Anlægsentreprenører
Arbejdsmarked

Anlægsentreprenører

Entreprenører er virksomheder, der påtager sig at udføre et nøje beskrevet arbejde, en entreprise, for andre, som regel til en fast pris.

Anlægsentreprenører gennemfører anlægsprojekter, herunder den praktiske udførelse af anlæggene. Branchens virksomheder udfører både generel anlægsvirksomhed og specialiseret anlægsvirksomhed.

Fold alle afsnit ud

Om branchen

Generel anlægsvirksomhed handler om gennemførelse af projekter, mens den specialiserede virksomhed dækker over den praktiske udførelse af anlægsarbejder.

Anlægsarbejder er – populært sagt - faste, udendørs installationer uden tag. Og dermed ikke byggearbejde.

Anlægsentreprenører udfører både nye anlæg, reparation og vedligeholdelse, tilbygning og ombygning, opstilling af konstruktioner på stedet samt anlæg af mere midlertidig karakter.

Opgaverne er større anlægsarbejder som motorveje, veje, broer, tunneller, jernbaner, lufthavne, havne og andre vandprojekter, kunstvandingssystemer, kloaksystemer, industrianlæg, rørledninger og forsyningsledninger, udendørs sportsanlæg mv.

Arbejdet udføres for egen regning eller på honorar- og kontraktbasis. Dele af arbejdet og undertiden alt det praktiske arbejde kan udliciteres.

Arbejdsopgaver og virksomheder i branchen

Anlægsentreprenører omfatter en række underbrancher, hvis virksomheder udfører følgende arbejdsopgaver:

Fremstilling af asfalt og tagpap
Branchen omfatter fremstilling af asfalt, produkter af asfalt og tagpap: Asfaltfabrikker, fremstilling af produkter af asfalt og lignende materiale, fx asfaltbaserede klæbemidler, kultjærebeg mv. samt fremstilling af tagpap.

Anlæg af veje og motorveje
Branchen omfatter anlæg af veje eller landingsbaner, vejbelægning, afmærkning, opsætning af autoværn eller skilte osv. Dele af arbejdet kan udliciteres. 

De største opgaver er anlæg af motorveje, veje, gader og andre færdselsårer til kørende og gående trafik samt belægningsarbejde på gader, veje, landeveje, broer, tunneller, herunder:

 • Asfaltering af veje
 • Afstribning og anden vejafmærkning
 • Opsætning af autoværn, støjværn, skilte o.l.
 • Anlæg af start- og landingsbaner i lufthavne

Anlæg af jernbaner og undergrundsbaner
Branchens virksomheder anlægger jernbaner, letbaner eller undergrundsbaner, og udfører opsætning af støjværn eller skilte osv. Dele af arbejdet kan udliciteres. 

Anlæg af broer og tunneller
Branchen omfatter anlæg af broer og tunneller. Dele af arbejdet kan udliciteres. 

Anlæg af ledningsnet til væsker
Branchen omfatter anlæg af forsyningsledninger og eventuelle tilhørende bygninger og konstruktioner, som er en del af forsyningssystemerne (fx rensningsanlæg). Branchen omfatter også brøndboring. Dele af arbejdet kan udliciteres. 

Opgaverne omfatter anlægsarbejder i forbindelse med:

 • Rørledninger for olie, gas o.l.
 • Fjernledninger og ledningsnet i bynære områder
 • Vandledningsnet (hoved- og stikledninger)
 • Kunstvandingssystemer herunder kanaler
 • Vandreservoirer
 • Kloakanlæg, herunder reparation
 • Rensningsanlæg
 • Pumpestationer

Et mindre område er brøndboring.

Anlæg af ledningsnet til elektricitet og kommunikation
Branchen omfatter anlæg af ledningsnet til strøm eller kommunikation samt anlæg af elværker. Dele af arbejdet kan udliciteres. Anlægsarbejder udføres i forbindelse med:

 • Fjernledninger og ledningsnet i bynære områder
 • Ledningsnet til fjernkommunikation og -elforsyning samt til kommunikation og elforsyning i byområder
 • Elværker

Anlæg af vandveje, havne, diger og dæmninger
Branchen omfatter anlæg af havne- og flodanlæg, diger og dæmninger samt rensning af vandveje. Dele af arbejdet kan udliciteres. 

Anlæggene omfatter:

 • Vandveje, havne- og flodanlæg, lystbådehavne (marinaer), kammersluser mv.
 • Diger og dæmninger
 • Oprensning af vandveje

Anden anlægsvirksomhed
Branchen omfatter virksomheder, der bygger industrianlæg (ikke bygninger) såsom raffinaderier, udendørs sportsanlæg samt udstykning af jord med veje og forsyningsnet. Dele af arbejdet kan udliciteres. 

Anlægsarbejderne omfatter:

 • Opførelse af industrianlæg undtagen bygninger, fx raffinaderier og kemiske fabrikker
 • Anlægsarbejde undtagen bygninger, fx udendørs sportsanlæg
 • Udstykning af jord med jordforbedring (fx anlæg af veje, forsyningsinfrastruktur mv.)

Antal beskæftigede

Branchen beskæftiger 16.086 personer (2014), heraf 1.461 kvinder (9 procent). Antallet har været svagt faldende over den seneste femårige periode.

De største grupper af kernemedarbejdere i branchen er Bygningskonstruktører og bygningsingeniører foruden faglærte tømrere, anlægsgartnere og struktører.

Uddannelser i branchen

Nedenfor er listet de hyppigst forekommende uddannelser blandt nyuddannede medarbejdere i branchen (2013-2015):

Se mere om statistik for Nyuddannedes beskæftigelse.

Fremtidsmuligheder

Anlægsvirksomhed er et område, hvor det er muligt at gøre karriere på flere niveauer. Indtjeningsmulighederne er generelt gode, når der er gang i byggeriet, og en faglig uddannelse inden for bygge- anlægsområdet kan være en god platform for at videreuddanne sig, både i branchen og udenfor.

Anlægsbranchen er afhængig af udviklingen internationalt og i Danmark. Når der er krise, og det går dårligt med beskæftigelsen, er byggeriet en af de første brancher, der mærker det.

Når konjunkturerne er bedre, foretages der flere investeringer i store anlægsarbejder. Det er ofte staten, regionerne eller kommunerne, der står for de store anlægsprojekter.

Mere uddannelse

Nedenfor er listet de hyppigst forekommende efteruddannelser og videreuddannelser blandt branchens medarbejdere:

Akademiuddannelser

Diplomuddannelser

Se en oversigt over HD-uddannelser, 2. del.

Masteruddannelser

Få mere at vide

Dansk Byggeri
www.danskbyggeri.dk

Håndværksrådet
www.smvdanmark.dk

Bygge-, Anlægs- og Trækartellet (BAT Kartellet)
www.batkartellet.dk

Byggefagenes Kooperative Landssammenslutning
www.kooperationen.dk

Fagligt Fælles Forbund - 3f
www.3f.dk

Teknisk Landsforbund
www.tl.dk