønmodtagerorganisationer.

Anden pensionsforsikring
Branchen omfatter fx forsikringsselskaber, firmapensionskasser, som udbetaler pension på normale forsikringsvilkår.

Antal beskæftigede

Branchen beskæftiger 17.690 personer (2014), heraf 8.884 kvinder (50 procent). Antallet har ligget stabilt over den seneste femårige periode.

Foruden assurandører og andre forsikringsmedarbejdere, er der i forsikringsselskaberne og i pensionskasser ansat et stort antal administrative medarbejdere. Mere specialiserede erhvervsgrupper er socialrådgivere, lægekonsulenter, aktuarer m.v.

Uddannelser i branchen

Nedenfor er listet de hyppigst forekommende uddannelser blandt nyuddannede medarbejdere i branchen (2013-2015):

Uddannelser med flere end 100 nyuddannede

Uddannelser med 25-100 nyuddannede

Se mere om statistik for Nyuddannedes beskæftigelse.

Fremtidsmuligheder

Forsikrings- og pensionsbranchen er inde i en udvikling, der indebærer, at antallet af selskaber bliver mindre i takt med, at de enkelte selskaber bliver større.

Samtidig præges udviklingen af øget digitalisering og automatisering af en lang række arbejdsfunktioner. Udviklingen fører til ændringer i medarbejdernes arbejdsopgaver. Virksomheder, der benytter teknologi til at forbedre de finansielle aktiviteter, går under betegnelsen fintech (ordet er en sammentrækning af financial og technology).

Over en årrække har det danske finansmarked ændret sig ved en såkaldt brancheglidning, som bl.a. indebærer, at banker driver forsikringsvirksomhed. I dag er der mindre forskel på banker, forsikringsselskaber og andre finansselskaber, end der var tidligere.

Forsikrings- og pensionsselskaber har øget deres fokus på kost og motion som årsag til et voksende antal livsstilssygdomme. Et dansk forsikringsselskab har fx overtaget en af landets største fitnesskæder.

Mere uddannelse

Nedenfor er listet de hyppigst forekommende efteruddannelser og videreuddannelser blandt medarbejdere i branchen:

Akademiuddannelser

Diplomuddannelser

Masteruddannelser

Få mere at vide

Forsikring og Pension
www.forsikringogpension.dk

Finanssektorens Arbejdsgiverforening
www.fanet.dk

Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening (DFL)
www.dfl.dk

Finansforbundet
www.finansforbundet.dk