Specialiseret bygge- anlægsarbejde
Arbejdsmarked

Specialiseret bygge- og anlægsvirksomhed

Specialiseret bygge- og anlægsvirksomhed omfatter selve udførelsen af de forskellige byggeopgaver, jordarbejde, støbning af fundamenter, murer-, maler-, tømrerarbejde osv.

Disse opgaver udføres af håndværksvirksomheder med et eller flere faglige specialer. Virksomhederne kan være selvstændige firmaer, eller de kan være afdelinger i et stort entreprenørfirma.

Fold alle afsnit ud

Om branchen

Byggeri er alle typer bygninger med tag på, mens anlægsarbejder er åbne strukturer, fx motorveje, veje, broer, jernbaner, havne og kloaksystemer, industrianlæg, rørledninger og cykelstier mv.

Forberedende byggepladsarbejder omfatter typisk rydning af byggepladser, jordarbejde, fx udgravning, opfyldning, nivellering og planering af byggepladser, rendegravning, oprensning, sprængning mv. Og endelig dræning af byggepladser, landbrugs- eller skovbrugsjord.

Forud for byggearbejdet kan gå funderingsundersøgelser i form af prøveboringer og prøveudtagning med henblik på bygge- og anlægsarbejde, geofysiske, geologiske eller lignende formål.

En række bygge- og anlægsopgaver udføres af specialiserede virksomheder med fagligt uddannede håndværkere som centrale medarbejdere. Disse virksomheder kaldes også fagentreprenører, når de på et byggeprojekt påtager sig en underentreprise.

Arbejdsopgaver og virksomheder i branchen

Branchen er opdelt i en række underbrancher, hvis virksomheder udfører følgende opgaver:

Nedrivning
Branchen omfatter virksomheder, der er specialiseret i nedrivning af bygninger og andre konstruktioner.

Forberedende byggepladsarbejder
Branchen omfatter rydning af byggepladser og forberedende arbejder, som fx rydning, dræning og udgravning.

 • Forberedende byggepladsarbejder
 • Rydning af byggepladser
 • Jordarbejde: udgravning, opfyldning, nivellering og planering af byggepladser, rendegravning, oprensning, sprængning mv.
 • Forberedende byggepladsarbejder i forbindelse med minedrift
 • Afgravning og anden udvikling og forberedelse af mineraludvinding og mineområder, bortset fra olie- og gasfelter
 • Dræning af byggepladser
 • Dræning af landbrugs- eller skovbrugsjord

Funderingsundersøgelser
Branchen omfatter funderingsundersøgelser, der sker med henblik på bygge- og anlægsarbejde, geofysiske, geologiske eller lignende formål.

Tagdækningsvirksomhed
Branchen omfatter taglægning, tagbeklædning og tækkemænd. Omfatter ikke udlejning af udstyr til tagdækning.

 • Taglægning
 • Tagbeklædning
 • Tækkemænd

Murere
Branchen omfatter murerarbejde.

Anden bygge- og anlægsvirksomhed, som kræver specialisering
Branchen omfatter et bredt udsnit af bygge- og anlægsaktiviteter, som kræver specifikke færdigheder eller udstyr, som fx pilotering, affugtning, brolæggerarbejde, hegnopsætning og udlejning af kraner med operatør.

 • Anlægsvirksomhed, som er specialiseret inden for et område, der er fælles for forskellige bygningstyper, og som kræver specialiserede færdigheder eller udstyr
 • Anlæg af fundamenter, herunder pilotering
 • Fugtisolerings- og imprægneringsarbejde
 • Affugtning af bygninger
 • Skaktboring
 • Montage af ikke-egenfremstillede stålelementer
 • Stålbøjning
 • Brolæggerarbejde
 • Opsætning og nedtagning af stilladser og arbejdsplatforme
 • Opførelse af skorstene og industriovne
 • Arbejde med særlige adgangsforhold, der kræver klatringsfærdigheder og brug af tilhørende udstyr, fx arbejde i højden på høje bygninger
 • Hegnopsætning
 • Underjordisk arbejde
 • Anlæg af udendørs svømmebassiner
 • Damprensning, sandblæsning og lignende aktiviteter udvendig på bygninger
 • Udlejning af kraner og andet byggeudstyr, som ikke kan henføres til en særlig anlægstype, med operatør

Antal beskæftigede

Branchen er meget lille og beskæftiger 26.405 personer, heraf 1.597 kvinder (6 procent). Antallet har været stigende med ca. 3.500 set over den seneste 5-årige periode.

Uddannelser i branchen

Nedenfor er listet de hyppigst forekommende uddannelser blandt nyuddannede medarbejdere i branchen (2013-2015):

Uddannelser med flere end 100 nyuddannede

Uddannelser med 25-100 nyuddannede

Se mere om statistik for Nyuddannedes beskæftigelse.

Fremtidsmuligheder

Inden for byggeriet er indtjeningsmulighederne generelt gode, når der er gang i byggeriet, og en faglig uddannelse inden for byggeri kan være en god platform for at videreuddanne sig, både i branchen og udenfor.

Byggebranchen er afhængig af udviklingen internationalt og i Danmark. Når der er krise, og det går dårligt med beskæftigelsen, er byggeriet en af de første brancher, der mærker det. Ingen tør eller vil bruge penge på store bygge- og anlægsarbejder, hvis tiderne er dårlige.

Når folk igen tror på fremtiden, investerer virksomhederne, flere kommer i arbejde, og pengene cirkulerer hurtigere i samfundsøkonomien. Så stiger behovet for at bygge nye virksomheder, flere boliger, veje og broer. Stigende beskæftigelse inden for byggeriet er derfor ofte tegn på, at tiderne er ved at blive bedre.

Mere uddannelse

Nedenfor er listet de hyppigst forekommende efter- og videreuddannelser blandt branchens medarbejdere:

Få mere at vide

Dansk Byggeri
www.danskbyggeri.dk

Håndværksrådet
www.smvdanmark.dk

Bygge-, Anlægs- og Trækartellet (BAT Kartellet)
www.batkartellet.dk

Byggefagenes Kooperative Landssammenslutning
www.kooperationen.dk

Fagligt Fælles Forbund - 3f
www.3f.dk

Teknisk Landsforbund
www.tl.dk