aktuel ledighed og beskæftigelse
Arbejdsmarked

Den aktuelle ledighed og beskæftigelse

Fra april til maj faldt antallet af bruttoledige personer omregnet til fuld tid med 500 til 102.500. Ledighedsprocenten ligger herefter uændret på 3,7 procent af arbejdsstyrken for sjette måned i træk.

Antallet af bruttoledige personer omregnet til fuld tid faldt fra april til maj med 500 til 102.500. Ledighedsprocenten ligger således fortsat på 3,7 procent af arbejdsstyrken for årets fem første måneder. De tal, der omtales i denne offentliggørelse, er sæsonkorrigeret, med mindre andet er nævnt.

Ledighedsprocenten er beregnet i forhold til den registerbaserede opgørelse af arbejdsstyrken. De ledighedstal, der omtales i teksten, er korrigeret for normale sæsonudsving, hvis intet andet er nævnt. Ledighedsprocenten er beregnet i forhold til den registerbaserede opgørelse af arbejdsstyrken og korrigeret for normale sæsonudsving.

De erhvervsaktive, som har et job, kaldes beskæftigede. De erhvervsaktive, som mangler et job, kaldes ledige. De erhvervsaktive kaldes også arbejdsstyrken.

Fold alle afsnit ud

Ledigheden i maj 2019

AKU-ledigheden ligger ligger på 157.000

I maj var der 157.000 AKU-ledige i alderen 15-74 år, hvilket svarer til 5,1 procent af arbejdstyrken, når den opgøres ifølge AKU.

Aktuelle tal for AKU-ledigheden kan sammenlignes med tal, der ligger mindst tre måneder tilbage og her ses, at AKU-ledigheden generelt har været faldende i halvandet år. Det skal dog bemærkes, at der er en betydelig usikkerhed i opgørelsen af den månedlige AKU-ledighed på grund af metoden til estimering af den månedlige AKU-ledighedsindikator.

Ledigheden i maj 2019. Kilde: Danmarks Statistik.

Opgørelsen af AKU-ledighed og bruttoledighed

Danmarks Statistik opgør arbejdsløshed ifølge to forskellige ledighedsbegreber: Den stikprøvebaserede AKU-ledighed og den registerbaserede bruttoledighed.

AKU-ledigheden måler antallet af 15-74-årige personer, der på baggrund af en interviewundersøgelse selv har oplyst, at de ikke har et arbejde, men søger og kan påbegynde et arbejde. Bruttoledigheden er en registerbaseret opgørelse af 16-64-årige fuldtidspersoner, som har modtaget dagpenge, kontanthjælp, uddannelses-hjælp eller integrationsydelse og som samtidig vurderes at være jobparate.

Anvendelsen af de to ledighedsbegreber

AKU-ledigheden anvendes til internationale sammenligninger, fordi undersøgelsen laves på samme måde i hele EU og en række andre lande. AKU kan ikke belyse udviklingen fra måned til måned, fordi den er baseret på et glidende gennemsnit over tre måneder.

Bruttoledigheden er særligt velegnet til at belyse udviklingen fra måned til måned og til at belyse udviklingen på kommuneniveau.

Faldende tendens for både AKUledighed og bruttoledighed

Indtil sommeren 2016 var bruttoledigheden svagt faldende, hvilket blev efterfulgt af små stigninger frem mod sommeren 2017. Disse stigninger skyldtes i høj grad tilsvarende stigninger i antallet af integrationsydelsesmodtagere, som overgik til at blive vurderet jobparate i samme periode.

Siden august 2017 har bruttoledigheden igen haft en faldende tendens, hvilket har resulteret i, at den i januar 2019 lå på det laveste niveau siden februar 2009.

AKU-ledigheden har været mere svingende end bruttoledigheden, men de store udsving i 2016 skal dog tages med et vist forbehold pga. en lavere svarprocent i undersøgelsen i dette år.

AKU-ledigheden har vist en faldende tendens i 2017, mens den gennem 2018 og frem til og med januar 2019 har svinget omkring det samme niveau.

Bruttoledigheden består af de nettoledige og de aktiverede, der er jobklare. Dvs. personer, der indgår i administrative registre som modtagere af kontanthjælp, dagpenge eller anden lignende ydelse, og som er klar til et job.

Nettoledigheden defineres som de bruttoledige fratrukket de jobklare aktiverede.

AKU-ledighed oplyser om ledighed blandt alle 15-74-årige personer med større eller mindre tilknytning til arbejdsmarkedet, herunder fx også studerende og pensionister.

Kort om den aktuelle ledighed

Lidt færre nettoledige

Fra april til maj faldt nettoledigheden med 300 fuldtidspersoner til 84.500, mens antallet af aktiverede ledige faldt med 200 fuldtidspersoner til 18.000.

Faldende ledighedsprocent for kvinderne

Fra april til maj faldt bruttoledigheden med 200 fuldtidspersoner for mændene og med 300 for kvinderne. Dette medførte en uændret ledighedsprocent for mændene på 3,5 procent samt et fald i kvindernes ledighedsprocent på 0,1 procentpoint til 3,9 procent i maj.

Faldende ledighedsprocent for de 40-49-årige

Fra april til maj faldt ledighedsprocenten for de 40-49-årige med 0,1 procentpoint, mens den forblev uændret for de øvrige aldersgrupper. Herefter var det fortsat de 16-24-årige, der havde den laveste ledighedsprocent med 1,9 procent, og de 25-29-årige havde den højeste ledighedsprocent med 7,0 procent i maj.

Særligt i forbindelse med de aldersfordelte ledighedsprocenter bør det bemærkes, at ledighedsprocenten for de 60-64-årige pt. bliver overvurderet en anelse pga. den ændrede folkepensionsalder, der medfører, at personer, der fylder 65 år i første halvår af 2019, kan fortsætte som bruttoledige til de fylder 65 ½ år, mens ledighedsprocenten fortsat kun beregnes i forhold til de 60-64-årige i arbejdsstyrken.

Stigende ledighedsprocent i Østjylland

Fra april til maj steg ledighedsprocenten i Østjylland med 0,1 procentpoint. Samtidig faldt ledighedsprocenten med 0,1 procentpoint på Bornholm, i Østsjælland, i Vest- og Sydsjælland samt i Vestjylland. I de øvrige seks landsdele var ledighedsprocenten uændret fra april til maj.

Herefter var ledighedsprocenten i maj fortsat lavest i Nordsjælland med 2,8 procent, mens Byen København havde landets højeste ledighedsprocent med 4,4 procent.

Læs mere om ledigheden i maj 2019 hos Danmarks Statistik.

Ledigheden i maj 2019 offentliggøres 31. juli 2019.

Få mere at vide

Se mere statistik om arbejdsmarkedet.

Om forskellen på registerbaseret ledighed og AKU-ledighed
Arbejderbevægelsens Erhvervsråd