aktuel ledighed og beskæftigelse
Arbejdsmarked

Den aktuelle ledighed og beskæftigelse

Arbejdsløsheden faldt i januar. Bruttoledigheden var 2.000 fuldtidspersoner lavere end i december, hvilket giver en ledighedsprocent på 4,1 procent.

En del af det fortsatte fald i den sæsonkorrigerede bruttoledighed kan tilskrives udviklingen i antallet af bruttoledige integrationsydelsesmodtagere. I faktiske tal faldt denne gruppe nemlig lidt fra december 2017 til januar 2018, mens den steg kraftigt i samme periode året før.

Ledighedstal omtalt i teksten er korrigeret for normale sæsonudsving, hvis intet andet er nævnt.

Ledighedsprocenten er beregnet i forhold til den registerbaserede opgørelse af arbejdsstyrken. De ledighedstal, der omtales i teksten, er korrigeret for normale sæsonudsving, hvis intet andet er nævnt. Ledighedsprocenten er beregnet i forhold til den registerbaserede opgørelse af arbejdsstyrken og korrigeret for normale sæsonudsving.

De erhvervsaktive, som har et job, kaldes beskæftigede. De erhvervsaktive, som mangler et job, kaldes ledige. De erhvervsaktive kaldes også arbejdsstyrken.

Fold alle afsnit ud

Ledigheden i januar 2018

AKU-ledigheden ligger ligger på 166.000

I januar var der 156.000 AKU-ledige i alderen 15-74 år, hvilket svarer til 5,2 procent af arbejdstyrken, når den opgøres ifølge AKU. 

AKU-tallet er baseret på den interviewbaserede Arbejdskraftundersøgelse. Månedstal i AKU opgøres som tre måneders glidende gennemsnit, og AKU kan derfor ikke bruges til at belyse udviklingen fra måned til måned. Aktuelle tal for AKU-ledigheden kan sammenlignes med tal, der ligger mindst tre måneder tilbage, men det skal dog bemærkes, at der er en betydelig usikkerhed i opgørelsen af den månedlige AKU-ledighed på grund af metoden til estimering af den månedlige AKU-ledighedsindikator.

Ledigheden i november 2018. Kilde: Danmarks Statistik.

Forskellen på AKU-ledighed og bruttoledighed

Bruttoledigheden er omregnet til fuldtid og dækker aldersgruppen 16-64 år, mens AKU-ledigheden opgøres i antal personer og omfatter de 15-74-årige.

AKU-ledigheden har de senere år ligget på et højere niveau end den registerbaserede bruttoledighed. Dette skyldes forskelle i definitioner og opgørelsesmetoder. AKU-ledigheden inkluderer bl.a. (modsat bruttoledigheden) studerende, som søger job ved siden af studierne.

AKU er særligt velegnet til internationale sammenligninger, da undersøgelsen laves på samme måde i hele EU og en række andre lande.

AKU-ledigheden har været mere svingende end bruttoledigheden

Indtil sommeren 2016 var bruttoledigheden svagt faldende, efterfulgt af en mindre stigning frem mod sommeren 2017. Stigningen fra efteråret 2016 til foråret 2017 skal dog ses i sammenhæng med den samtidige stigning i antallet af modtagere af integrationsydelse, der visiteredes som jobparate.

Den markante stigning i bruttoledigheden fra juni til juli, efterfulgt af kontinuerlige fald fra juli til december skal tages med visse forbehold. Det skyldes dels ændringerne i datakilderne fra og med 1. juli 2017, og dels den kraftige stigning i antallet af bruttoledige integrationsydelsesmodtagere i de sidste måneder af 2016.

AKU-ledigheden har været mere svingende end bruttoledigheden, men de store udsving i 2016 skal dog tages med et vist forbehold pga. den lavere svarprocent i undersøgelsen i dette år. Fra januar til april 2017 faldt AKU-ledigheden med 12.000 personer, og fra april 2017 frem til juli 2017 steg AKU-ledigheden med 5.000 personer, hvorefter den igen er faldet med 8.000 personer mellem juli 2017 og december 2017.

Bruttoledigheden består af de nettoledige og de aktiverede, der er jobklare. Dvs. personer, der indgår i administrative registre som modtagere af kontanthjælp, dagpenge eller anden lignende ydelse, og som er klar til et job.

Nettoledigheden defineres som de bruttoledige fratrukket de jobklare aktiverede.

AKU-ledighed oplyser om ledighed blandt alle 15-74-årige personer med større eller mindre tilknytning til arbejdsmarkedet, herunder fx også studerende og pensionister.

Kort om den aktuelle ledighed

Færre nettoledige og færre aktiverede ledige

Bruttoledigheden består af de nettoledige og de ledige, der er i aktivering. Fra december til januar faldt nettoledigheden med 1.500 fuldtidspersoner til 88.900, mens antallet af aktiverede ledige faldt med 500 fuldtidspersoner til 22.300.

Faldende bruttoledighed for begge køn

Fra december til januar faldt bruttoledigheden med 1.400 fuldtidspersoner for mændene og med 600 for kvinderne. Dette medførte, at ledighedsprocenten for begge køn faldt med 0,1 procentpoint til 3,8 procent for mændene og til 4,3 procent for kvinderne.

Det seneste ledighedsfald er ikke kommet de aldste aldersgrupper til gode

Fra december til januar steg bruttoledighedsprocenten med 0,1 procentpoint for de 60-64-årige, mens den faldt med 0,2 procentpoint for de 25-29-årige og med 0,1 procentpoint for de 16-24-årige og for de 30-39-årige.

For de øvrige aldersgrupper forblev den uændret. Herefter var det fortsat de 16-24-årige, der havde den laveste ledighedsprocent, nu på 2,4 procent, mens de 25-29-årige fortsat havde den højeste ledighedsprocent, nu på 7,8 procent.

Ledighedsfaldet er jævnt fordelt i hele landet

Fra december til januar faldt ledighedsprocenten med 0,1 procentpoint i Byen København, på Bornholm, på Fyn, og i hele Jylland. Samtidig forblev ledighedsprocenten uændret på hele Sjælland på nær Byen København.

Herefter er Vestjylland indehaver af landets laveste ledighedsprocent på 3,2 procent, mens man i den modsatte ende af skalaen finder Byen København og Fyn - begge med 4,7 procent.

Ændring i opgørelsen af brutto- og nettoledighed

Pr. 1. juli 2017 er opgørelsen af den registerbaserede brutto- og nettoledighed ændret, som følge af Dagpengereformen fra oktober 2015. Ændringerne skyldes nye datakilder til opgørelsen af de ledige dagpengemodtagere.

Det medfører bl.a., at ledigheden pr. 1. juli og frem opgøres for kalendermåneder mod hidtil for dagpengemåneder, som var forskudt 1-2 uger i forhold til de tilsvarende kalendermåneder. I forbindelse med overgangen til de nye ledighedsopgørelser ventes en øget usikkerhed i tallene, hvilket dels skyldes at a-kasserne skal vænne sig til at indberette data for deres dagpengemodtagere på en ny måde og dels at Danmarks Statistik ikke, som det hidtil har været tilfældet, har noget erfaringsgrundlag til at kunne opregne de nye indberetninger meningsfyldt pga. for sent indkomne dagpengekort.

Derudover kan man formentlig (mere permanent) vente større fremtidige revisioner af ledighedsopgørelserne end hidtil. De enkelte dagpengemodtagere skal nemlig fremover indberette deres 'forventede ledighed' for de sidste op til 14 dage af kalendermåneden ved indsendelsen af deres månedlige dagpengekort, og denne forventning kan så efterfølgende blive revideret til den faktisk opgjorte ledighed for de selvsamme personer. Se mere i notatet Ændringer i den månedlige registerbaserede ledighedsstatistik pr. 1. juli 2017.

Læs mere om ledigheden i januar 2018 hos Danmarks Statistik.

Inspiration

hvad vil du være?
hvad vil du være?

Du ved hvad du vil lave, men du ved ikke hvordan du bliver det. Find vejen til dit drømmejob.

Find ud af, hvad din uddannelse kan bruges til. Se beskæftigelsesudsigterne for uddannelsen. Læs...

Behov for udvikling? Står du uden job? Er du udbrændt eller har du bare behov for at komme...