Mand der giver karakter med stjerner
Videnscenter artikel

International vejledningsetik

The International Association for Educational and Vocational Guidance (IAEVG) er den globale organisation for vejledere – den vejledningfaglige forening . Artiklen er fra 2005 (red.).

Af Peter Plant, ph.d. og lektor ved Danmarks Pædagogiske Universitet, 2005

 

IAEWG har vedtaget et sæt etiske retningslinjer (1995), som har dannet inspiration for mange landes nationale retningslinjer.

Fold alle afsnit ud

Vægt på menneskets unikke værdi

Sådanne etiske regler, deklarationer, retningslinjer og (i nogle tilfælde) standarder har et dobbelt formål: de rækker både indad og udad. Ved at beskrive det etiske fundament, som vejledning bygger på, rækker de indad mod vejlederne selv i deres professionsudøvelse og afgrænser dermed den professionelle vejleder fra den uprofessionelle. De bliver et redskab i bestræbelserne på at professionalisere vejledningsfeltet. Og de rækker samtidigt udad mod brugere og beslutningstagere ved at beskrive, hvad der anses for etisk korrekt og dermed god vejledning. På denne måde fungerer de som en slags forbrugerbeskyttelse, en varedeklaration.

IAEVGs etiske retningslinjer afspejler en bestemt, humanistisk opfattelse af vejledningsindsatsen. Det ses tydeligt i den vægt, der lægges på det enkelte menneskes unikke værdi. Samtidigt er det klart, at retningslinjerne har øje for de spændinger, der omgiver vejledning: forholdet mellem individ og samfund, mellem økonomisk vækst og bæredygtig udvikling etc.

IAEVG er en vejledningsfaglig forening, og de etiske retningslinjer er vedlaget af generalforsamlingen – på baggrund af et oplæg fra en arbejdsgruppe bestående af 3 personer fra den vestlige kulturkreds: USA, Holland og Danmark. På denne måde afspejler de direkte og indirekte en vestlig, individualiseret og humanistisk tilgang med kristne og liberale værdier og grundantagelser. Derfor lurer et spørgsmål: i hvor høj grad kan disse etiske retningslinjer anses for at være universelle? Og er det muligt at søge at skabe global konsensus på dette område?

 

Faktaboks
 

 

IAEVGs etiske retningslinjer - 5 hovedpunkter

IAEVGs etiske retningslinjer falder i 5 afsnit:

 • I forhold til den vejledningssøgende
 • I forhold til kolleger og ledere
 • I forhold til regering og andre myndigheder
 • Ansvar i forhold til forskning og udvikling
 • Den enkelte vejleders ansvar.

I forordet indkredses vejledningens etiske forpligtelser, nemlig at "uddannelses- og erhvervsvejledning verden over har høj kvalitet og udføres af kompetente og professionelle vejledere med det formål at hjælpe mennesker med at træffe valg i forbindelse med, at de indtræder i uddannelses- og arbejdslivet, står over for forandringer på arbejdspladsen og skal omstille sig til hastige forandringer i uddannelses- og arbejdslivet."

De etiske retningslinjer kan bruges af vejlederne selv til at styre efter, opstille kriterier til vejledernes vurdering af egen indsats og anvendes til at evaluere vejlederindsatsen og til at informere offentligheden om vejledernes professionelle praksis og metoder

Teksten lyder i uddrag (i min oversættelse, som blev bragt som et riv-ud-midteropslag i RUE-Revue, 1995):

1. I forhold til den vejledningssøgende

I forhold til den vejledningssøgende:

 • IAEVGs medlemmer accepterer den grundlæggende forpligtelse at respektere den vejledningssøgendes personlige værdighed. Denne forpligtelse medfører, at hvert enkelt menneske træffer uafhængige og frie valg, tager ansvar for sine egne beslutninger og sin egen udvikling - og gør dette inden for rammerne af fortrolighed i vejledningsprocessen.
 • IAEVGs medlemmer er forpligtet på en vejledningsindsats, der fremmer ligeværd uden fordomme og diskriminering med hensyn til forskelle i de vejledningssøgendes sociale status, uddannelsesmæssige baggrund, køn, race, etniske baggrund, religion, seksuelle orientering eller handicaps.
 • IAEVGs medlemmer er opmærksomme på helheden i de vejledningssøgendes behov (uddannelses- og arbejdsmæssigt, personligt og socialt) og den sammenhæng, som behovene indgår i. Vejlederne skal henvise til andre eksperter, hvis deres egne faglige færdigheder og viden ikke slår til i forhold til den vejledningssøgendes behov.
 • IAEVGs medlemmer informerer mundtligt og skriftligt om de formål, metoder, strategier og etiske retningslinjer, som danner rammen om uddannelses- og erhvervsvejledning (…) Videreformidling af fortrolige oplysninger kræver den vejledningssøgendes udtrykkelige samtykke.
 • IAEVGs medlemmer tilskynder den vejledningssøgende til at handle på egen hånd og afstår derfor fra bevidst at diktere eller påtvinge bestemte valg, planer, værdi-, livsstils- eller økonomiske opfattelser, som stemmer overens med vejlederens eller andre menneskers opfattelser – men ikke med den vejledningssøgendes (…)
 • IAEVGs medlemmer forklarer i et letforståeligt sprog de vejledningssøgende om indholdet, formålet og resultaterne af eventuelle tests (…) Vejlederne er opmærksomme på, at nye værktøjer som f.eks. edb-baserede testningsprogrammer kræver en stadig opdatering og træning i at anvende og fortolke programmernes resultater.
 • IAEVGs medlemmer fremmer nye metoder og ny teknologi til gavn for de vejledningssøgende på baggrund af forskning og evalueringer (og) sikrer, at minoritetsgrupper har adgang til de bedste metoder og den bedste teknologi, og at ikke-diskriminerende, aktuel og præcis information er til rådighed.
 • IAEVGs medlemmers professionelle kompetence og uddannelse indebærer, at vejlederne sørger for, at informationer, som gives til de vejledningssøgende, til organisationer og andre institutioner, er klare, præcise og relevante - og ikke indeholder vildledende eller fejlagtige oplysninger.
 • IAEVGs medlemmer undgår interessekonflikter, som kan berøre de vejledningssøgendes interesser i forhold, hvor vejlederne er betalt af personalerekrutterings-, arbejdsformidlings- og uddannelsesvirksomheder eller -institutioner (...)
 • IAEVGs medlemmer henviser til andre professionelle instanser i de tilfælde, hvor deres egen indsats ikke er tilstrækkelig eller må afbrydes.

2. I forhold til kolleger og ledere

I forhold til kolleger og ledere:

 • IAEVGs medlemmer bidrager til at udvikle og vedligeholde samarbejdet med kolleger og administrative ledere med henblik på at fremme den bedst mulige indsats på uddannelses- og erhvervsvejledningsområdet.
 • IAEVGs medlemmer har ansvar for at informere kolleger og administrative ledere om vigtige sider af uddannelses- og erhvervsvejledningsindsatsen, således som f.eks. principper om fortrolighed og respekt.
 • Til brug for evalueringer og andre formål har IAEVGs medlemmer ansvar for at forsyne kolleger og administrative ledere med præcise, objektive, klare og relevante informationer om behovet for og udbyttet af uddannelses- og erhvervsvejledningsindsatsen.
 • IAEVGs medlemmer samarbejder med deres kolleger om at indarbejde de etiske retningslinjer i uddannelses- og erhvervsvejledningens procedurer og det praktiske vejledningsarbejde. Hvor der kan rejses tvivl om den etiske side af en vejleders indsats, bør medlemmet diskutere disse overvejelser med kollegaen eller bruge de relevante institutionelle kanaler til at rette op på forholdene.
 • Hvor der opstår konflikter i forbindelse med de etiske retningslinjer, bør IAEVGs medlemmer rådføre sig med de ansvarlige ledere med henblik på at fastlægge konflikternes rækkevidde og søge at få dem løst.

3. I forhold til regering og andre myndigheder

I forhold til regering og andre myndigheder:

 • IAEVGs medlemmer er om nødvendigt fortalere for og aktive i udviklingen af en uddannelses- og erhvervsvejledningsindsats, som er etisk funderet og relevant i forhold til de vejledningssøgendes behov. Dette sker i samarbejde med politikere og administratorer.
 • IAEVGs medlemmer er bevidste om og informerer politikere administratorer og andre om de kvalifikationer og det uddannelsesmæssige niveau, som forventes af kompetente uddannelses- og erhvervsvejledere.
 • IAEVGs medlemmer samarbejder aktivt med organisationer og enkeltpersoner i andre institutioner eller i lokalsamfundet med henblik på at dække behovet for uddannelses- og erhvervsvejledning.

4. Ansvar i forhold til forskning og udvikling

Ansvar i forhold til forskning og udvikling:

 • IAEVG-medlemmer, som har uddannelse og færdigheder i forskning, anerkender deres ansvar for at udføre forskning (...) og anvender i deres arbejde sådanne procedurer, som overholder accepterede etiske og videnskabelige standarder (…)
 • IAEVGs medlemmer anerkender deres ansvar til at deltage i forbedring af uddannelses- og erhvervsvejledningen ved at dele færdigheder, viden og ekspertise med kolleger og faglige organisationer som bl.a. IAEVG.

5. Den enkelte vejleders ansvar

Den enkelte vejleders ansvar:

 • IAEVGs medlemmer opbygger og udvikler deres profession som kvalificerede og kompetente udøvere af uddannelses- og erhvervsvejledning ved at gennemgå en grunduddannelse og løbende at efteruddanne sig både videns- og færdighedsmæssigt inden for det vejledningsfaglige område.
 • IAEVGs medlemmer arbejder inden for de grænser, som deres uddannelse og erfaring giver mulighed for - og henviser i givet fald til andre professionelle grupper. Hvert IAEVG-medlem gør bevidst brug af de etiske retningslinjer og står inde for konsekvenserne af sine handlinger i forbindelse med vejledningsindsatsen.
 • IAEVGs medlemmer afspejler de etiske retningslinjers humanistiske principper i deres vejledning og er samtidigt opmærksomme på samfundsmæssige og politiske problemer, som har indflydelse på den etiske side af vejledningsindsatsen. Sådanne problemer kan f.eks. være:
 • Spørgsmålet om, hvem der egentlig er vejledningens brugere (elever, studerende, personer i arbejde, arbejdsløse, arbejdsgivere eller samfundet som helhed?) og de etiske sider af vejledningsindsatsen over for de forskellige grupper.
 • Eller det kan være spørgsmålet om, hvordan forskellige vejledningsmetoder (individuel vejledning, gruppevis vejledning, edb-støttet vejledning, personaleudvikling) adskiller sig under en etisk synsvinkel.
 • Eller hvordan uddannelses- og erhvervsvejledning giver etisk baserede svar på de globale spændinger mellem økonomiske og økologiske hensyn i arbejds- og produktionslivet.
 • IAEVGs medlemmer har ansvar for at vedligeholde og udvikle deres professionelle kompetencer og for løbende at uddanne sig for at kunne vejlede personer med forskellige kulturelle baggrunde. Vejlederne skal kunne anvende nye teorier og vejledningsmæssige færdigheder og teknologiske fornyelser. IAEVGs medlemmer holder sig opdaterede med hensyn til nye idéer og tendenser inden for det vejledningsfaglige felt: professionel og personlig udvikling er en fortsat proces igennem hele arbejdslivet.
 • IAEVGs medlemmer opsøger og deltager i regelmæssig supervision for at forbedre deres vejledningsmæssige viden og færdigheder; dette sker med henblik på at kunne leve op til deres professionelle forpligtelser og for selv at udvikle sig gennem livslang læring.
 • IAEVGs medlemmer er bevidste om deres egne værdiopfattelser og holdninger for at kunne være objektive i forhold til de vejledningssøgende. Vejlederne undgår specielt alle former for race-, køns- og aldersmæssige stereotypier og diskrimination.
 • I tilfælde, hvor de etiske retningslinjer er uklare eller flertydige, bør IAEVGs medlemmer under fortrolige former henvende sig til en vejledningsfaglig forening eller kolleger for at udrede problemstillingen og for at finde veje til at rette op på de forhold, som skabte problemet. Hvis dette ikke lykkes, bør vejlederne henvende sig direkte til generalsekretæren for IAEVGs bestyrelse for at skabe større klarhed, søge rådgivning eller for at stille spørgsmål om den vejledningsfaglige etik.

Retningslinjer for vejlederen

IAEVGs etiske retningslinjer er således ret omfattende og rettet mod mange parter, både indad mod vejlederen selv og udad mod det samfund og de organisationer, som vejlederen arbejder i. Og det er netop retningslinjer for vejlederen - først og fremmest.