aktuel ledighed og beskæftigelse
Arbejdsmarked

Den aktuelle ledighed og beskæftigelse

Fra april til maj faldt bruttoledigheden med blot 900 fuldtidspersoner, hvilket svarer til en uændret ledighedsprocent på 4,0 procent af arbejdsstyrken. Hermed ligger bruttoledigheden for maj på det laveste niveau siden februar 2009.

Bruttoledigheden lå i maj måned på det laveste niveau i ni år. Fra april til maj faldt bruttoledigheden med 900 fuldtidspersoner fra 110.200 til 109.300, svarende til en uændret ledighedsprocent på 4,0 pct. af arbejdsstyrken.

Hermed ligger bruttoledigheden for maj på det laveste niveau siden februar 2009.

Ledighedstal omtalt i teksten er korrigeret for normale sæsonudsving, hvis intet andet er nævnt.

Ledighedsprocenten er beregnet i forhold til den registerbaserede opgørelse af arbejdsstyrken. De ledighedstal, der omtales i teksten, er korrigeret for normale sæsonudsving, hvis intet andet er nævnt. Ledighedsprocenten er beregnet i forhold til den registerbaserede opgørelse af arbejdsstyrken og korrigeret for normale sæsonudsving.

De erhvervsaktive, som har et job, kaldes beskæftigede. De erhvervsaktive, som mangler et job, kaldes ledige. De erhvervsaktive kaldes også arbejdsstyrken.

Fold alle afsnit ud

Ledigheden i maj 2018

AKU-ledigheden ligger ligger på 155.000

I maj var der 155.000 AKU-ledige i alderen 15-74 år, hvilket svarer til 5,2 pct. af arbejdstyrken, når den opgøres ifølge AKU.

Månedstal i AKU opgøres som tre måneders glidende gennemsnit, og AKU kan derfor ikke bruges til at belyse udviklingen fra måned til måned.

Aktuelle tal for AKU-ledigheden kan sammenlignes med tal, der ligger mindst tre måneder tilbage og her ses, at AKU-ledigheden generelt har været faldende i halvanden år. Det skal dog bemærkes, at der er en betydelig usikkerhed i opgørelsen af den månedlige AKU-ledighed på grund af metoden til estimering af den månedlige AKU-ledighedsindikator.

Ledigheden i maj 2018. Kilde: Danmarks Statistik.

Opgørelsen af AKU-ledighed og bruttoledighed

Danmarks Statistik opgør arbejdsløshed ifølge to forskellige ledighedsbegreber: Den stikprøvebaserede AKU-ledighed og den registerbaserede bruttoledighed.

AKU-ledigheden måler antallet af 15-74-årige personer, der på baggrund af en interviewundersøgelse selv har oplyst, at de ikke har et arbejde, men søger og kan påbegynde et arbejde. Bruttoledigheden er en registerbaseret opgørelse af 16-64-årige fuldtidspersoner, som har modtaget dagpenge, kontanthjælp, uddannelses-hjælp eller integrationsydelse og som samtidig vurderes at være jobparate.

Anvendelsen af de to ledighedsbegreber

AKU-ledigheden anvendes til internationale sammenligninger, fordi undersøgelsen laves på samme måde i hele EU og en række andre lande. AKU kan ikke belyse udviklingen fra måned til måned, fordi den er baseret på et glidende gennemsnit over tre måneder.

Bruttoledigheden er særligt velegnet til at belyse udviklingen fra måned til måned og til at belyse udviklingen på kommuneniveau.

AKU-ledigheden har været mere svingende end bruttoledigheden

Indtil sommeren 2016 var bruttoledigheden svagt faldende, efterfulgt af mindre stigninger frem mod juni 2017. Fra juni til juli 2017 var der en lidt større stigning, der dog er blevet væsentligt nedjusteret siden seneste offentliggørelse af ledigheden. Fra juli 2017 til februar 2018 havde bruttoledigheden igen en faldende tendens, så februarledigheden, med de seneste opdateringer, nu ligger på det laveste niveau siden februar 2009.

Den seneste måned er ledigheden som sagt steget med 1.500. AKU-ledigheden har været mere svingende end bruttoledigheden, men de store udsving i 2016 skal dog tages med et vist forbehold pga. den lavere svarprocent i undersøgelsen i dette år.

I 2017 faldt AKU-ledigheden med 14.000 personer fra januar til april efterfulgt af en stigning på 4.000 personer fra april til juli. Fra juli 2017 til marts 2018 er AKU-ledigheden faldet med 30.000 personer.

Bruttoledigheden består af de nettoledige og de aktiverede, der er jobklare. Dvs. personer, der indgår i administrative registre som modtagere af kontanthjælp, dagpenge eller anden lignende ydelse, og som er klar til et job.

Nettoledigheden defineres som de bruttoledige fratrukket de jobklare aktiverede.

AKU-ledighed oplyser om ledighed blandt alle 15-74-årige personer med større eller mindre tilknytning til arbejdsmarkedet, herunder fx også studerende og pensionister.

Kort om den aktuelle ledighed

Færre nettoledige

Bruttoledigheden består af de nettoledige og de ledige, der er i aktivering. Fra april til maj faldt nettoledigheden med 800 fuldtidspersoner til 88.000, mens antallet af aktiverede ledige faldt med 100 til 21.300 fuldtidspersoner.

Faldende bruttoledighed for begge køn

Fra april til maj faldt bruttoledigheden med 500 fuldtidspersoner for mændene, mens den faldt med 300 for kvinderne. Dette medførte, at ledighedsprocenten for mændene lå uændret på 3,8 procent, mens den faldt med 0,1 procentpoint til 4,2 procent for kvinderne.

Faldende ledighedsprocent for de 40-49-årige

Fra april til maj faldt bruttoledighedsprocenten med 0,1 procentpoint for de 40-49-årige. For de resterende fem aldersgrupper forblev ledighedsprocenten uændret, trods en svagt faldende ledighed.

Herefter var det fortsat de 16-24-årige, der havde den laveste ledighedsprocent med 2,3 procent, mens de 25-29-årige fortsat havde den højeste ledighedsprocent med 7,7 procent i maj.

Ledigheden faldt en anelse i samtlige landsdele

Fra april til maj faldt ledigheden i samtlige landsdele. På Bornholm faldt ledighedsprocenten med 0,2 procentpoint, mens den faldt med 0,1 procentpoint på Fyn og i Vestjylland.

I landets øvrige landsdele forblev ledighedsprocenten uændret fra april til maj. Herefter har Vestjylland landets laveste ledighedsprocent med 3,1 procent, mens man i den modsatte ende af skalaen finder Byen København og Nordjylland med ledighedsprocenter på 4,6 procent af arbejdsstyrken.

Ændring i opgørelsen af brutto- og nettoledighed

Pr. 1. juli 2017 er opgørelsen af den registerbaserede brutto- og nettoledighed ændret, som følge af Dagpengereformen fra oktober 2015. Ændringerne skyldes nye datakilder til opgørelsen af de ledige dagpengemodtagere.

Det medfører bl.a., at ledigheden pr. 1. juli og frem opgøres for kalendermåneder mod hidtil for dagpengemåneder, som var forskudt 1-2 uger i forhold til de tilsvarende kalendermåneder. I forbindelse med overgangen til de nye ledighedsopgørelser ventes en øget usikkerhed i tallene, hvilket dels skyldes at a-kasserne skal vænne sig til at indberette data for deres dagpengemodtagere på en ny måde og dels at Danmarks Statistik ikke, som det hidtil har været tilfældet, har noget erfaringsgrundlag til at kunne opregne de nye indberetninger meningsfyldt pga. for sent indkomne dagpengekort.

Derudover kan man formentlig (mere permanent) vente større fremtidige revisioner af ledighedsopgørelserne end hidtil. De enkelte dagpengemodtagere skal nemlig fremover indberette deres 'forventede ledighed' for de sidste op til 14 dage af kalendermåneden ved indsendelsen af deres månedlige dagpengekort, og denne forventning kan så efterfølgende blive revideret til den faktisk opgjorte ledighed for de selvsamme personer. Se mere i notatet Ændringer i den månedlige registerbaserede ledighedsstatistik pr. 1. juli 2017.

Læs mere om ledigheden i maj 2018 hos Danmarks Statistik.

Ledigheden i juni 2018 offentliggøres ultimo juli.

Inspiration

hvad vil du være?
hvad vil du være?

Du ved hvad du vil lave, men du ved ikke hvordan du bliver det. Find vejen til dit drømmejob.

Find ud af, hvad din uddannelse kan bruges til. Se beskæftigelsesudsigterne for uddannelsen. Læs...

Behov for udvikling? Står du uden job? Er du udbrændt eller har du bare behov for at komme...