Virksomheder i Danmark
Artikel

Virksomheder i Danmark

De job, vi ansættes i, findes på arbejdssteder, som er oprettet af et firma eller en virksomhed. Det kan både være offentlige og private virksomheder.

I denne artikel kan du læse om virksomhederne i Danmark, hvilke brancher de arbejder i, og hvor mange de har ansat.

Firmaer og arbejdssteder

Når man snakker om virksomheder, skelner man mellem firmaer og arbejdssteder.

Firmaet er det overordnede, koncernen, som er juridisk og økonomisk ansvarlig for virksomhedens drift. Firmaet kan have hovedkontor et sted - fx i udlandet - og arbejdspladser mange forskellige steder.

Et arbejdssted ligger på en fysisk adresse, som kan være mange forskellige steder. Tænk fx på et rederi, som har hovedkontor i København og arbejdspladser på skibe, der sejler over hele verden.

Arbejdsstederne er altså der, hvor den fysiske produktion af firmaets varer eller tjenesteydelser finder sted. Antallet af arbejdssteder er naturligvis højere end antallet af firmaer.

Privat og offentlig virksomhed

Kilde: Danmarks Statistik 2013.
Kilde: Danmarks Statistik 2013.

De fleste erhvervsvirksomheder er private, det vil sige, de er ejet af private investorer. Den private sektor er næsten dobbelt så stor som den offentlige, idet ca. to tredjedele af alle job ligger i private virksomheder.

Specielt inden for landbrug og fiskeri er arbejdsstederne meget små, da omkring 91 procent af arbejdsstederne i disse brancher har under fem job. De fleste arbejdssteder omfatter kun ét job, og det er som hovedregel ejeren selv, der arbejder på dette arbejdssted.

Den offentlige sektor omfatter offentlig forvaltning (fx rådhuse) og service (fx plejehjem) samt de offentligt ejede selskaber (fx DSB), der driver forretning. Cirka en tredjedel af alle job er i den offentlige sektor.

Job inden for social beskyttelse udgør cirka en tredjedel af alle job inden for den offentlige sektor. Godt en femtedel af jobbene findes inden for undervisningssektoren, mens omkring en fjerdedel af jobbene findes inden for sundhedsvæsenet.

Antal firmaer

Den danske erhvervsstruktur har gennemgået en meget kraftig udvikling i de seneste årtier. Danmark er gået fra at være et landbrugs- og industrisamfund til at blive et samfund, hvor tjenesteydelser er dominerende.

I Danmark er der ca. 300.000 virksomheder. De danske virksomheder er kendetegnet ved mange små firmaer og kun få store firmaer. 93 procent af de danske firmaer har under ti ansatte.

Alligevel arbejder godt 1,3 milioner fuldtidsansatte – eller 63 procent af det samlede antal fuldtidsansatte – i de største firmaer med 100 eller flere fuldtidsansatte.

Den største koncentration af store virksomheder i den private sektor findes inden for finansiering og forsikring, hvor 81 procent er beskæftiget i de største firmaer, mens denne gruppe kun står for 5 procent af de fuldtidsansatte inden for landbrug, skovbrug og fiskeri.

antal firmaer og antal fuldtidsansatte
Antal firmaer og fuldtidsansatte efter branche. 2011.

I dag arbejder næsten tre ud af fire i de tjenesteydende erhverv. Det er både private tjenesteydelser i form af handel, transport, finansiering, videnservice og personlige tjenesteydelser og offentlige tjenesteydelser over for borgerne.

Du kan se mere om virksomhederne og arbejdsstederne hos Danmarks Statistik.

Det er inden for industrien, at de rigtig store firmaer findes, selv om de udgør mindre end hver tiende af alle firmaer i Danmark.

Næsten halvdelen af arbejdsstederne ligger i Jylland, mens knap 1/3 findes i hovedstadsområdet.

I gennemsnit er der omkring 10 job pr. arbejdssted, men arbejdsstederne er af meget forskellig størrelse ligesom firmaerne.

Langt de fleste af arbejdsstederne er små. På to tredjedele af arbejdsstederne er der mindre end 5 job. Der er faktisk kun omkring 8.500 arbejdssteder i Danmark med 50 eller flere job.

De meget små arbejdssteder findes specielt inden for landbrug og fiskeri. Her har over 90 procent af arbejdsstederne under 5 job. De fleste arbejdssteder omfatter kun et job, og det er som hovedregel ejeren af gården eller fiskekutteren.

De store arbejdssteder er koncentreret omkring de store byer og specielt i og omkring København.

De største arbejdssteder findes i industrien og inden for tjenesteydelser. I industrien er det fx fabrikker, der laver industriprodukter eller fødevarer.

For tjenesteydelsesgruppen er det specielt inden for offentlig administration, at mange af arbejdsstederne er store.

Omsætning og eksport

Firmaernes omsætning er udtryk for, hvor meget økonomisk aktivitet der er i firmaet. Og dermed også udtryk for, hvor mange job der er i firmaet.

Succesen består i, hvor mange penge firmaerne kan tjene, altså hvor meget af omsætningen der er overskud, når udgifterne er betalt, og de ansatte har fået løn.

Industrifirmaer står direkte for 38 procent af salget af varer og tjenester til udlandet. Eksport er et udtryk for, hvor godt det går forretningen Danmark, når firmaerne betaler skat af deres handel med udlandet.

Modsat i industrien er bygge og anlæg helt overvejende et hjemmemarkedserhverv, hvor eksporten kun udgør ca. 2 procent af den samlede omsætning.

En betydelig del af industriens eksport består af forarbejdede landbrugs- og fiskerivarer.

Udenlandsk ejede firmaer i Danmark

Nogle firmaer er dansk ejet og andre udenlandsk ejet. Det vil sige, at pengene, som er skudt i firmaet, enten kommer fra Danmark eller fra firmaer i andre lande.

Eksempler på det er danske afdelinger af det amerikanske Coca Cola og en række hotelkæder. Det kan også være "danske" firmaer, som er ejet af udenlandske investorer.

Udenlandsk ejede firmaer står for 24 procent af den samlede omsætning i den private sektor i Danmark, selvom de kun udgør 1 procent af det samlede antal firmaer i den private sektor.

Cirka 20 procent af de fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere i den private sektor er ansat i firmaer med udenlandske ejere.

De udenlandsk ejede firmaer står altså for en større andel af omsætningen med en mindre andel af beskæftigede.

Det er fint, fordi de skaber job i Danmark. Et minus er dog, at mange udenlandsk ejede firmaer ikke betaler skat af deres overskud til den danske stat.

Forskning og udvikling (FoU) og innovation

Skabelse af ny viden og anvendelse af den i form af nye produkter og produktionsprocesser eller tjenesteydelser er meget vigtige drivkræfter i erhvervslivets dynamik og fornyelse. Det er derfor, det er så vigtigt, at vi i Danmark er så gode til at finde på og få nye idéer.

Denne nye viden skabes gennem forskning, udvikling og innovation, der kan foregå både i private virksomheder og inden for det offentlige.

Den private sektor står for ca. 2/3 af de samlede danske udgifter til FoU

Nye firmaer

Hvis et lands erhvervsliv skal klare sig i konkurrencen, skal der hele tiden startes nye firmaer, da de skaber økonomisk vækst, nye job, fornyelse af produktionsprocesser og produkter.

nye virksomheder fordelt efter branche 2008
Nye firmaer fordelt efter branche. 2013.

Der blev etableret næsten 31.400 nye firmaer i 2010, mens tallet i 2009 lå på næsten 27.400. Heraf startede 23 procent inden for erhvervsservice, mens kun 4 procent af de nye firmaer startede op inden for industri.

De nye firmaer er sårbare i starten af deres levetid. Lige over 26 procent af de nystartede firmaer i 2009 var ikke længere aktive i 2010. 42 procent af de nye firmaer fra 2005 var stadig aktive i 2010.

I 2010 ophørte flere firmaer (37.424), end der startede.

Udviklingstendenser

Udviklingen inden for den danske erhvervsstruktur kan illustreres ved at se på firmaernes salg i perioden 2001-2012. Omsætningen i alle de viste brancher i nedenstående figur steg indtil 2008 og faldt derefter, men der er store forskelle branchegrupperne imellem.

udvalgte branchers omsætning 2007
Udvikling i firmaernes salg for udvalgte brancher. 2013.

Omsætningen i videnservice steg med 81 procent i perioden indtil 2009, og har siden ligget stabilt på ca. 80 procent over 2001-niveauet.

Bygge og anlæg oplevede et boom i omsætningen frem til og med 2007 på 52 procent, hvorefter væksten bremsede kraftigt op i 2008. Frem mod 2010 fulgte et stort fald i omsætningen i bygge og anlæg til et niveau på 9 procent over 2001-niveauet. Frem mod 2012 er en del af det tabte inden for bygge og anlæg genvundet, og branchen ligger nu på 35 procent over 2001-niveauet.

Inspiration

Interviewer med mikrofon
Interviewer med mikrofon

Interview med folk under uddannelse og i job.

Inspiration til valg af job og uddannelse.

Se hvad man arbejder med i forskellige virksomheder.

Tag til åbent hus ude på uddannelsesstederne.

Om at vælge uddannelse og karriere og om at være selvstændig.

Artikler om de aktuelle forventninger til beskæftigelsen.