organisationer og foreninger
Arbejdsmarked

Organisationer og foreninger

Branchen omfatter organisationer, der varetager særlige gruppers interesser eller fremmer idéer over for offentligheden.

Foreninger har udover medlemmerne en række ansatte til dels at varetage medlemmernes interesser og dels at løse en række administrative opgaver.

Fold alle afsnit ud

Om branchen

Organisationerne opdeles efter formål, fx selvstændige erhvervsdrivendes, arbejdstageres og det videnskabelige samfunds interesser eller fremme af religiøse, politiske, kulturelle eller rekreative idéer og aktiviteter.

Organisationer og foreninger er fællesbetegnelser for en lang række kollektive sammenhænge, som mennesker opretter og indgår i for at yde tjenester, varetage interesser, fremme krav, udøve magt og realisere fælles mål.

Arten og antallet af organisationer er derfor meget omfattende. Forenings- og organisationskulturen i Danmark er veludbygget, hvilket kan tages som udtryk for, at mange gerne vil have indflydelse på deres eget liv. Det er et billede på interessen og indflydelsen i det danske samfund.

En meget stor del af dem er faktisk så store og velorganiserede, at de også er arbejdsplads for en masse mennesker.

Organisationer og foreninger inden for undervisning og skole, miljø og natur, politik mv. samt faglige organisationer og organisationer på arbejdsmarkedet bruger i stort omfang lønnet arbejdskraft.

Desuden findes foreninger, der er helt afhængige af frivillige, og som ikke omtales her. De udgør 80 procent af alle foreninger. Det største frivillige arbejde målt i arbejdstimer findes i idrætsforeningerne. Til denne kategori af organisationer hører også det frivillige sociale arbejde, der udføres i samarbejde med det offentlige.

Arbejdsopgaver og virksomheder i branchen

Branchen omfatter en række underbrancher, der udfører følgende opgaver:

Erhvervs- og arbejdsgiverorganisationer
Branchen omfatter erhvervs- og arbejdsgiverorganisationer, som varetager særlige gruppers interesser eller fremmer idéer for offentligheden. Disse organisationer har for det meste en medlemskreds.

 • Organisationer, hvis aktiviteter er koncentreret om udvikling og fremme af virksomhed inden for en bestemt branche, herunder landbrug, eller den økonomiske vækst eller erhvervsbetingelserne inden for et bestemt geografisk område, eller en administrativ enhed uden særlig hensyntagen til en bestemt branche. De væsentligste aktiviteter består i formidling af information, repræsentation over for det offentlige, public relation-arbejde og overenskomstforhandlinger
 • Handelskamre
 • Håndværkerlaug
 • Landboforeningernes landsorganisationer
 • Lokale og regionale erhvervsråd
 • Brancheforeninger
 • Centerforeninger

Faglige sammenslutninger
Branchen omfatter faglige sammenslutninger, hvor aktiviteten hovedsaglig består i formidling af viden for og mellem deres medlemmer.

 • Organisationer, hvis medlemmer har en særlig tilknytning til en bestemt disciplin eller et erhvervsmæssigt eller teknisk fagområde som fx sammenslutninger af læger, jurister, revisorer, ingeniører, arkitekter mv.
 • Sammenslutninger af medlemmer, som har specialiseret sig indenfor videnskabelige, akademiske og kulturelle aktiviteter, fx sammenslutninger af forfattere, malere, kunstnere af forskellig art, journalister mv.
 • Aktiviteten består hovedsagelig i formidling af viden, fastsættelse af og kontrol med overholdelsen af normer for normal praksis, repræsentation over for det offentlige samt public relation-arbejde
 • Lærde selskabers virksomhed

Fagforeninger
Branchen omfatter foreninger, der varetager lønmodtagernes interesser.

 • Varetagelse af organiserede arbejdstageres interesser
 • Sammenslutninger, hvis medlemmer er arbejdstagere, som hovedsagelig engagerer sig i at repræsentere deres synspunkter i lønspørgsmål og spørgsmål vedrørende arbejdssituationen samt i koordinering af fællesaktioner
 • Aktiviteter, der udøves af industriforbund, fagforeninger sammensat af tilsluttede afdelinger og lønmodtagerorganisationer sammensat af tilsluttede fagforeninger på basis af fag, geografisk område, organisationsstruktur eller andre kriterier

Religiøse institutioner og foreninger
Branchen omfatter religiøse institutioner og foreninger, hvis formål det er at fremme religiøsitet

 • Den danske folkekirke, den romersk-katolske kirke, frikirker, islamiske trossamfund, det mosaiske trossamfund, Jehovas Vidner, missionsselskaber mv.
 • Religiøse foreninger og bevægelser
 • Menighedsråd og -kasser
 • Drift af kirker og kirkegårde i det omfang, de drives af menighedsrådene

Politiske partier
Branchen omfatter politiske partier og deres ungdomsorganisationer

 • Virksomhed, der udøves af politiske partier, herunder af deres ungdomsorganisationer. Disse organisationers hovedfunktion er bl.a. at få opstillet og valgt medlemmer til repræsentative forsamlinger. Aktiviteterne kan også omfatte formidling af oplysninger, public relation-arbejde, tilvejebringelse af pengemidler mv.

Andre organisationer og foreninger
Branchen omfatter en bred vifte af forskellige organisationer og foreninger med forskellige mål, der skal fremme kulturelle eller kreative idéer og aktiviteter. Fx lejer-, litteratur- og haveforeninger samt film- og fotoklubber.

 • Virksomhed, der udøves af organisationer, som ikke er direkte tilknyttet et politisk parti, men som arbejder for at fremme sager af offentlig interesse ved hjælp af oplysningskampagner, politisk indflydelse, tilvejebringelse af midler mv.
 • Organisationer, der fremmer kulturelle og uddannelsesmæssige foranstaltninger i.a.n.
 • Organisationer, der arbejder til beskyttelse og forbedring af vilkårene for særlige grupper, fx etniske grupper og andre minoritetsgrupper
 • Lejerforeninger, forbrugerorganisationer, borgerinitiativer eller protestbevægelser, miljø- og økologibevægelser, dyreværnsforeninger
 • Foreninger, hvis formål er socialt samvær, fx rotary-klubber, loger mv., friluftsorganisationer, spejderorganisationer, campingorganisationer
 • Ungdomsorganisationer (undtagen politiske partiers ungdomsorganisationer), studenterforeninger, klubber og broderforbund mv.
 • Personaleforeninger
 • Långivning ydet af organisationer og foreninger
 • Foreninger med kulturelle eller rekreative aktiviteter eller hobbyer (bortset fra sport og spil), fx litteraturforeninger, lokalhistoriske foreninger, haveselskaber, film- og fotoklubber, musik- og kunstforeninger, håndværksforeninger og frimærkeklubber mv.
 • Dansk Cyklist Forbund, FDM, Forbrugerrådet, Dansk Vandrelaug

Antal beskæftigede

Branchen beskæftiger 42.546 personer (2014), heraf 24.341 kvinder (57 procent). Antallet har været stabilt over den seneste femårige periode.

Nogle af de frivillige organisationer slutter sig sammen og opbygge fælles sekretariater. Det giver mulighed for nye arbejdspladser for folk med organisatorisk erfaring samt evner til forhandling og formidling.

Uddannelser i branchen

Nedenfor er listet de hyppigst forekommende uddannelser blandt nyuddannede medarbejdere i branchen (2013-2015):

Kandidatuddannelser med flere end 100 nyuddannede

Kandidatuddannelser med 25-100 nyuddannede

Bacheloruddannelser med flere end 100 nyuddannede

Bacheloruddannelser med 25-100 nyuddannede

Professionsbacheloruddannelser

Erhvervsakademiuddannelser

Erhvervsuddannelser og andre uddannelser

Se mere om statistik for Nyuddannedes beskæftigelse.

Fremtidsmuligheder

For at arbejde i en interesseorganisation kræves naturligvis de nødvendige faglige kvalifikationer og uddannelse. Men det er desuden en fordel - og nogle steder et krav - at man deler holdninger med foreningen og personligt engagerer sig i dens arbejde.

Jobmulighederne er størst og ressourcerne flest i de mest magtfulde organisationer. Jo vigtigere sager, en organisation varetager, jo flere penge sættes af til arbejdet. Og dermed bliver der behov for et fast personale til at udføre dette arbejde.

Tendensen går i retning af institutionalisering og bureaukratisering blandt de store organisationer. De opbygger et fagligt og administrativt apparat til at drive organisationen og dens arbejde.

Mere uddannelse

Nedenfor er listet de hyppigst forekommende efteruddannelser og videreuddannelser blandt branchens medarbejdere:

Akademiuddannelser

Diplomuddannelser

Masteruddannelser

Se en oversigt over masteruddannelser

Få mere at vide

Genvej til det danske samfund
www.borger.dk

Foreninger og organisationer kan desuden findes via de fleste søgemaskiner på internettet.