Private husholdninger med ansat medhjælp
Arbejdsmarked

Private husholdninger med ansat medhjælp

Her er tale om servicevirksomhed, der bidrager til husholdningernes aktiviteter i deres egenskab af arbejdsgivere for ansat personale.

Serviceydelserne er kun til privat forbrug. De betragtes ikke som en ydelse på forretningsvilkår og kan fx ikke leveres af virksomheder, men kun af enkeltpersoner.

Fold alle afsnit ud

Om branchen

Branchen omfatter den virksomhed, der ydes i private hjem som bidrag til husholdningernes aktiviteter. Husholdningerne er, med andre ord, i rollen som arbejdsgiver for ansat personale. Det er job som fx husassistent, kok, tjener, butler, vaskemedhjælp, gartner, portvagt, staldkarl, chauffør, portner, guvernante, huslærer, sekretære mv.

Med hertil hører desuden privatansatte handicaphjælpere.

Arbejdsopgaver og virksomheder i branchen

Branchens ansatte i private husholdninger udfører følgende opgaver:

Husholdninger med ansat medhjælp
Branchen omfatter private husholdninger med ansat medhjælp, fx kokke, gartnere, staldkarle, sekretærer og hussassistenter. Handicappede med egen ansat hjælp hører også under denne branche.

  • Husholdningernes aktiviteter i deres egenskab af arbejdsgivere for ansat personale som fx husassistenter, kokke, tjenere, butlere, vaskemedhjælp, gartnere, portvagter, staldkarle, chauffører, portnere, guvernanter, huslærere, sekretærer mv.
  • Tjenestepersonalet kan således oplyse om arbejdsgiverens virksomhed i forbindelse med folketællinger og undersøgelser, selv om arbejdsgiveren er en privatperson. De produkter, der fremstilles gennem denne aktivitet, forbruges af den pågældende husholdning.
  • Handicappede med egen ansat hjælp

Private husholdningers produktion af varer til eget brug    
Branchen omfatter husholdningers produktion af varer til egen forsørgelse, fx jagt, indsamling, landbrug samt produktion af beklædning til eget brug.

  • Private husholdningers ikke nærmere angivne produktion af varer til egen forsørgelse, dvs. private husholdninger, der udøver en række aktiviteter, hvor der produceres varer til egen forsørgelse. Disse aktiviteter omfatter jagt og indsamling, landbrug, den private husholdnings produktion af bolig og beklædning og andre varer til egen forsørgelse.
    (Hvis private husholdninger også producerer markedsførte varer, klassificeres de efter den pågældende vareproducerende branche. Hvis de hovedsageligt udøver en specifik vareproducerende aktivitet til egen forsørgelse, klassificeres de under den pågældende vareproducerende industri eller branche.)

Private husholdningers produktion af tjenesteydelser til eget brug
Branchen omfatter ydelser som fx madlavning, pasning af husholdningens medlemmer, undervisning i private husholdninger til egen forsørgelse.

  • Private husholdningers ikke nærmere angivne produktion af tjenesteydelser til egen forsørgelse. Disse aktiviteter omfatter madlavning, undervisning, pasning af husholdningens medlemmer og andre tjenesteydelser, som husholdningen producerer til egen forsørgelse.
    (Hvis private husholdninger også producerer flere varer til egen forsørgelse, klassificeres de under private husholdningers ikke nærmere angivne produktion af varer til egen forsørgelse.)

Antal beskæftigede

Branchen beskæftiger 3.806 personer (2014), heraf 3.390 kvinder (90 procent). Antallet er faldet med godt 10 procent over den seneste femårige periode.

Uddannelser i branchen

Nedenfor er listet de hyppigst forekommende uddannelser blandt nyuddannede medarbejdere i branchen (2013-2015):

Se mere om statistik for Nyuddannedes beskæftigelse.

Fremtidsmuligheder

Selv om antallet af beskæftigede er faldet, forventes det, at private husholdninger i fremtiden i tilsvarende eller stigende omfang vil benytte ansat personale.

Automatisering og migration medfører et stigende udbud af, især, ufaglært arbejdskraft og dermed en forventelig lavere pris på tjenende arbejdskraft. Flere mister jobbet helt og må finde nye – typisk lavtlønnede – job.