nyuddannedes beskæftigelse i brancher
Arbejdsmarked

Nyuddannedes beskæftigelse

Nyuddannedes beskæftigelse er information om, hvilken beskæftigelse de nyuddannede får inden for tre år efter at have afsluttet uddannelsen.

Bemærk! De omtalte diagrammer i uddannelsesartiklerne vil over tid blive slettet.
Datagrundlaget er data fra Danmarks Statistik og Uddannelses- og Forskningsministeriet baseret på indberetninger fra uddannelsesinstitutionerne i perioden 2013-2015.

For de fleste uddannelsers vedkommende angives nyuddannedes beskæftigelse fordelt på brancher i en grafisk fremstilling. Grafikken er placeret i uddannelsesartiklernes afsnit Fremtidsmuligheder eller Jobmuligheder.

Formålet med at vise nyuddannedes beskæftigelse er at angive de faktiske jobmuligheder som tendenser frem for præcise tal. Desuden at vise, hvilke uddannelser branchernes nyrekrutterede medarbejdere har.

Grafikken viser den faktiske fordeling mellem de hyppigste og mest typiske brancher og andre mindre hyppigt forekommende brancher, som uddannelserne fører til.  

Den grafiske visning suppleres af redaktionelle kommentarer, der nuancerer og forklarer de viste data.

Der findes ikke data for alle uddannelser. Det gælder i sagens natur nye uddannelser, som ingen endnu har gennemført. Desuden findes der et antal uddannelser uden tilgængelige data.

Statistikken omfatter kun offentlige uddannelser samt enkelte private, der reguleres ved en bekendtgørelse, eller som fører til et lovreguleret erhverv.

Tilsvarende findes i brancheartiklerne grafik, der viser de hyppigst forekommende uddannelser blandt branchens nyuddannede medarbejdere.

Tal indgår overordnet set ikke i visningen; grafikken viser som hovedregel fordelingen på brancher. Der er for flere uddannelsers vedkommende tale om ganske få personer, men tendensen i den erhvervsmæssige fordeling kan alligevel aflæses og vises grafisk, uanset antallet af dimittender.

I grafikken for branchernes rekruttering af nyuddannede er der angivet antal. Ligeledes er der enkelte uddannelser med mange nyuddannede, hvor det af hensyn til det store antal er nødvendigt at opdele fordelingen i flere figurer. I disse tilfælde er grafikken forsynet med antal.

Oplysningerne angiver alene de brancher, som de nyuddannede er beskæftiget i. De præcise jobfunktioner, personerne varetager i en branche, er ikke nærmere angivet.

Branchebetegnelserne refererer til Danmarks Statistiks Branchefortegnelse (DB07). Her anvendes klassifikationen på et niveau med 127 brancher.

Grafikken med nyuddannedes beskæftigelse bygger på samme data og understøtter dermed oplysningerne i værktøjet UddannelsesZoom.