aktuel ledighed og beskæftigelse
Arbejdsmarked

Den aktuelle ledighed og beskæftigelse

Arbejdsløsheden faldt lidt i oktober. Bruttoledigheden var 700 fuldtidspersoner lavere end i september, hvilket giver en uændret ledighedsprocent på 4,3 procent.

I oktober var bruttoledigheden 700 fuldtidspersoner lavere end i september, idet bruttoledigheden faldt fra 117.100 til 116.400. Hermed lå ledighedsprocenten uændret på 4,3 procent. Samme procent var gældende i årets første seks måneder, altså 4,3 procent af den registerbaserede arbejdsstyrke, hvorefter den i juli steg til 4,5 procent. Siden juli er ledigheden faldet tre måneder i træk.

Ledighedstal omtalt i teksten er korrigeret for normale sæsonudsving, hvis intet andet er nævnt.

Ledighedsprocenten er beregnet i forhold til den registerbaserede opgørelse af arbejdsstyrken. De ledighedstal, der omtales i teksten, er korrigeret for normale sæsonudsving, hvis intet andet er nævnt. Ledighedsprocenten er beregnet i forhold til den registerbaserede opgørelse af arbejdsstyrken og korrigeret for normale sæsonudsving.

De erhvervsaktive, som har et job, kaldes beskæftigede. De erhvervsaktive, som mangler et job, kaldes ledige. De erhvervsaktive kaldes også arbejdsstyrken.

Fold alle afsnit ud

Ledigheden i oktober 2017

AKU-ledigheden ligger ligger på 169.000

I oktober var der 169.000 AKU-ledige i alderen 15-74 år, hvilket svarer til 5,6 procent af arbejdstyrken, når den opgøres ifølge AKU. AKU-tallet er baseret på den interviewbaserede Arbejdskraftundersøgelse. Månedstal i AKU opgøres som tre måneders glidende gennemsnit, og AKU kan derfor ikke bruges til at belyse udviklingen fra måned til måned. Aktuelle tal for AKU-ledigheden kan sammenlignes med tal, der ligger mindst tre måneder tilbage.


Ledigheden i oktober 2017. Kilde: Danmarks Statistik.

Forskellen på AKU-ledighed og bruttoledighed

Bruttoledigheden er omregnet til fuld tid og dækker aldersgruppen 16-64 år, mens AKU-ledigheden opgøres i antal personer og omfatter 15-74-årige.

AKU-ledigheden har de senere år ligget på et højere niveau end den registerbaserede bruttoledighed. Dette skyldes forskelle i definitioner og opgørelsesmetoder. AKU-ledigheden inkluderer bl.a. (modsat bruttoledigheden) studerende, som søger job ved siden af studierne.

AKU er særligt velegnet til internationale sammenligninger, da undersøgelsen laves på samme måde i alle lande i EU og i en række andre lande.

AKU-ledigheden har været mere svingende end bruttoledigheden

Indtil sommeren 2016 var bruttoledigheden svagt faldende, efterfulgt af en svag stigende tendens frem mod juli 2017. Stigningen fra efteråret 2016 til foråret 2017 skal dog ses i sammenhæng med den samtidige stigning i antallet af integrationsydelsesmodtagere, der visiteredes som jobparate.

Den markante stigning i bruttoledigheden fra juni til juli, efterfulgt af fald fra juli til august og igen fra august til september, skal tages med forbehold på grund af ændringerne i datakilderne fra og med 1. juli 2017.

AKU-ledigheden har været meget mere svingende end bruttoledigheden. Fra januar til september 2016 steg AKU-ledigheden med 18.000 personer, hvorefter den faldt med 28.000 fra september 2016 til april 2017.

Fra april og frem til september 2017 har AKU-ledigheden været svagt stigende. AKU-ledigheden er således steget med 4.000 personer i denne periode. Det skal dog bemærkes, at der er en betydelig usikkerhed i opgørelsen af den månedlige AKU-ledighed.

Bruttoledigheden består af de nettoledige og de aktiverede, der er jobklare. Dvs. personer, der indgår i administrative registre som modtagere af kontanthjælp, dagpenge eller anden lignende ydelse, og som er klar til et job.

Nettoledigheden defineres som de bruttoledige fratrukket de jobklare aktiverede.

AKU-ledighed oplyser om ledighed blandt alle 15-74-årige personer med større eller mindre tilknytning til arbejdsmarkedet, herunder fx også studerende og pensionister.

Kort om den aktuelle ledighed

Færre nettoledige og færre aktiverede ledige

Bruttoledigheden består af de nettoledige og de ledige, der er i aktivering. Fra september til oktober faldt nettoledigheden med 200 fuldtidspersoner til 92.000, mens antallet af aktiverede ledige faldt med 400 fuldtidspersoner til 24.500.

Fald i bruttoledigheden for både mænd og kvinder

Fra september til oktober faldt bruttoledigheden med 600 fuldtidspersoner for mændene og med 100 for kvinderne. Dette medførte, at ledighedsprocenten for såvel mænd som kvinder forblev uændrede på hhv. 4,2 og 4,5 procent.

Det seneste ledighedsfald er kommet de yngre aldersgrupper til gode

Fra september til oktober faldt bruttoledighedsprocenten med 0,1 procentpoint for de 16-24-årige og for de 30-39-årige, mens den var uændret for de resterende aldersgrupper. Herefter var det fortsat de 16-24-årige, der havde den laveste ledighedsprocent, med 2,8 procent, mens de 25-29-årige fortsat havde den højeste ledighedsprocent, med 8,6 procent.

Ledighedsstigning i Nordjylland

Fra september til oktober steg ledighedsprocenten med 0,1 procentpoint i Nordjylland, mens den modsat faldt med 0,1 procentpoint i Byen København, Østsjælland og på Fyn. I samtlige øvrige landsdele var ledighedsprocenten uændret fra september til oktober.

Herefter deler Nordsjælland, Østsjælland og Vestjylland landets laveste ledighedsprocent alle med 3,5 procent, mens man i den modsatte ende af skalaen finder Fyn og Nordjylland, begge med 5,0 procent af arbejdsstyrken.

Ændring i opgørelsen af brutto- og nettoledighed

Pr. 1. juli 2017 er opgørelsen af den registerbaserede brutto- og nettoledighed ændret, som følge af Dagpengereformen fra oktober 2015. Ændringerne skyldes nye datakilder til opgørelsen af de ledige dagpengemodtagere.

Det medfører bl.a., at ledigheden pr. 1. juli og frem opgøres for kalendermåneder mod hidtil for dagpengemåneder, som var forskudt 1-2 uger i forhold til de tilsvarende kalendermåneder. I forbindelse med overgangen til de nye ledighedsopgørelser ventes en øget usikkerhed i tallene, hvilket dels skyldes at a-kasserne skal vænne sig til at indberette data for deres dagpengemodtagere på en ny måde og dels at Danmarks Statistik ikke, som det hidtil har været tilfældet, har noget erfaringsgrundlag til at kunne opregne de nye indberetninger meningsfyldt pga. for sent indkomne dagpengekort.

Derudover kan man formentlig (mere permanent) vente større fremtidige revisioner af ledighedsopgørelserne end hidtil. De enkelte dagpengemodtagere skal nemlig fremover indberette deres 'forventede ledighed' for de sidste op til 14 dage af kalendermåneden ved indsendelsen af deres månedlige dagpengekort, og denne forventning kan så efterfølgende blive revideret til den faktisk opgjorte ledighed for de selvsamme personer. Se mere i notatet Ændringer i den månedlige registerbaserede ledighedsstatistik pr. 1. juli 2017.

Læs mere om ledigheden i oktober 2017 hos Danmarks Statistik.

Inspiration

hvad vil du være?
hvad vil du være?

Du ved hvad du vil lave, men du ved ikke hvordan du bliver det. Find vejen til dit drømmejob.

Find ud af, hvad din uddannelse kan bruges til. Se beskæftigelsesudsigterne for uddannelsen. Læs...

Behov for udvikling? Står du uden job? Er du udbrændt eller har du bare behov for at komme...