aktuel ledighed og beskæftigelse
Arbejdsmarked

Den aktuelle ledighed og beskæftigelse

Fra juli til august faldt bruttoledigheden med 600 fuldtidspersoner fra 107.600 til 107.000. Ledighedsprocenten lå dog uændret på 3,9 procent.

Fra juli til august faldt bruttoledigheden med 600 fuldtidspersoner fra 107.600 til 107.000. Ledighedsprocenten var dog fortsat på 3,9 procent af arbejdsstyrken.

Bruttoledigheden er dermed faldet med 11.200 fuldtidspersoner på et år. Ledighedsprocenten og antallet af ledige er samtidig på det laveste niveau siden februar 2009.

Ledighedstal omtalt i teksten er korrigeret for normale sæsonudsving, hvis intet andet er nævnt.

Ledighedsprocenten er beregnet i forhold til den registerbaserede opgørelse af arbejdsstyrken. De ledighedstal, der omtales i teksten, er korrigeret for normale sæsonudsving, hvis intet andet er nævnt. Ledighedsprocenten er beregnet i forhold til den registerbaserede opgørelse af arbejdsstyrken og korrigeret for normale sæsonudsving.

De erhvervsaktive, som har et job, kaldes beskæftigede. De erhvervsaktive, som mangler et job, kaldes ledige. De erhvervsaktive kaldes også arbejdsstyrken.

Fold alle afsnit ud

Ledigheden i august 2018

AKU-ledigheden ligger ligger på 155.000

I august var der 148.000 AKU-ledige i alderen 15-74 år, hvilket svarer til 4,9 procent af arbejdstyrken, når den opgøres ifølge AKU.

Aktuelle tal for AKU-ledigheden kan sammenlignes med tal, der ligger mindst tre måneder tilbage og her ses, at AKU-ledigheden generelt har været faldende i halvanden år. Det skal dog bemærkes, at der er en betydelig usikkerhed i opgørelsen af den månedlige AKU-ledighed på grund af metoden til estimering af den månedlige AKU-ledighedsindikator.

Ledigheden i august 2018. Kilde: Danmarks Statistik.

Opgørelsen af AKU-ledighed og bruttoledighed

Danmarks Statistik opgør arbejdsløshed ifølge to forskellige ledighedsbegreber: Den stikprøvebaserede AKU-ledighed og den registerbaserede bruttoledighed.

AKU-ledigheden måler antallet af 15-74-årige personer, der på baggrund af en interviewundersøgelse selv har oplyst, at de ikke har et arbejde, men søger og kan påbegynde et arbejde. Bruttoledigheden er en registerbaseret opgørelse af 16-64-årige fuldtidspersoner, som har modtaget dagpenge, kontanthjælp, uddannelses-hjælp eller integrationsydelse og som samtidig vurderes at være jobparate.

Anvendelsen af de to ledighedsbegreber

AKU-ledigheden anvendes til internationale sammenligninger, fordi undersøgelsen laves på samme måde i hele EU og en række andre lande. AKU kan ikke belyse udviklingen fra måned til måned, fordi den er baseret på et glidende gennemsnit over tre måneder.

Bruttoledigheden er særligt velegnet til at belyse udviklingen fra måned til måned og til at belyse udviklingen på kommuneniveau.

AKU-ledigheden har været mere svingende end bruttoledigheden

Indtil sommeren 2016 var bruttoledigheden svagt faldende, efterfulgt af stigninger frem mod august 2017. Disse stigninger skyldtes i høj grad tilsvarende stigninger i antallet af integrationsydelsesmodtagere, som overgik til at blive vurderet jobparate i samme periode.

Siden august 2017 har bruttoledigheden igen haft en faldende tendens, hvilket har resulteret i, at den nu i juli 2018 ligger på det laveste niveau siden februar 2009.

AKU-ledigheden har været mere svingende end bruttoledigheden, men de store udsving i 2016 skal dog tages med et vist forbehold pga. den lavere svarprocent i undersøgelsen i dette år. AKU-ledigheden har generelt vist en faldende tendens over de seneste par år, og fra april til juli 2018 er den faldet med 5.000 personer.

Bruttoledigheden består af de nettoledige og de aktiverede, der er jobklare. Dvs. personer, der indgår i administrative registre som modtagere af kontanthjælp, dagpenge eller anden lignende ydelse, og som er klar til et job.

Nettoledigheden defineres som de bruttoledige fratrukket de jobklare aktiverede.

AKU-ledighed oplyser om ledighed blandt alle 15-74-årige personer med større eller mindre tilknytning til arbejdsmarkedet, herunder fx også studerende og pensionister.

Kort om den aktuelle ledighed

Lidt færre nettoledige

Bruttoledigheden består af de nettoledige og de ledige, der er i aktivering. Fra juli til august faldt nettoledigheden med 400 fuldtidspersoner til 86.300, mens antallet af aktiverede ledige faldt med 100 til 20.700 fuldtidspersoner.

Svagt faldende bruttoledighed for begge køn

Fra juli til august faldt bruttoledigheden med 300 fuldtidspersoner for mændene, mens den faldt med 200 for kvinderne. Dette medførte, at ledighedsprocenten forblev uændret for begge køn på hhv. 3,7 procent for mændene og 4,2 procent for kvinderne.

Faldende ledighedsprocent for de 30-39-årige

Fra juli til august faldt bruttoledighedsprocenten med 0,1 procentpoint for de 30-39-årige. For de resterende aldersgrupper forblev ledighedsprocenten uændret.

Herefter var det fortsat de 16-24-årige, der havde den laveste ledighedsprocent med 2,2 procent, mens de 25-29-årige fortsat havde den højeste ledighedsprocent med 7,7 procent i august.

Lavest ledighedsprocent i Nordsjælland og højest i Nordjylland

I august var ledighedsprocenten lavest i Nordsjælland med 3,0 procent og højest i Nordjylland med 4,6 procent af arbejdsstyrken.

Fra juli til august faldt ledighedsprocenten med 0,1 procentpoint i landsdelene Sydjylland og Vestjylland, mens den steg med 0,1 procentpoint på Bornholm. Samtidig var den uændret i de resterende otte landsdele.

Ændring i opgørelsen af brutto- og nettoledighed

Pr. 1. juli 2017 er opgørelsen af den registerbaserede brutto- og nettoledighed ændret, som følge af Dagpengereformen fra oktober 2015. Ændringerne skyldes nye datakilder til opgørelsen af de ledige dagpengemodtagere.

Det medfører bl.a., at ledigheden pr. 1. juli og frem opgøres for kalendermåneder mod hidtil for dagpengemåneder, som var forskudt 1-2 uger i forhold til de tilsvarende kalendermåneder. I forbindelse med overgangen til de nye ledighedsopgørelser ventes en øget usikkerhed i tallene, hvilket dels skyldes at a-kasserne skal vænne sig til at indberette data for deres dagpengemodtagere på en ny måde og dels at Danmarks Statistik ikke, som det hidtil har været tilfældet, har noget erfaringsgrundlag til at kunne opregne de nye indberetninger meningsfyldt pga. for sent indkomne dagpengekort.

Derudover kan man formentlig (mere permanent) vente større fremtidige revisioner af ledighedsopgørelserne end hidtil. De enkelte dagpengemodtagere skal nemlig fremover indberette deres 'forventede ledighed' for de sidste op til 14 dage af kalendermåneden ved indsendelsen af deres månedlige dagpengekort, og denne forventning kan så efterfølgende blive revideret til den faktisk opgjorte ledighed for de selvsamme personer. Se mere i notatet Ændringer i den månedlige registerbaserede ledighedsstatistik pr. 1. juli 2017.

Læs mere om ledigheden i juli 2018 hos Danmarks Statistik.

Ledigheden i september 2018 offentliggøres 31. oktober.

Inspiration

hvad vil du være?
hvad vil du være?

Du ved hvad du vil lave, men du ved ikke hvordan du bliver det. Find vejen til dit drømmejob.

Find ud af, hvad din uddannelse kan bruges til. Se beskæftigelsesudsigterne for uddannelsen. Læs...

Behov for udvikling? Står du uden job? Er du udbrændt eller har du bare behov for at komme...