nyuddannedes beskæftigelse i brancher
Arbejdsmarked

Nyuddannedes beskæftigelse

Nyuddannedes beskæftigelse er information om, hvilken beskæftigelse de nyuddannede får inden for tre år efter at have afsluttet uddannelsen.

Nyuddannedes beskæftigelse er information om, hvilken beskæftigelse de nyuddannede får inden for tre år efter at have afsluttet uddannelsen.

Nyuddannedes beskæftigelse i brancher

For de fleste uddannelsers vedkommende vil nyuddannedes beskæftigelse fordelt på brancher være omtalt i uddannelsesartiklernes afsnit Fremtidsmuligheder eller Jobmuligheder.

Formålet med at vise nyuddannedes beskæftigelse er at angive de faktiske jobmuligheder som tendenser frem for præcise tal. Desuden at vise, hvilke uddannelser branchernes nyrekrutterede medarbejdere har.

Oplysningerne beskriver fordeling mellem de hyppigste og mest typiske brancher, som uddannelserne fører til.  

Der findes ikke data for alle uddannelser. Det gælder i sagens natur nye uddannelser, som ingen endnu har gennemført. Desuden findes der et antal uddannelser uden tilgængelige data.

Statistikken omfatter kun offentlige uddannelser samt enkelte private, der reguleres ved en bekendtgørelse, eller som fører til et lovreguleret erhverv.

Tal indgår overordnet set ikke i beskrivelsen, der som hovedregel viser fordelingen på brancher. Der er for flere uddannelsers vedkommende tale om ganske få personer, men tendensen i den erhvervsmæssige fordeling kan alligevel beskrives, uanset antallet af dimittender.

Uddannelser i branchen

I brancheartiklerne findes grafik, der viser de hyppigst forekommende uddannelser blandt branchens nyuddannede medarbejdere.

I grafikken for branchernes rekruttering af nyuddannede er der angivet antal. Ligeledes er der enkelte uddannelser med mange nyuddannede, hvor det af hensyn til det store antal er nødvendigt at opdele fordelingen i flere figurer. I disse tilfælde er grafikken forsynet med antal.

Oplysningerne angiver alene de brancher, som de nyuddannede er beskæftiget i. De præcise jobfunktioner, personerne varetager i en branche, er ikke nærmere angivet.

Branchebetegnelserne refererer til Danmarks Statistiks Branchefortegnelse (DB07). Her anvendes klassifikationen på et niveau med 127 brancher.

Grafikken med nyuddannedes beskæftigelse bygger på samme data og understøtter dermed oplysningerne i værktøjet UddannelsesZoom.