Vigtige love regler på arbejdsmarkedet
Arbejdsmarked

Love og regler på arbejdsmarkedet

En lang række love og regler regulerer forholdene på arbejdsmarkedet. Her omtales nogle af de vigtigste.
Fold alle afsnit ud

Arbejdsmiljø og arbejdsskader

arbejdsmiljø og arbejdsskader
Arbejdsskadestyrelsen behandler sager om erstatning til lønmodtagere, der er kommet til skade på jobbet.

For at regulere forholdene omkring arbejdsmiljøet og de skader, som alligevel opstår ved ulykker, findes der en række love og bestemmelser.

Regler til sikring af medarbejderen. Arbejdsmiljøet i Danmark er reguleret i arbejdsmiljøloven. Forholdene på en arbejdsplads skal være sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarlige. De skal tilmed løbende forbedres, så de svarer til den teknologiske og sociale udvikling i samfundet.

Virksomhederne skal selv løse spørgsmål om sikkerhed og sundhed med vejledning fra fx autoriserede arbejdsmiljørådgivere, arbejdsmarkedets forskellige organisationer samt vejledning og kontrol fra Arbejdstilsynet.

Arbejdstilsynet udsteder cirkulærer og vejledninger til virksomheder og brancheorganisationer og kontrollerer, at de overholdes. Få mere at vide på Arbejdstilsynets hjemmeside.

En arbejdsskade kan være en arbejdsulykke eller en erhvervssygdom. En arbejdsulykke er en fysisk eller psykisk skade, som opstår efter en hændelse eller en påvirkning, fx eksempel hvis du får en finger skåret af i en maskine.

En erhvervssygdom er en sygdom, der skyldes arbejdet eller arbejdsforholdene. Sygdommen kan komme af påvirkninger gennem kortere eller længere tid. Eksempelvis hvis du får nedsat hørelse efter flere års arbejde i larmende omgivelser. Få mere at vide på hjemmesiden Arbejdsmarkedets Erhvervssikring.

Arbejdsgiveren skal anmelde alle arbejdsskader til sit forsikringsselskab eller til Arbejdsskadestyrelsen, så hurtigt som muligt.

Få mere at vide på Videncenter for arbejdsmiljø.

Barsel og barselsorlov

regler for barselsorlov
Barselsregler sikrer økonomisk støtte til nybagte forældre i den første tid.

Begge forældre har ret til at holde barselsorlov. Der er mange muligheder for at dele, forlænge eller udskyde orlovsperioder. De økonomiske vilkår for orloven afhænger af forældrenes jobsituation.

Hovedreglen er, at kvinder har ret til fire ugers barselorlov før fødslen og 14 uger efter fødslen. Faderen har ret til to ugers orlov i løbet af de første 14 uger. Herefter har forældrene 32 ugers forældreorlov hver, som frit kan fordeles.

Kommende forældre skal som hovedregel kontakte deres kommune med spørgsmål om barselsreglerne.

Se mere om reglerne for barsel på borger.dk.

Autorisation

love og regler om autorisation

Nogle erhverv i Danmark kræver, at man - ud over uddannelse - har autorisation, certifikat eller anden særlig tilladelse til at udføre arbejdet.

Autorisation er en forudsætning for udøvelse af en række erhverv, der er styret af lovgivning. Er man uddannet i udlandet, kan man søge om at få anerkendt sin uddannelse her i Danmark.

Autorisation og godkendelse. Hvis du har svendebrev som murer, kan du påtage dig arbejde som murer. Er du uddannet som lærer på en professionshøjskole, kan du blive lærer i folkeskolen.

En lang række job kræver ikke bare en bestemt uddannelse, men også en særlig tilladelse til at udføre jobbet. Fx kan man ikke arbejde som læge alene på baggrund af en kandidateksamen på medicinstudiet. Man skal også have autorisation eller tilladelse til at fungere som læge.

Sådan er det med mange fag og erhverv, hvor udøvelsen af erhvervet er underlagt en lov eller særlige regler.

Derfor skal man også her søge om tilladelse til at udføre jobbet. Det gælder for så forskellige job som fx psykolog, brandmand, kedelpasser og styrmand.

Tilladelsen kan hedde flere ting: Læger skal have autorisation, piloter et certifikat og advokater en bestalling.

For visse lovregulerede erhverv er der også krav om fx dansk statsborgerskab, eller der kan være særlige internationale brancheregler, der gør sig gældende.

Du kan se en oversigt over de fleste lovregulerede erhverv i Danmark på hjemmesiden for Uddannelses- og Forskningsministeriet. Her kan du også se, hvilken myndighed, der administrerer reglerne for erhvervet, og hvem, man skal søge autorisation hos.

Anerkendelse af udenlandske uddannelser. Hvis du har en uddannelse fra udlandet og ønsker adgang til at udøve et lovreguleret erhverv i Danmark, skal du først ansøge om at få dine kvalifikationer anerkendt af den danske myndighed, der administrerer adgangen til erhvervet.

Læs mere om vurdering af udenlandske uddannelser.

Inspiration

hvad vil du være?
hvad vil du være?

Du ved hvad du vil lave, men du ved ikke hvordan du bliver det. Find vejen til dit drømmejob.

Find ud af, hvad din uddannelse kan bruges til. Se beskæftigelsesudsigterne for uddannelsen. Læs...

Behov for udvikling? Står du uden job? Er du udbrændt eller har du bare behov for at komme...