Arbejdsmiljø
Arbejdsmarked

Arbejdsmiljø

Når du arbejder, bruger du din krop, dit hoved og dine følelser.

Du bliver påvirket af omgivelserne, af det, du arbejder med, og af dem, du arbejder sammen med. Du bliver også påvirket af måden, du arbejder på. Derfor skal du selv være opmærksom på arbejdsmiljøet.

Det er Arbejdstilsynet og de 11 branchearbejdsmiljøråd, der sammen udarbejder reglerne på området.

Fold alle afsnit ud

Sundhed i arbejdet

Arbejdsmiljøet består af alle de påvirkninger, som har betydning for vores sundhed og sikkerhed i forbindelse med arbejdet. Mennesker reagerer forskelligt på påvirkninger fra arbejdsmiljøet.

Undersøgelser og forskning viser en række faktorer, der giver problemer for de fleste mennesker, og som man derfor prøver at forebygge. I forebyggelsesarbejdet har man fra politisk hold besluttet frem mod 2020 navnlig at fokusere på:

  • Arbejdsulykker
  • Psykisk arbejdsmiljø
  • Muskelskeletpåvirkninger

Regler for arbejdsmiljøet findes i arbejdsmiljøloven og de tilhørende bekendtgørelser.

Alles fælles ansvar

Det er arbejdsgiverens ansvar at sørge for, at arbejdsmiljøet er sikkert og sundt. Men sikkerhedsrepræsentanten og arbejdslederen deltager, når problemer med arbejdsmiljøet skal findes og løses. De er også med til at forebygge, at problemerne opstår.

Hvis du eller en af de øvrige ansatte bliver opmærksomme på fejl eller mangler, som I ikke selv kan rette, skal I meddele det til virksomhedens sikkerhedsgruppe, arbejdslederen eller arbejdsgiveren.

Virksomhedens ansvar

Arbejdsmiljøet i Danmark er reguleret i arbejdsmiljøloven. Loven skal sikre, at arbejdsforholdene i virksomheden skal være sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarlige. De skal tilmed løbende forbedres, så de svarer til den teknologiske og sociale udvikling i samfundet.

Virksomhederne skal selv løse spørgsmål om sikkerhed og sundhed med vejledning fra fx autoriserede arbejdsmiljørådgivere, arbejdsmarkedets forskellige organisationer samt vejledning og kontrol fra Arbejdstilsynet.

Til arbejdsmiljøloven er der knyttet en lang række bekendtgørelser, cirkulærer og vejledninger. Arbejdstilsynet udsteder en række cirkulærer og vejledninger til virksomheder og brancheorganisationer.

Desuden kontrollerer tilsynet, at love og cirkulærer overholdes. Få mere at vide på Arbejdstilsynets hjemmeside www.at.dk.

Sikkerhedsarbejde

Hvis virksomheden har 10 eller flere ansatte (alle ansatte tæller med), skal medarbejderne vælge en sikkerhedsrepræsentant. Hvis der også er en arbejdsleder, udgør de to tilsammen en sikkerhedsgruppe. Hvis der ikke er en arbejdsleder, udgør sikkerhedsrepræsentanten sammen med arbejdsgiveren en sikkerhedsgruppe.

Arbejdsleder, sikkerhedsrepræsentant og arbejdsgiver udgør tilsammen virksomhedens sikkerhedsorganisation.

Sikkerhedsrepræsentanten og arbejdslederen skal have en arbejdsmiljøuddannelse. Uddannelsen tilbydes af flere private arrangører. Se under uddannelse på Videncenter for Arbejdsmiljøs hjemmeside.

Alle virksomheder skal lave en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV er virksomhedens eget redskab til at kortlægge arbejdsmiljøet. Virksomheden kan få hjælp fra branchens organisationer eller et privat miljørådgivningsfirma. Her kan man få råd og vejledning til konkrete løsninger, fx når en virksomhed planlægger at starte en ny produktion eller indkøbe nye maskiner.

Forsikring

Arbejdsgiveren har pligt til at tegne arbejdsskadeforsikring for alle ansatte. Arbejdsskader er ulykkestilfælde, skadelige påvirkninger og sygdomme, der skyldes arbejdet eller de forhold, arbejdet foregår under.

Nogle sygdomme er anerkendt som erhvervssygdomme. Arbejdsskadestyrelsen afgør, om en sygdom er erhvervsbetinget, og om der kan gives erstatning.

Hvis skaden alligevel sker

En arbejdsskade kan være en arbejdsulykke eller en erhvervssygdom. En arbejdsulykke er en fysisk eller psykisk skade, som opstår efter en hændelse eller en påvirkning, der er sket pludseligt eller inden for 5 dage. For eksempel hvis du får en finger skåret af i en maskine. En erhvervssygdom er en sygdom, der skyldes arbejdet eller arbejdsforholdene. Sygdommen kan komme af påvirkninger gennem kortere eller længere tid. Eksempelvis hvis du får nedsat hørelse efter flere års arbejde i larmende omgivelser. Få mere at vide om arbejdsskader på Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings hjemmeside www.aes.dk.

Arbejdsgiveren skal anmelde alle arbejdsskader til sit forsikringsselskab eller til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, så hurtigt som muligt.

Læger og tandlæger har pligt til at anmelde formodede erhvervssygdomme.

Børn og unge på arbejde

Arbejdsmiljøloven handler også om beskæftigelsesforhold (herunder arbejdstid) og ansættelsesregler for unge under 18 år.

Børn under 13 år må ikke arbejde for en arbejdsgiver; der er dog enkelte undtagelser, og forældrene skal give tilladelse. Unge mellem 13 og 15 år må maksimalt arbejde 2 timer dagligt på skoledage og 7 timer på øvrige arbejdsdage.

Når unge under 15 år eller unge, som stadig går i 9. klasse, tager arbejde, skal arbejdsgiveren fortælle de unges forældre eller værge om beskæftigelsen.

Unge, som ikke er gået ud af 9. klasse, må kun have erhvervsmæssigt arbejde i indtil 2 timer dagligt på skoledage og 8 timer dagligt på skolefridage og i ferier.

Arbejdstiden for unge, der er fyldt 15 år og gået ud af 9. klasse, må ikke overstige den sædvanlige arbejdstid for voksne og må højst være 8 timer om dagen og 40 timer om ugen.

Unge under 18 år, som er omfattet af undervisningspligt, må som udgangspunkt ikke arbejde efter kl. 20 aftenen og ikke før kl. 6 om morgenen. Unge under 18 år, som ikke er omfattet af undervisningspligt, må som udgangspunkt ikke arbejde mellem 22 og 06. Der er dog undtagelser, afhængigt af arbejdssted

Unge under 18 år må ikke arbejde efter kl. 18 i bagerbutikker, kiosker, grillbarer, videobutikker, tankstationer o.l., medmindre den unge arbejder sammen med en person over 18 år.

Der er også regler for, hvilken slags arbejde unge må udføre. Reglerne er til for at hindre ulykker og arbejdsskader. Unge under 18 år må generelt kun udføre lettere arbejde, dvs. ikke arbejde med tunge løft, farlige maskiner eller giftige stoffer.

Arbejdsgiveren har pligt til at sørge for grundig oplæring og effektivt tilsyn samt til at tilrettelægge arbejdet, så det er sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt.

Reglerne for arbejdstid og arbejdsmiljøforhold gælder også under erhvervspraktik i 8.-10. klasse, medmindre eleven udelukkende kigger på og ikke tager aktivt del i arbejdet.

Se mere om, hvad du må og ikke må som ung på arbejdsmarkedet.

Myndigheder og organisationer

Arbejdstilsynet er den danske myndighed på arbejdsmiljøområdet. Arbejdstilsynet fører tilsyn med virksomhederne, udarbejder regler om arbejdsmiljøforhold og informerer om arbejdsmiljø.

Alle kan henvende sig til den lokale afdeling af tilsynet. De har telefonvagt. Kredsene kan vejlede om sikkerheds- og sundhedsforanstaltninger. De kontrollerer, om lovgivningen overholdes.

Arbejdstilsynet kan også give virksomhederne påbud om at rette alvorlige arbejdsmiljøproblemer. Hvis der er betydelig eller overhængende fare for medarbejdernes eller andres sikkerhed og sundhed, kan virksomheden få forbud mod at fortsætte arbejdet.

Mange miljøspørgsmål er fælles for en hel branche eller for et bestemt fagområde. Hver branche har tilknyttet et branchearbejdsmiljøråd (BAR), gennem hvilket parterne i branchen i fællesskab skal arbejde på at skabe et bedre arbejdsmiljø på arbejdspladserne.

Der findes 11 branchearbejdsmiljøråd, der tilsammen dækker alle virksomhedsområder: bygge og anlæg, det grafiske område, handel, industri, jord til bord, finans/offentlig kontor og administration, privat kontor og administration, service- og tjenesteydelser, social og sundhed, transport og engros samt undervisning og forskning.

Inspiration

hvad vil du være?
hvad vil du være?

Du ved hvad du vil lave, men du ved ikke hvordan du bliver det. Find vejen til dit drømmejob.

Find ud af, hvad din uddannelse kan bruges til. Se beskæftigelsesudsigterne for uddannelsen. Læs...

Behov for udvikling? Står du uden job? Er du udbrændt eller har du bare behov for at komme...