Master i læreprocesser, specialisering i offentlig kapacitetsopbygning og samskabelse
Hold

Master i Læreprocesser med specialisering i Offentlig Kapacitetsopbygning og Samskabelse

Uddannelsen giver dig viden om, hvordan du inddrager netværk, brugere og borgere i udvikling af nye løsninger til den offentlige sektor.

Målet er, at du kan arbejde med metoder til inddragelse, der styrker samskabelse og brugerdreven innovation i organisationen.

Uddannelsen henvender sig til offentlige ledere eller konsulenter, der beskæftiger sig med brugerinvolvering eller netværkssamarbejde i forbindelse med udvikling af indsatser og serviceydelser.

Holdinformation

Startdato: 01/09/2019
Slutdato:
30/06/2021
Optagelsesfrist:
01/05/2019
Afholdelsesform:
Fleksibel undervisning
Hjemmeside:
Kontaktperson:
Efteruddannelse
Kontaktinformation: Aalborg Universitet (AAU)
9940 9420
efteruddannelse@aau.dk
Undervisningen foregår: Aalborg Universitet
Fredrik Bajers Vej 5
9220 Aalborg Ø
Pris:
150 000.00
Tilmeldingsblanket:
Skolens tilmeldingsblanket
Skolens tilmeldingsside:

Beskrivelse

1. semester:
På 1. semester er temarammen inddragelse og involvering af brugere, borgere og organisatoriske netværk. Der fokuseres på temaer som samskabelse, brugerdrevet innovation og social innovation som en særlig form for videnskabelse til udvikling af den offentlige sektor. Hensigten er at styrke den studerendes kapacitet til at håndtere kravet om øget inddragelse og større åbenhed i den offentlige sektor. Formålet er at opnå større effekt i opgaveløsningen. På første semester opnår den studerende viden om forskellige tilgange til inddragelse af samarbejdspartnere og organisatorisk kapacitetsopbygning og bliver i stand til at relatere disse temaer og tilgange til forskellige videnskabelige paradigmer. Videnskabsteorien giver et fundament til at kunne vurdere robustheden af eksisterende viden og forholde sig kritisk til videnskabelige undersøgelser. Den studerende får træning i at anvende og omsætte den teoretiske viden gennem konkrete øvelser og case-diskussioner og styrker dermed sine kompetencer til organisatorisk kapacitetsopbygning i forhold til ovennævnte temaer.

2. semester:
På andet semester er temarammen læring i praksis, ud fra teorier om organisationsdesign, implementeringsforløb og evaluering suppleret med konkrete øvelser, der ”oversætter” teori til praksis. Undervisningen tager udgangspunkt i, hvordan viden om organisationers udvikling, gennemførelse af innovative projekter og evalueringen af disse bidrager til organisatorisk læring i form af ny og forbedret praksis. Formålet er, at den studerende opnår viden om organisering, implementering og evaluering som begreber og fænomener samt bliver i stand til at forholde sig til og gennemføre organisatorisk praksisforskning med udgangspunkt i forskellige videnskabelige metoder. Den faglige fordybelse sker gennem semestrets projektarbejde, hvor der individuelt eller i gruppe arbejdes med et konkret inddragelsesprojekt, eventuelt udvalgt i egen eller en medstuderendes praksis. Uanset hvor opgaven løses, lægges der vægt på, at den studerende evaluerer et inddragelsesprojekt eller et udviklingsprojekt i en organisation samt giver en tilbagemelding om eventuelle udfordringer i forbindelse med den konkrete evalueringsopgave og anvendelsen af de valgte evalueringsmodeller. Ligeledes lægges der vægt på, at evalueringen benyttes til at argumentere for, om indsatsen bør fortsættes, justeres eller afsluttes.

3. semester:
Tredje semester går i dybden med de temaer, der allerede er præsenteret på 1. og 2. semester. Der arbejdes forsat teoretisk med samskabelse og kapacitetsopbygning, implementering og evaluering af nye løsninger. Forskellen fra de tidligere semestre er, at der er mere tid til at gå i dybden, og at der er en tæt kobling til konkrete og kendte problemstillinger fra de studerendes egen praksis. Der lægges vægt på forståelsen af, hvordan forskellige organisatoriske platforme påvirker forskellige samskabelsesaktiviteter og vice versa. Formålet er, ved hjælp af et bredt teoretisk kendskab, at kvalificere deltagernes praksisforståelse – herunder hvordan viden fra samskabelsesprocesserne kan bruges til at justere og forbedre organisationens ressourceforbrug i opgaveløsningen. Desuden er der fokus på, hvordan organisationen som kontekst påvirker samskabelsesaktiviteten, både positivt og negativt. Det overordnede mål er at ruste de studerende, så de kan agere som vejledere og tovholdere for gennemførelse af samskabelsesprojekter i deres organisationer med henblik på at skabe en organisatorisk kapacitetsopbygning af evnen til at inddrage brugere og borgere samt organisatoriske og inter-organisatoriske netværk i udviklingen af nutidens og fremtidens løsninger.

4. semester:
På fjerde semester skrives det afsluttende masterprojekt.

ENKELTMODUL:
Det er muligt at følge modulet "Offentlig Kapacitetsopbygning og Samskabelse i praksis" (10 ECTS) som et enkeltmodul fra 3. semester af masteruddannelsen i efteråret 2019.
Pris: 24.900 kr.
Ansøgningsfrist for enkeltmodulet: 6. august 2019

Uddannelsessteder